« Najít podobné dokumenty

Obec Buk (Prachatice) - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Buk v uplynulém období od 2015 do 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Buk (Prachatice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

011-Návrh Zprávy (110719).doc [0,16 MB]
Návrh Zpráva – ÚP Buk Stránka 9 z 9
<br> Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Buk v uplynulém období od 2015 do 2019
- návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihočeského kraje dle ust.§ 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“)
Obsah:
<br> I.Úvod
a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona),a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území <,>
<br> b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů <,>
<br> c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem <,>
<br> d) vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst.4 stavebního zákona <,>
<br> e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu,v rozsahu zadání změny <,>
<br> f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst.2 stavebního zákona),pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast <,>
<br> g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu,je-li zpracování variant vyžadováno <,>
<br> h) návrh na pořízení nového územního plánu,pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny,která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu <,>
<br> i) požadavky na eliminaci,minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny <,>
<br> j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje <.>
<br> II.Závěr
<br> Zpracoval: MěÚ Vimperk,odbor výstavby a územního plánování
<br> červenec 2019,úprava ….<.> 2019
I.Úvod
<br> Územní plán Buk byl pořízen dle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územn...

Načteno

edesky.cz/d/3135634

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Buk (Prachatice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz