« Najít podobné dokumenty

Obec Nedašov - Závěrečný účet obce Nedašov za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nedašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 7 - Inventarizační zpráva
Inventarizační zprava
<br> Účetní jednotka: oeac NEDAšov.Nedašcv 3m,rec 32 Nedašcv iC: ccze424e
<br> "v' souladu s ustanoveními zákona č.5631991 Sb <.>,o účetnictví.vyhláškou č.4102009 Sb.a vyhláškou č.ETDIZMD Sb.1 o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018- Průběh inventarizace: Inventarizace byla zahájena dna D1.12.2015 <.>
<br> Inventarizace byla ukončena dne 31.D1.3.319 <.>
<br> lmrentarlzace byla provedena komisí ve složení:
<br> Předseda: Zdenek Tomeček
<br> Člen: XXXXXX XXXXXX Člen: XXXX XXX lnek Člen: XXXX XXXX
<br> Výsledek inveniaríza ce:
<br> Seznam inventumích soupisů - Příloha In; inventarizační zprave Dbce Nedašov za rok 2o1e č.'1 <.>
<br> Vyjádření hmotne odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:
<br> a) k zjištěnym inventarizačním rozdílům: -- b) i: dodržování předepeanych postupů o majetku a závazků a účetních postupů: —— c) opatření ic odstranění nedostatků:
<br> -v průběhu inventarizace nebyly zjištěny žadné rozd ily.které by nebyly zaúčtovány
<br> — navrhovaná po skončení inventarizace: --
<br> Prohlášení Inventarizační komise
<br> a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.eeer1ee1 se.o účetnictví a Směrnicí pro provedení inventarizace.b) Jsme si vědomi moznych následků za nesprávne provedení inventarizace <.>
<br> Dne: 31.01.2019.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.%::šš?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> předseda inventarizační komise členové inventarizační komise: W.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
<br> Seznam inv
<br> entumich soupisů
<br> Příloha k inventarizační zprávě Obce Nedešov za rok 2018
<br> i! 31?sz &' 3111201! logem? dlouhodoby mamy mm Inu 00 | ostatni nd'irnmejetek 150 022.90 000 150 022.30 0.00 Italkamzaůča 010 100 ram 010 100 00000 0,00 1 | overal dlouhodobý "many 0010000 000 00 ! Úzenni „mm 202 32...
Příloha č. 6 - Zpráva auditora o hospodaření obce
_.Kraiský úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraje
<br> Obec Nedašov Nedašov 370 763 32 Nedašov
<br> Odbor ekonomický Oddělení kontrolní
<br> dátum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 12.dubna 2019 Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXXXXXXX EKO
<br> Zpráva č.180/2018/EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedašov,IC: 00284246 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 07.11.2018 - 09.11.2018 (dílčí přezkoumání) 10.04.2019 - 12.04.2019 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ceřků a dobrovolných svazku obcí.Kontrola byla zahájena dne 07.11.2018 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 12.04.2019 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Nedašov,Nedašov 370 763 32 Nedašov
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Obec Nedašov zastupovaly:
<br> starostka: Bc.XXXXX XXXXXXXX účetní: XXXX XXXX Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e—mail: podatelna©kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce Nedašov na rok 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách v úplném znění a úřední desce obce v užším rozsahu od 28.11.2017 do 18.12.2017.Současně bylo na úřední desce oznámeno,kde je dokument zveřejněn v elektronické podobě a kde možno nahlédnout do jeho listinné podoby.Návrh rozpočtu předpokládal příjmy ve výši 19.354 tis.Kč,výdaje 22.256 tis.Kč,financování - 2.902 tis.Kč <.>
<br> Změny rozpočtu obce byly prováděny rozpočtovými opatřeními,která byla evidována po...
Příloha č. 5 - Výroční zpráva o hospodaření PO ZŚ a MŠ Nedašov

Příloha č. 4 - Příloha účetní závěrky

Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty
<br> územní SAMOSPRÁVNĚ CELKY.svozu? eeci.REGIONÁLNÍ RADY eee-1555 555552555“
<br> Účetní jednotka: IČ: 55254245 Název: Obec Nedašuv Právní fauna: ÚSC Sídlo: Nedešev BTD Předmůt činnmtlz veřejná správa
<br> 555555555 k: 31.12.2015 (v Kč.5 přesností na dvě desetinná mFeta) ]
<br> l_ kažlil mtavení : 141122019 9:19:53 __ _ 1 | 2 5 | 4 člen na" palatin? su _ 552ml; dům! OBDOBÍ MINULÉ účmi eeneei _ 50le _ ma.-ni dlhom | Hoop.olnnom Hlavni olnnoot Hoop.činnost | A.MAD? CELKEM 1? 425 513.55 5.55 24 551 575.25 5.55 |.Náklady z dirt-dali 14 525 254.45 5.55 25 54? 55.25 5.55 1.Epeifehe mladém 551 35? 455.53 5.55 355 15235 5.55 2.Spehbe energie 502 950 459.19 11013 BET 355.5? (LED 3,BpuHBha jiných Hannah-matným dodávek 503 3.00 0.00 0.00 0,130 4.Fred-mů atleti 504 DDD 0.00 3 129.00 11135 5.PMH-lana dlouhodobého 5515515 555 5.55 5.55 5.55 5.55 5.Aktivace obéžného mdjétlm 55? 5.55 5.55 5.55 5,55 ?.Změna slevu zásluh vlastní výroby 508 0.00 0.00 II]-„DU 0100 5.obnovy & uddmdnr 511 1 152 545,15 555 5 553 145.1? 5.55 9.555555115 512 3 155.55 111,00 3 113.00 0.00 111 Nálady 115 reprezenud 513 45 128.05 13555 25 554.55 0.55 11.Akliuaéé mlh-borganlzaů'lím služeb 515 5.50 0.00 0.55 0.01: 12.Goldu-li služby 515 1 451 535.55 5.55 1 355 355.12 5.55 13.M5115 náklady 521 2 515 395.00 0.00 2 392 35.00 0.00 1-1.marná oooidlnf pojidla-nl 524 572 555.55 5.55 255 152.55 5.55 15.Jiné mdálnF popálení 525 5 455.55 5.55 4 ?5155 5,55 15.Zákonné mem náklady 527 25 115.55 555 24 244,55 5,55 17.dlho ooolélhl néldddy 525 5.55 5.55 5.55 5.55 15.Daň aniů'lÍ 531 35 505.55 5.55 35 555.55 5.55 15.Doh : nemá!—usti 552 5.55 5.55 5.55 5.55 25.<.> Enů daně a poplatky 535 315.55 5.55 315.55 5.55 22.Emlmrni pokuty a úroky : prodionl 541 5.55 5.55 5.55 5.55 23.Jiné palm-ty & penále 542 0.00 D.III! 0.00 0.00 24.XXXX o Jiná bamiplah'lá předáni X-XX XX XXX.XX X.55 12 553,55 5.55 25.Froda-ný malodél 544 5.55 5.55 5,55 5.55 26.Manka 5 škody 54? 1150 0.00 50 525.50 01013 21.Tvorba fandů 545 5,55 5...
Příloha č. 2 - Rozvaha
Rozvaha
<br> územní SAMOSFRAWÉ 00002.000202 0000.REGIONÁLNÍ 00,02 REGIDNÚ 00000200011
<br> Údolnljomodlca: 0000300013500
<br> DĚĚ Š LĚIHÚ: „15152 Alma?
<br> 203 32 0504000 370 IČ 00204240,0 <.>,„200204240
<br>.I'Č: 00204240,! do,z„
<br> 3 _ <.>
<br> “ll—» vv
<br> úoooú jadnotlm: IČ: 00204240 Název: Obe-l: Nedašw Právní full-tna: ÚSC Sidia: Nedašuv STU Předmět čin nami: veřejná aprá'ura Sestava-00 k: 31.12.2010 (v Kč,s přagnústi na dvě desetinná místa) Okamžik Willam: 14.02.2000 9:02:01 _ “ __ _ _ ' T |.=.] = 1 l.Čislo na" položky au 005110“ gqgggš _ _ _ Položit! '— _ _ 502—210 """— T lllllluLš __ ““I-"TÚ.<.> „5953595 _L "E““ _.AFL—FWA 334 020 115,32 20 590 010,10 250 234 700.13 243 230 707,10 CELKEM A.<.> Stálá aldioa 320 010 010,32 20 500 010,10 252 220 201.13 23? 700 000,50 |_ Blatouch? nahmmnyl majetek 302 002,20 211 202,30 101 500.00 190 090,00 1.„obrnou-.o w'j'iladky výzkwrlu a 00010 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Softwaro— 012 0.00 0.00 0,00 0,00 3.Dnanl'bedná práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00 4.Poyoloolcy na on-lloo a prat-'al'ančrli lirdlty 015 0.00 0.00 0.00 0.00 5.Drobný dlouhodobý nahmh'lý Mintek 010 153 022.310 1 50 022.30 0.00 0.00 0.00000 dlouhodoby nohmomy majamk 010 232 320.00 53 240,00 120 000.00 190 000,00 1.lla-domy dlouhodoby mh? maialalc 041 2 000,00 0,00 2 000.00 0.00 0.PDW zálohy na dlouhodoby noho-omyl majobolc 001 0,00 0,00 000 0.00 0.Dlouhodobý nobmolny mojdloll určeni- l: prodeji 005 0,00 000 0.00 0.00 ll.Dlouhodobý or:-lomy mapololl 220 022 200.02 20 320 000,00 201 502 011.12 22? 010 300,00 1.Hazard—:::“ 031 10 430 512.30 0.00 19 430 512.30 10 430 030.30 2.Kulumi :=an 032 4,00 0,00 4,00 0,00 :l.Stavby 021 204 004 000.40 04 005 020.10 220 000 500.00 202 040 000,20 4.www-galium moylté 000 0 soubory hmomyol-l 022 13 05? 207,02 10 002 420.00 3 004 000.02 4 042 004,03 5.mao oollcy lrylalym porodto 025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.Druh-ný dlouhodoby omomy majalalc 020 2 001 040.00 3 021 0410.00 0.00 0.00 ?.Domi dhuhodaby'r hmm? maietlak 020 0.00 0,00 0.00 0...
Příloha č. 1 - Výkaz FIN 2-12
Ministerahm Hnancí ČR 5011015181113 Č.j.111.11 33 2241211211112
<br> gavúni— <.>
<br> Www.PRD Hannocaui PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁWIÝCH CELKÚ.REGIONÁLNÍGH XXX A DDBRDVDLHÝGH XXXXXXXXX OBCÍ
<br> XXXXXXXXX! k XX.12.2016 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok Méaic 11:0;
<br> : 21113 12 00234246
<br> Název a sídlo vykazující jednotky-.Obec Nadašau.Hadaš-1611 310
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Vhled—ek 00 %SR | %UR
<br>._ "umlčet Po změnách 000511110 roku _ _ _ _ _
<br> a | 0 1 2 3
<br> 001111 0000 1111 Daň z příjmů fyz.Dantz placená plátci 4 000 000.00 4 900 000.00 4 663 261.63 1 21.59 311.26 011110 1112 Daň z příjmu 15:2.0601) placena poptatnik 100 000.110 114 000.00 113 553.45 1 13.66 33.210 1111110 1113 Daň z příjmu fyz.0501: vybíraná srážkou 3611 0110.00 450 000.110 440 456.56 115.26 30.36 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 4 000 000.00 4 400 000.00 4 129 029.60 103.23 33.64 0000 1122 Daň z příjmů práv.cant: za obce 400 000.110 556 320.00 566 320.00 139.06 100.00 001111 1211 Daň z přidané hodnoty 6 0011 0110.01) 10 153 0110.00 10 14? 415.04 125.34 99.94 0001) 1334 Odvody za odneti půdy za zam.půd.fun 11.00 1 000.00 3 603.30 0.00 305.33 01100 1341 Poplatek ze psů 6 000.00 11 000.00 111 135.110 163.512 32.66 0000 1343 Poplatek za užívání veř.proatr.2 000.00 2 000.00 3 322.00 166.10 166.10 0000 1361 Správní poplatky 12 000.00 14 000.00 20 220.00 166.50 144.43 0000 1361 XXX : hazardních her XXX XXX.XX XXX XXX.00 164 146.3? 96.01 116.01 00011 1382 Zrušení! adu.z loterií & pod.her Itmmě 0.00 100.00 114.20 0.00 114.20 11000 1511 Daň z nemovitých veci 360 000.00 361 000.00 362 056.26 103.45 103.15 0000 4111 NI pttransf.ze ušaobpnklapatmzp.0.00 31 000.00 61 000.011 0.00 100.00 00110 4112 NI pf.transf.ze str.v XXX.souh.dob.! XXX XXX.XX 632 500.00 632 500.011 100.00 100.00
<br> 01111111.!1
<br> I.Rozpočtové pfllmý
<br> Paragraf Položka |Toart 33232221 333%; EÉĚÉČĚU 111513 511.111
<br> a b | _ —1 2.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.___._3___.<.>...
Závěrečný účet obce za rok 2018
ZÁVĚREČHÝ ÚČET once nennšov
<br> ZA ROK 201 B
<br> (512 zákona č.25 022000 Sb <.>,() růzpočtmfýnh praúdlmh ůzanninh razpačhi,ve znění planých předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> (údaje jSDU v tl'5.Kč)
<br> Echwilenír Rotpdčtová opraven—i Plnění ar.plnění | rozpočet opatření roxpočot k 31.12.h upmoonamu 2015 rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové přfjmy 12430 3552 21122 20524 53,55 Třída 2 — Nedaňcvé příjmu,! 1155 452 1613 1222 105,35 Třída 5 - Kapitál.příjmy 0 8 3 2 32,5 Třída 4 — Přijaté transfery 258 4119 4382 30350 532,02 KDnSofídace příjmů (převody mezi účty ČN & 3 KB] o o o 25051 u Přijmy celkem 193 54 5231 21535 53493 193,59 'P'řljnw celkom po ko nsolidacl 15354 8231 22635 2244? 55,32 Třída 5 - Běžné výdaje 10055 5356 15952 33349 240,41 Třída 5 — Kapitáim'ídaje 12200 3551 21081 20558 52,52 Konsolidace výdajů [převody—' men“ účty čna a KB] 0 o o 25o51 o Výda je celkem 22256 14222 32033 55902 159,02 Výdaje celkom po konsolidaci 12255 14222 32033 32855 32,99 Saldo: Přijmy - výdaje po konsolidaci —2 502 0 -9393 —5409 52,55 Změna stavu krátkodobprostředků na bank.účtech 2502 1455 4398 1348 42,01 Pňjaté úvěr—,; a půjčky 0 5000 5000 3584 21,58 Splátky úvěrů a o o o o Operace 1 peněžních účtů organiiace nemající charakter příjmů a výdajů D 0 0 —23 0 Fin anoování celkom (tř.B] 2502 5455 9358 5405 52,55
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjnnfl,výdajů a o dalších Enančrúoh operacích \? plném člměni podle mzpočtové skladby jsou nbsaženyv příloze č.l,2,3 a 4 (výkaz Fin 2-12 M,Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty & Příloha !; účetní závěrco dle zákona (5.55321591 Sb <.>,a účetnictví).Jsou
<br> !( nahlédnutí na obo-mím úřadě v kanceláři úča-nd v pracovní dny od 2:30 do- l4:00 hodin <.>
<br> 2) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené ohoí (údaje jsou v korunách) Finanční “pořadům PD schváleno zastupitelstvem dne 28.03.2019,umesmím 0.032232019
<br> Výsledek.Odvod Razer—fontana Fond odměn Říman" hospodaření celkem 15 a MŠ Nedašov EEE-43,55 63643 0 12223556
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3135346

Meta

Rozpočet   Volby   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nedašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz