« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná zakázka - Oprava podchodu v ul. Vladimirská, Louny - sanace křídel, 2. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná zakázka - Oprava podchodu v ul. Vladimirská, Louny - sanace křídel, 2. etapa
Vyvěšeno dne: 12.07.2019 MULN/7828/2019/OSM/1
Sejmuto dne: 31.07.2019
<br>
<br>
Město Louny,zastoupené odborem správy majetku
vyhlašuje ve smyslu pravidel RM P8/2016 v platném znění
<br> zadání veřejné zakázky
<br>
<br>
„Oprava podchodu v ul.Vladimirská,Louny – sanace křídel,2.etapa“
<br>
1.Vymezení plnění veřejné zakázky
<br> Předmětem soutěže je kompletní realizace díla tj.stavebních prací vč.dodávky materiálu a
výrobků <.>
<br> Dílem se pro účely soutěže rozumí realizace akce: „Oprava podchodu v ul.Vladimirská <,>
Louny – sanace křídel,2.etapa“,podle zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a dále dle
projektové dokumentace (dále jen „PD“) s názvem „Rekonstrukce podchodu pod ulicí
Vladimírská – Louny,Sanace křídel“ zpracované projekční kanceláří KH Mosty,Česká Lípa <,>
odpovědný projektant Ing.XXXXX XXXXXXX,ČKAIT XXXXXXX <.>
<br> Dílo zahrnuje sanaci mostních křídel u podchodu včetně nátěru zábradlí,vybudování nových
říms,chodníků navazujících na římsy a odvodňovacích vývrtů.Současně dojde i k obnově
asfaltového povrchu vozovky v místě před a za podchodem v rozsahu opravovaných říms <.>
<br> Výkaz výměr
<br> Na akci je zpracován výkaz výměr.Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu
výměr se ZD,textovou a výkresovou částí PD a rovněž i se stavem zjištěným při prohlídce
místa plnění s tím,že případné dodávky a práce jím zjištěné uvede na zvláštním listu,který
bude součástí/přílohou výkazu výměr tak,aby nabídková cena byla zpracována jako celková
maximální cena díla.Soupisy prací předložené vybraným uchazečem budou pro realizaci
díla závazné <.>
<br>
<br>
2.Doba a místo plnění zakázky
<br> Předpokládaný termín zahájení díla: na výzvu k zahájení prací v 10/2019
Termín dokončení: nejpozději do 10.12.2019
<br>
Doba realizace nepřekročí 70 dnů (kalendářních) od předání staveniště
<br> Doba realizace bude závazná při uzavírání smlouvy o dílo a bude uplatněna smluvní pokuta
při jejím nedodržení <.>
<br> Místem plnění je ulice Vladimirská v Lounech <.>
<br> Pr...

Načteno

edesky.cz/d/3135566

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz