« Najít podobné dokumenty

Obec Pracejovice - Zpravodaj č. 16/ 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pracejovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZPR@VODAJ_16_2017.pdf (2.73 MB)
Elektronický zpravodaj pro města a obce systému EKO-KOM
EKO-KOM,a.s <.>,Na Pankráci 1685/17,140 21 Praha 4 n redakce@ekokom.cz <,>
tel.: 729 848 111 n www.ekokom.cz
<br> Jak je systém
EKO-KOM
financován
<br> Ohlédnutí
za aktivitami
AOS EKO-KOM
v roce 2016
<br> Pozvánka:
<br> 2017
<br> Nové sazby
odměN pro obce
od 1.1.2017
<br> před koncem roku obdržely
všechny obce zapojené
<br> do systému eKo-Kom informativní
dopis o nových sazbách odměn <.>
<br> zpr@vodaj
ElEktronický zpravodaj o odpadEch pro MĚSta a oBcE číSlo 16,2017
<br>
<br>
}
Vystudovala jsem střední prů-
myslovou školu papírenskou
v Hostinném,poté jsem devět
<br> let pracovala v papírně ve Vraném
nad Vltavou.Tato pracovní zkušenost
mi umožňuje vhled do výrobní pro-
blematiky a do procesu zpracování
druhotných surovin.Odtud mě ale
postupem času vítr odvál do komu-
nální politiky,kde jsem zůstala 12 let <.>
Osm let jsem byla místostarostkou
a čtyři roky starostkou ve Vraném
nad Vltavou,v obci v okrese Praha-
-západ,která má 2,5 tisíce obyvatel <.>
Měla jsem tam na starosti veške-
rou agendu spadající pod starostku <,>
mimo jiné i odpady <.>
<br> Dne 1.1.2014 jsem nastoupila
do společnosti EKO-KOM,a.s.<,>
na pozici regionální manažerky pro
střední Čechy.Tady jsem mohla při
svých jednáních se starosty plně vy-
užít zkušenosti ze své bývalé praxe
v komunální politice.Při jednáních
se dokážu podívat na situaci i očima
starostky a myslím si,že díky tomu
jsem schopná hledat vhodné řešení <,>
které splní potřeby dané obce.Tyto
poznatky bych chtěla zúročit i v bu-
doucnu tak,aby naše vzájemná spo-
lupráce mezi Autorizovanou obalovou
společností a vámi byla co nejefektiv-
nější a nejpříjemnější pro obě strany <.>
<br> Ráda bych vás také krátce sezná-
mila s několika hlavními změnami <,>
<br> které v našem oddělení nastaly a jež
nám jistě pomohou ještě lépe vyhovět
potřebám partnerů systému EKO-
-KOM.Jako klíčové vnímám rozšíření
kompetencí regionálních manažerů <,>
přičemž každý má nově nastavené
pravomoci a odpověd...

Načteno

edesky.cz/d/3135627


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pracejovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz