« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Schválený závěrečný účet obce Chotíkov za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha - výkazy hospodaření ZŠ a MŠ Chotíkov 12-2018
ičo: Kapitola:
<br> Právní forma:
<br> Okamžik
<br> Předmět činnosti:
<br> 70990999
<br> 700
<br> Příspěvková organizace sestavení: 05.02.2019 20:50:47 00000
<br> VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Základní škola a Mateřská škola Chotíkov,příspěvková
<br> organizace 173,33017 Chotíkov
<br> 'oeeoniúeao
<br> :
<br> 60%“ „„
<br> \ <.>
<br> MÚZO Praha r.r.o <.>
<br> “\
<br> ??Z
<br> 3 |
<br> ÚČETNÍ oeooeí
<br> MINULÉ
<br> Číslo položky
<br> Název položky
<br> Syntetický účet
<br> Hlavni cmnost
<br> HoSpodářská činnost
<br> tv <.>
<br> Hlavni cmnost
<br> Hospodářská činnost
<br> A <.>
<br> NÁKLADY CELKEM
<br> 20 743 348,05
<br> 6,66
<br> 19 186 711,88
<br> 0,00
<br> A.I <.>
<br> Náklady z činnosti
<br> 20 743 348,05
<br> 0,00
<br> 19 186 711,88
<br> 0,00
<br> A.I.1 <.>
<br> Spotřeba materiálu
<br> 501
<br> 2 113 219,37
<br> 0,00
<br> 2 336 569,76
<br> 0,00
<br> A.I.2 <.>
<br> Spotřeba energie
<br> 502
<br> 100 020,00
<br> 6,66
<br> 70 621,00
<br> 0,00
<br> A.I.3 <.>
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 503
<br> 0,00
<br> 6,66
<br> 0,00
<br> 6,66
<br> A.I.4 <.>
<br> Prodané zboží
<br> 504
<br> 6,66
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.I.5 <.>
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 506
<br> 0,00
<br> 6,66
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.I.6 <.>
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> 507
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 6,66
<br> 6,66
<br> A.I.7 <.>
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 508
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.I.8 <.>
<br> Opravy a udržování
<br> 511
<br> 258 156,66
<br> 0,00
<br> 429 568,29
<br> 0,00
<br> A.I.9 <.>
<br> Cestovné
<br> 512
<br> 13 746,66
<br> 0,00
<br> 14 628,00
<br> 0,00
<br> A.I.10 <.>
<br> Náklady na reprezentaci
<br> 513
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 6,66
<br> 0,00
<br> A.I.11 <.>
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 516
<br> 0,00
<br> 6,66
<br> 0,00
<br> 6,66
<br> A.I.12 <.>
<br> Ostatní služby
<br> 518
<br> 1 076...
příloha - zpráva o přezkumu
„,;-[_„KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEIŠISKÉHO KRAJE
<br> se“ $“" _ Bon EKOFOMICKÝ',<,>,<,> č:; 9% ELENI PREZKOUMAVANI HOSPODAŘENI OBCI A KONTROLY ' SIQ upova18,306 13 Plzeň
<br> *
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK13456/1 7
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Chotíkov,ICO: 00257834 za rok 2018
<br> Přezkoumáníse uskutečnilo ve dnech:
<br> 01.11.2018 - 02.11.2018 03.04.2019 - 05.04.2019
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svaz-(ů obcí <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: OÚ Chotíkov Chotíkov 118,330 17 Chotíkov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2018 — 31.12.2018
<br> Přezkoumánívykonaly: — kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> — kontrolorka: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumáníbyly přítomny: - Ing.XXX XXXXXXXXXXXXX -starostka obce <.>
<br> - XXXXX XXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumaně písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Předcoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněný 22.11.2017 - 22.12.2017
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1-5
<br> Schválený rozpočet
<br> zveřejněn od 28.12.2017
<br> Střednědobý výhled na období 2020 - 2021 rozpočtu
<br> Závěrečný účet schválen ZO dne 21.6.2018 Bankovní výpisy k 31.12.2018
<br> Faktury č.20180001 -20180446 Hlavní kniha za rok 2018 elektronicky
<br> inventurní soupisy majetku a závazků
<br> k31.12.2018
<br> Kniha došlých faktur
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za prosinec 2018
<br> Pokladní doklady
<br> č.493 - 543
<br> Pokladní kniha
<br> leden - prosinec 2018
<b...
příloha - výsledovka 12-2018
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Chotíkov 3z00257834IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 70 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.70 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 0,48 0,00 1,08 0,00
<br> 35.558 152 012,80 0,00 56 953,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 21 234,10 0,00 45 406,90 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 104 890,53 0,00 8 229,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 4 582 854,00 0,00 6 094 780,42 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 537 880,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 22 000,00 0,00 5 000,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 134 446,00 0,00 118 113,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 8 154,00 0,00 6 805,00 0,00
<br> 14.524 1 013 769,00 0,00 767 970,00 0,00
<br> 13.521 3 574 391,00 0,00 2 701 041,00 0,00
<br> 12.518 3 352 759,62 0,00 3 331 564,95 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 31 228,00 0,00 33 379,00 0,00
<br> 8.511 1 830 020,77 0,00 1 865 564,24 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 -41 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 1 107 693,29 0,00 1 171 848,40 0,00
<br> 1.501 683 009,73 0,00 761 731,03 0,00
<br> I.17 115 343,32 0,00 16 968 387,02 0,00
<br> A.21 329 605,32 0,00 21 316 217,02 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Chotíkov
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br>...
příloha - rozvha 12-2018
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Chotíkov 5z00257834IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 72 142 057,74 1 465,40 72 140 592,34 41 118 797,50
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 265 279,75 0,00 265 279,75 309 493,75
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.265 279,75 0,00 265 279,75 309 493,75
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 70 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00
<br> III.75 000,00 0,00 75 000,00 145 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 9 623 327,91 0,00 9 623 327,91 1 460 732,13
<br> 7.029 9 478 896,53 2 136 422,00 7 342 474,53 7 791 634,53
<br> 6.028 2 277 321,81 2 277 321,81 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 5 088 499,60 2 696 089,00 2 392 410,60 2 226 456,60
<br> 3.021 237 659 899,80 91 275 142,39 146 384 757,41 149 496 603,01
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 15 192 288,24 0,00 15 192 288,24 15 269 937,77
<br> II.279 320 233,89 98 384 975,20 180 935 258,69 176 245 364,04
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 365 950,00 53 597,00 312 353,00 323 309,00
<br> 5.018 258 904,48 258 904,48 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.624 854,48 312 501,48 312 353,00 323 309,00
<br> 280 285 368,12 98 697 476,68 181 587 891,44 177 023 166,79
<br> 352 427 425,86 98 698 942,08 253 728 483,78 218 141 964,29
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Chotíkov
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Chotíkov 118,330 17...
příloha  - výkaz příloha účetní závěrky
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Chotíkov 1z00257834IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec ChotíkovNázev:
<br> Sídlo: Chotíkov 118,330 17 Chotíkov
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> 00257834Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 28.1.2019 15:47:05
<br> Účetní jednotka provozuje pouze hlavní činnost v členění dle vyhlášky 323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě <.>
<br> Tvorba a použití opravných položek a rezerv : Opravné položky k pohledávklám jsou tvořeny ve výši 10% za každých 90
dní po splatnosti.Zrušení opravné položky se účtuje čtvrtletně.Rezervy nejsou tvořeny <.>
<br> Časové rozlišení : není pováděno u pravidelně se opakujících plateb ve stejné výši,u časového rozlišení byla stanovena
hladina významnosti <.>
<br> Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn : nebylo stanoveno,nebyl žádný účetní případ v cizí měně <.>
<br> Způsob stanovení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji : Majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou <,>
která je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu,očekávanou prodejní cenou - cenou obvyklou.K účtování
přeceněnní reálnou hodnotou byla stanovena hladina významnosti vnitřním směrnicí <.>
<br> Zásoby : v účetní jednotce jsou zajištěny nákupy kancelářských potřeb a ostatnícho spotřebního materiálu ve výši
požadované spotřeby k datu bez vytváření významných skladových zásob <.>
<br> Pohledávky : v účetní jednotce jsou evidovány krátkodobé pohledávky za odběrateli na účtu 311 v oblasti
soukromoprávních vztahů.Jsou členěny analyticky pod...
příloha - inventarizační zpráva
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018
<br> Obec: Chotíkov IČ: 257834 Datum zpracování: 28.1.2019
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu
<br> s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisi byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 2.1.19 proškolení je doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> 1.4 Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny & ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventumích soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
<br> provedení inventur <.>
<br> 1.5 Úpravy odpisových plánů
<br> HIK s účinností od 1.1.2018 upravuje odpisový plán u odpisovaného majetku s ohledem na ustanovení 528 odst.6 zákona o účetnictví,tak aby byla naplněna skutečnost odpisování majetku po celou dobu používání.Jedná se o majetek u něhož již skončila nebo do dvou let skončí zbývající životnost pro účely odpisování.Doba použitelnosti bude prodloužena o 2 roky.Přehled majetku je uveden v příloze č.2 toh...
příloha - výkaz Fin2-12
oddíl I./ 1
<br> 2212 200 000,00 41 820,632111 40 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2212 Silnice
<br> 2119 **** 0,00 529,410,00
<br> 2119 0,00 529,412343 0,00Příjem dobíhajících úhrad z dobývacího p
<br> 2119 Ost.záležitosti těžeb.průmyslu a energ <.>
<br> 1032 **** 1 000 000,00 1 044 955,871 030 000,00
<br> 1032 1 000 000,00 1 044 955,872111 1 030 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 0000 **** 13 672 500,00 53 892 055,3051 358 199,25
<br> 0000 0,00 45 631,254122 45 631,25NI.př.transf.od krajů
0000 0,00 1 685 258,004116 1 685 258,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 300 000,00 350 600,004112 350 600,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 67 530,004111 67 530,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 900 000,00 1 114 318,881511 760 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 61,751382 0,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 60 000,00 99 084,661381 98 000,00Daň z hazardních her
0000 35 000,00 36 500,001361 32 000,00Správní poplatky
0000 2 500,00 2 500,001343 2 500,00Poplatek ze užívání veř.prostr <.>
0000 10 000,00 13 325,001341 10 000,00Poplatek ze psů
0000 0,00 22 712,401335 22 000,00Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa
0000 15 000,00 24 629,801334 24 000,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon
0000 0,00 32 968 767,001333 32 968 000,00Poplatky za uložení odpadů
0000 5 500 000,00 8 482 478,621211 7 645 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 450 000,00 602 680,001122 602 680,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 2 800 000,00 3 452 459,151121 2 900 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 300 000,00 375 777,611113 335 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 400 000,00 95 011,411112 60 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 2 900 000,00 4 452 729,771111 3 750 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
...
Schválený závěrečný účet obce Chotíkov za rok 2018
Závěrečný účet
Zpráva o hospodaření za rok 2018
<br> Návrh závěrečného účtu obce Chotíkov za rok 2018
<br>
/zpracovaný na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění platných předpisů/
<br>
<br> Údaje o obci:
<br> Adresa: Obec Chotíkov,čp.118,33017 Chotíkov
<br> Telefonické spojení: 377821573
<br> Fax: 377821573
<br> E-mailová adresa: podatelna@chotikov.eu
<br> Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u KB Plzeň
č.účtu: 4528371/0100
<br> Počet obyvatel k 1.1.2018: 1130
Počet obyvatel k 31.12.2018: 1170
<br> Počet členů zastupitelstva v roce 2018: 15
<br>
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem
TRIADA MUNIS <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> A.Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,ostatním rozpočtům kraje
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem Kč 1.849.019,25 Rozpis přijatých dotací
je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br> Poskytovatel Pol Účel Poskytnuto
celkem
<br> Čerpáno
celkem
<br> Vratka
prostředků
<br> SZIF 4116 Dotace na les 138225 138225 0
<br> Státní rozpočet 4116 Dotace pro ZŠ 1247033 1247033 0
KÚ Plzeňského
kraje 4112
<br> příspěvek na
výk.VS 350600 350600 0
<br> Státní rozpočet 4111 Dotace na volby 67530 67530 0
KÚ Plzeňského
kraje 4122
<br> Dotace na
oplocenky v lese 20300 20300 0
<br> KÚ Plzeňského
kraje 4222 Dotace na pro ZŠ 25331,25 25331,25 0
<br> Celkem
<br>
<br> 1849019,25
<br>
1849019,25 0
<br>
<br>
<br> B.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění
k 31.12.2018
<br> % plnění
k upravenému
<br> rozpočtu
Třída l – daňové
příjmy
<br> 13 372 500 49 209 180 51 743 036 105,12%
<br> Třída 2 –
nedaňové příjmy
<br> 2 253 500 2 347 993 2 532 993 107,88%
<br> Třída 3 –
kapitálové příjmy
<br> 44 000 1 357 600 1 357 814 100,02%
<br> Třída 4 – přijaté
dotace
<br> 860 000 2 709 019 2 713 756 100,17 %
<br> PŘÍJMY
CELKEM 16 530 000 55 623 792 58 347 539...

Načteno

edesky.cz/d/3135399

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz