« Najít podobné dokumenty

Obec Jindřichov - Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jindřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí
USNESENÍ
<br> z 9.zasedání Zastupitelstva obce Jindřichova.konaného dne 10.července 2019
<br> | l n' o Zastupitelstvo obcť „Clu :.tllljc
<br> /píz= o Činnosti IHC/l od 8.do *).zasedáním xuslupitelstvn obce <.>
<br> ] Ill/9 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek Č.].ke smlouvě o dílo “Protipovodňová opatření obce.limlřieho\-'".s termínem dokončení dílu do konce listopadu 2019 a
<br> pověřuje
<br> starostu k podpisu tohoto dodatku <.>
<br> ] 19/9 Zastupitelstvo obce schvaluje
<br> předložený plán společných zařízení z prosince 2018.61 výkresu 3.5 -- komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Vulštein tak„ jak byl předložen Krajským pozemkovým úřadem pro MSK pobočkou Bruntál <.>
<br> IZO/9 Zastupitelstvo obce sch *aluje
<br> změny odpovědných pracovníku 11 pracovníku provádějících kontroly v Provozním deniku vodovodu obce Jindřichov,s tím že po přijetí nového vedoucího střediska služeb bude odpovědný pracovník doplnen do provozního deníku jmenovité.Do té doby odpovídá za provoz vodovodu starosta <.>
<br> 121%) Zastupitelstvo obce schvaluje
<br> přijetí dotace z ministerstva pro místní rozvoj,identifikační Číslo
<br> ] l7[)()3ll001593 na akci „Energetické úspory bytových domu &.p.482 u 484 v obci Jindřichov“ včetne rtvpočtoveho opatření Č.4 <.>,které se týká přijetí linančních prostředků <.>
<br> 122/0 Zastupitelstvo obce
<br> schvaluje
<br> „== „ rek Č.2.ke Smlomč o dílo ze dne l? o 2010 s firmou VAPES (“F \ '( 2588835.s přílohtm Zít'tči'io\)'c|t listu u změnové listy
<br> tisu lŽ * 23„ a
<br> pověřuje
<br> starostu podpisem tohoto Dodatku 2.(Společenský dum Jindřichov) <.>
<br> l23/9 Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení členu kontrolního výboru Martinu Korduliaka a ukládá předsedkyni kontrolního výboru.aby na příštím zasedání zastupitelstvo obce předložila návrh na nového Členn kontrolního výboru a současné ukládá předsedům kontrolního a finančního výboru.aby do příštího zastupitelstvo předložili návrhy na místopředsedy výboru <.>
<br> 124/9 Zastupitelstvo obce bere ...

Načteno

edesky.cz/d/3135363

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jindřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz