« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Závěrečný účet obce Malá Veleň 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření
OBEC MALÁ VELEĚI lČO 00525049,tel.: 412 586 227 e-mail: oumalavelen©volny.cz
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor kontroly Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem
<br> V Malé Veleni 31.5.2019
<br> Opatření k odstranění nedostatků z přezkoumání hospodaření obce Malá Veleň za rok 2018
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.9 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem Bod 1 opatření
<br> Právní předpis: Vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetníjednotky,ve znění pozdějších předpisů 5 32 —- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy „D.III.Krátkodobé závazky".Ke dni 31.12.2018 nebyly časově rozlišeny zálohy na elektrickou energii ve výši 68 750,- Kč za období srpen až prosinec 2018 na SÚ 389 Dohadné účty pasivní <.>
<br> Přijatá opatření: Zálohy na elektrickou energii budou správně v dalším období vedeny na SÚ 389 Dohadné účty pasivní.Opravu zajistí účetní obce,tak aby se tyto chyby neopakovaly <.>
<br> Bod 2 opatření
<br> Právní předpis: ČÚS č.701 — 710 (5 36 odst.1 zákona o účetnictví) ČÚS č.710 bod 6.— Územní celek nedodržel postup účtovánío dlouhodobém hmotném majetku.Na základě Kupní smlouvy č.36/U/Kos/2017 ze dne 3.1.2018 obec nakoupila pozemek p.č.47/1 za cenu 121 000,- Kč,přičemž záloha ve výši 10 100,- Kč byla zaúčtována účetním dokladem č.17—005- 00487 ze dne 1.11.2017 na SÚ 518 Ostatní služby a zbývající část kupní ceny ve výši 110 900; Kč byla zúčtována účetním dokladem č.18-005-00139 dne 2.3.2018 na MD SÚ 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek.Do účetnictví obce na SÚ 031 Pozemky byl pozemek pořízen ve výši 111 900; Kč (včetně 1 000,— Kč poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí).Správně mělo být účtováno pořízení dlouhodobého hmotného majetku na SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 122 000,- Kč (záloha,poplatek a doplatek kupní ceny) <.>
<br> Přijatá opatření: Do budoucna bude Správně ...
Zpráva o přezkumu
Krajský úřad ústeckého kraje
<br> Velká Hradehní 3118148,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> l JID: * 2295/2019lKUUK JednaCÍ číslo.: \ 555/KON/2018
<br> \ Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA \ o výsledku přezkoumání hospodaření * obce Malá Veleň,rč: 00525049,za rok 2018
<br> l Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
<br> přezkoumáníl hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodařeníl
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 14.09.2018 <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo vobcí Malá Veleň se sídlem Malá Veleň - Jedlka 46,405 02 Děčín 2 ve dnech:
<br> - 21.ll1.2018 - 4.l2.2019
<br> na základě š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání \vykonaly kontrolní skupiny: Dílčí přezkum hospodaření:
<br> - lng.XXXXXXXX XXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - lng XXXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor - XXXXX XXXXXX -— kontrolor
<br> Konečný přezkum hoSpodaření:
<br> — lngi XXXXXXXX XXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - ingi XXXXX XXXX — kontrolor - XXXXX XXXXXX — kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXXX XXXXXXX - starosta obce - XXXX XXXXXXXX — účetní obce
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to vsouladu s 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů:
<br> a)
<br> b) 6) 4)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a v...
Výkaz zisku a ztráty 2018
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Malá Veleň; IČO 00525049; Jedlka 46,405 02 Malá Veleň
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2019 v 08:30
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 7 381 961,46 6 591 550,61 51 639,00
<br> I.Náklady z činnosti 7 122 862,26 6 099 106,01 51 639,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 290 089,35501 213 386,79
<br> 2.Spotřeba energie 83 583,00502 151 558,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 2 398 621,55511 1 734 605,64 29 040,00
<br> 9.Cestovné 55,00512 35,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 9 480,00513 3 103,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 1 387 364,56518 1 426 250,58
<br> 13.Mzdové náklady 1 901 929,00521 1 586 060,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 529 216,00524 462 075,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 3 096,00527 3 057,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 3 400,00543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 459 984,00551 486 138,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 3 602,80554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtován...
Rozvaha 2018
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Obec Malá Veleň; IČO 00525049; Jedlka 46,405 02 Malá Veleň
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 08:08
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 9 589 763,20 29 169 285,0538 759 048,25 28 201 410,82
<br> A.Stálá aktiva 9 561 934,20 23 156 735,0932 718 669,29 22 832 984,29
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 30 247,00 32 428,0062 675,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30 247,0030 247,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 32 428,0032 428,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 9 531 687,20 20 493 307,0930 024 994,29 20 201 984,29
<br> 1.Pozemky 4 956 862,884 956 862,88 4 847 540,68031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 8 079 218,20 13 776 222,6121 855 440,81 14 037 714,61021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 943 460,00 1 118 237,002 061 697,00 1 316 729,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 509 009,00509 009,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 641 984,60641 984,60042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 2 631 000,002 631 000,00 2 631 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s pod...
FIN 2018
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Malá Veleň Jedlka 46,405 02 Malá Veleň
<br> 005250492018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 900 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 900 000,00 1 311 889,44145,77 145,77
<br> 0000 30 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00 32 339,55107,80 107,80
<br> 0000 100 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100 000,00 121 330,37121,33 121,33
<br> 0000 980 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 980 000,00 1 113 344,05113,61 113,61
<br> 0000 2 206 000,001211 Daň z přidané hodnoty 2 252 040,00 2 745 155,14124,44 121,90
<br> 0000 180 000,001337 Poplatek za komunální odpad 180 000,00 172 234,0095,69 95,69
<br> 0000 9 000,001341 Poplatek ze psů 9 000,00 8 650,0096,11 96,11
<br> 0000 9 000,001361 Správní poplatky 9 000,00 7 060,0078,44 78,44
<br> 0000 20 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 20 000,00 31 924,57159,62 159,62
<br> 0000 320 000,001511 Daň z nemovitých věcí 320 000,00 293 007,3791,56 91,56
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 58 500,00 58 500,000,00 100,00
<br> 0000 92 400,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 92 400,00 92 400,00100,00 100,00
<br> 0000 59 976,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 866 085,00 866 084,601 444,05 100,00
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 308 000,00 308 000,000,00 100,00
<br> 0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 415 932,00 415 932,000,00 100,00
<br> 4 906 376,00 6 540 957,00 7 577 851,0...
Závěrečný účet 2018
OBEC Malá Veleň
<br> Návrh Závěrečný účet za rok 2018
<br> sestavený ke dni 31.12.2018 Komentář k závěrečnému účtu za rok 2018 Obec v roce 2018 nečerpala žádné úvěry,půjčky od peněžních ústavů,ani žádné návratné finanční výpomoci od jiných obcí a dobrovolných svazků obcí.Obec Malá Veleň je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Malá Veleň-Jedlka 46 — hospodářský výsledek u této organizace za rok 2018 =+702,03 Kč.Obec Malá Veleň dne 19.12.2018 schválila rozpočet na rok 2019 <.>
<br> V roce 2018 byly provedeny rozpočtové změny č.1-7/201 8 <.>
<br> Finanční prostředky obce Malá Veleň k 31.12.2018 celkem = 585898696 Kč <.>
<br> _ = Obec,Malá Veleň,t Jedlka 46,!ČQ: eoszsaes "'em—] ' tel <.>
<br> č.: 5,12 586 22113543 č.: 412 587193 e-maii: oumaiavelenQveEnycz L/ D3: igebuš?
<br> VYpracoval: Kolářová „!.W
<br> Starosta obce Malá Veleň * XXXXXX XXXXXXX
<br> Obec Malá Veleň
<br> KEO-WX.XX.273/UC15f
<br>,v.<.>,<.> „ dne: 24.4.2019 Zaverecny ucet za rok 2018 _ strana.1 f 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PRIJMY -,- Rozpočet „ Rozpočet „.Trlda Skuteonost schválený.f'o upravený A: ROZdll 1 DANOVÉ PŘÍJMY 5 636 934,49 4 754 000,00 122,76 4 600 040,00 121,60 -1 036 694,49 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 660 396,20 664 000,00 132,59 842 750,00 104,47 -37 646,20 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 39 600,00 0,00 0,00 40 000,00 99,00 400,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 740 916,60 152 376,00 1 142,61 1 740 917,00 100,00 0,40 C E |_ K E M p Ř i J M v 6 497 649,29 5 570 376,00 152,55 7423 707,00 114,47 -1 07414229 VÝDAJE „,Rozpočet <.>,Rozpočet „.Trlda Skutečnost schválený /u upravený A,Rozdll 5 sĚžnÉ VÝDAJE 7 067 600,26 5 570 376,00 127,24 7 165 093,00 96,92 77 292,74 6 KAFITÁLOVÉ VÝDAJE 616 564,60 0,00 0,00 609 493,00 100,88 —7 091,60 (: E |_ K E M V Ý D A J E 7 904 384,86 5 570 376,00 141,90 7 974 566,00 99,12 70 201,14
<br> Obec Malá Veleň KEO-W 1.11.273 ! Uc15f
<br> Závěrečný účet za rok 2018 dne.2442019 strana.2/2
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> FI N AN C OVAN | “' Skutečn...

Načteno

edesky.cz/d/3135582

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz