« Najít podobné dokumenty

Obec Úhonice - Zápis a usnesení z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úhonice dne 24.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úhonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁPIS z VZ dne 24.6.2019 (003).pdf
1
<br>
ZÁPIS
z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Úhonice dne 24.6.2019 od 18.00 hodin
<br> ve stodole Obecního úřadu Úhonice <.>
<br>
Přítomni: Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXX,Mgr.et Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX <,>
Ing.Mgr.XXXXXX XXXXXXX,PaedDr.XXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
Ing.arch.XXXX XXXXXXXX + XX občanů <.>
<br> Omluven: Bc.XXXXXX XXXXXX <.>
<br> Program:
<br> I.Zahájení
II.Volba ověřovatelů zápisu,návrhové komise
<br> III.Rozpočtové opatření č.4/2019
IV.Rozpočtové opatření č.5/2019
V.Schválení Smlouvy o dílo na akci „ Stavební úpravy zázemí obecní
<br> stodoly“ s vybraným dodavatelem
VI.Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
<br> služebnosti s majitelem pozemků p.č.16/1,p.č.16/4,p.č.143/54 a
p.č.887 v k.ú.Úhonice
<br> VII.Schválení Plánovací smlouvy s majitelem pozemků p.č.16/1,p.č <.>
16/4,p.č.143/54 a p.č.887 v k.ú.Úhonice
<br> VIII.Schválení Kupní smlouvy na prodej hasičského vozidla AVIA,SPZ PZ
7585 vybranému zájemci
<br> IX.Schválení pronájmu 6 míst pro urnové hroby na hřbitově v Úhonicích
X.Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Úhonice za rok 2018
<br> XI.Schválení účetní závěrky obce Úhonice za rok 2018
XII.Schválení Závěrečného účtu obce Úhonice za rok 2018
<br> XIII.Volba zástupce obce do Školské rady ZŠ a MŠ Úhonice
XIV.Schválení Nájemní smlouvy na část pozemku p.č.946 v k.ú.Úhonice
<br> o výměře 81 m2 s vybraným zájemcem
XV.Schválení vzoru Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
<br> inženýrské sítě – kanalizačního řadu a části kanalizačních přípojek
XVI.Různé
<br> XVII.Diskuse
XVIII.Závěr <.>
<br>
I.Zahájení – starosta zahájil zasedání,přivítal přítomné a upozornil,že z jednání je
<br> pořizován audiozáznam,který bude po vyhotovení zápisu a jeho ověření smazán <.>
Konstatoval,že zastupitelstvo je usnášeníschopné v počtu 8 zastupitelů <.>
Starosta požádal zastupitelstvo o schválení programu zasedání tak,jak byl
v souladu se zákonem vyvěšen <.>
<br>
1.Zastupitelstvo obce Úhonice schvaluje program sv...
návrh usnesení ZO 240619_Vg
ze dne
<br> 10.8.2016
<br> Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Úhonice
<br> ze dne
24.6.2019
<br>
<br>
Přítomni: Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXX,Mgr.et Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX,Ing.Mgr.XXXXXX XXXXXXX <,>
<br> PaedDr.XXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXXX XXXXXXXX
<br>
Omluveni: Bc.XXXXXX XXXXXX
<br>
<br> X.Zastupitelstvo obce Úhonice schvaluje program svého dnešního veřejného zasedání tak,jak byl
zveřejněn v souladu se zákonem o obcích <.>
<br> Hlasování: Pro 8,Proti 0,Zdrželi se 0,Schváleno
<br> 2.Zastupitelstvo obce Úhonice schvaluje ověřovatele zápisu ze svého dnešního veřejného zasedání
Ing.Mgr.Martina Slabocha a Alenu Vlčkovou
<br> Hlasování: Pro 8,Proti 0,Zdrželi se 0,Schváleno
<br> 3.Zastupitelstvo obce Úhonice schvaluje návrhovou komisi ve složení PaedDr.XXXX XXXXXXXXX a
Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Hlasování: Pro X,Proti X,Zdrželi se 0,Schváleno
<br> 4.Zastupitelstvo obce Úhonice bere na vědomí Rozpočtové opatření č.4/ 2019 <.>
<br> 5.Zastupitelstvo obce Úhonice schvaluje Rozpočtové opatření č.5/ 2019 <.>
Hlasování: Pro 8,Proti 0,Zdrželi se 0,Schváleno
<br> 6.Zastupitelstvo obce Úhonice schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy zázemí obecní
stodoly“ se společností Betonpflaster s.r.o <.>,IČ 25133951 a pověřuje starostu jejím podpisem <.>
<br> Hlasování: Pro 8,Proti 0,Zdrželi se 0,Schváleno
<br> 7.Zastupitelstvo obce Úhonice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti s majitelem pozemků p.č.16/1,p.č.16/4,p.č.143/54 a p.č.887 v k.ú.Úhonice
<br> a pověřuje starostu jejím podpisem <.>
Hlasování: Pro 8,Proti 0,Zdrželi se 0,Schváleno
<br> 8.Zastupitelstvo obce Úhonice schvaluje Plánovací smlouvu s majitelem pozemků p.č.16/1,p.č.16/4 <,>
p.č.143/54 a p.č.887 v k.ú.Úhonice a pověřuje starostu jejím podpisem <.>
<br> Hlasování: Pro 8,Proti 0,Zdrželi se 0,Schváleno
<br> 9.Zastupitelstvo obce Úhonice schvaluje Kupní smlouvu na prodej hasičského vozidla zn.AVIA,SPZ
PZ 7585,s panem J.V.a pověřuje s...

Načteno

edesky.cz/d/3135407

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úhonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz