« Najít podobné dokumenty

Obec Zdíkov - Závěrečný účet obce za rok 2018 - schválený

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zdíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni-zo-19.6.2019918381190.pdf.pdf
USNESENÍ
<br> z VI.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov,konaného dne 19.6.2019
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A.Proiednalo:
<br> Zahájení,schválení programu,ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Zpráva o činnosti rady obce
<br> Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Zdíkov za rok 2018 a účetní závěrky obce Zdíkov za rok 2018,včetně auditu o hospodaření obce za rok 2018
<br> :“.WPC'“
<br> 5.Projednání a schválení rozpočtového opatření č.10 ze dne 19.6.2019
<br> 6.Projednání výsledků výběrového řízení na zakázku „Stroj na letní a zimní údržbu pro obec Zdíkov“ <.>
<br> 7.Projednání výsledků výběrového řízení na zakázku“ Oprav místní komunikace v k.ú.Zdíkov“
<br> 8.Majetkové záležitosti
<br> 9.Diskuse
<br> 1 0.Závěr
<br> B.Schvaluje:
<br> Usnesení 6/3 -2019
<br> Zastupitelstvo obce Zdíkov schvaluje zprávu o činnosti rady obce v období od 20.5.- 13.6.2019
<br> HLASOVÁNÍ: Přítomných: 9 PRO: 9 PROTI: o ZDRŽEL SE: O NÁVRH BYL PŘIJAT
<br> Usnesení 6/4a -2019 Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad <.>
<br> Předložené podklady pro schválení závěrečného účtu: Návrh na závěrečný účet obce za r.2018
<br> Finanční výkaz Fin 2-12 obce k 31.12.2018 Rozvaha k 31.12.2018 obce a přísp.org <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 obce a přísp.org.Příloha k 31.12.2018 obce a přísp.org <.>
<br> Zpráva o fmanřním hospodaření obce za r.2018 Inventarizační zpráva obce k 31.12.2018
<br> Příjmy a Výdaje soc.fondu za r.2018
<br> Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2018
<br> Všechny výše uvedené dokumenty byly zveřejněny na elektronické úřední desce a návrh na závěrečný účet a závěr Zprávy o přezkumu hospodaření vyvěšeny <.>
<br> Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 pracovníky Kraj ského úřadu Jihočeského kraje byl zjištěn jeden nedostatek méně závažného charakteru:
<br> - odměna uvolněnému členovi zastupitelstva nebyla po...
zaverecny-ucet-2018-prilohy-prisp.-org.pdf
Účetnl jednotka:
<br> Základní škola a Mateřská škola Zdíkov
<br> Rozvaha ' PŘÍ _ PĚVIŠOÝÉ iORÉEŘNIZlAŠE _
<br> Ú_čet_ní jednot_ka:_ _ _ IČ: 00583383 Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO Sídlo: Zdíkov 250 Předmět činnosti: škola Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23.1.2019 13:28:48 ______ _ _ _ __ ____ __ ________ _ ___ __ _ ___ __'___1__ _____Í2_ÍÍÍ__T___ číslo Název položky su ÚČETNÍ oaooaí Položky _ _ _ _ _ _ B—ĚŽN_É _ _ _ _ _ ______________ ___ __BÉIÚOÍ_BOĚE'ŠCEŽÍÍNEÍTŽJ AKTIVA 13 884 657,13 9 636 308,23 4 248 348,90 CELKEM A.Stálá aktiva 10 913 543,85 9 636 308,23 1 277 235,62 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 168 372,80 168 372,80 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelna' práva 014 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 168 372,80 168 372,80 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 10 745 171,05 9 467 935,43 1 277 235,62 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 3 093 249,70 1 816 014,08 1 277 235,62 movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7 651 921,35 7 651 921,35 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 lll.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 2.Maje...
zaverecny-ucet-2018-prilohy-obec163056811.pdf
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin2-12—IVI
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oecí
<br> | Rok | Měsíc | IČO:
<br> 2018
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Zdíkov,Zdíkov
<br> 12 [
<br> 00250372
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč na dvě desetinná místa
<br> I.Rozpočtové příjmy paragraf| po|ožka Text Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> _ _.rozpočet po změnách_ počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 0000 1111 Daň Z příjmů fyZ- osob Placená platei 5 700 000,00 5 700 000,00 5 973 499,02 0000 1112 Daň Z NUM! fyZ- osob placená peplatník 110 000,00 110 000,00 125 832,01 0000 1113 Daň Z příjmu fyZ- osob vybíraná srážkou 460 000,00 460 000,00 544 648,77 0000 1121 Daň Z příjmů práv.osob 5 200 000,00 5 200 000,00 5 020 884,51 0000 1122 Daň Z Přllmů pfáV- 050b za Obce 500 000,00 904 000,00 903 830,00 0000 1211 Daň Z přidané hodn0ty 11 200 000,00 11 200 000,00 12 301 899,61 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 0,00 393130 0000 1340 Poplatek za pr0VoZ svetemu K0 1 140 000,00 1 140 000,00 1 152 720,00 0000 1341 Poplatek ze losů 40 000,00 40 000,00 39 820,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.200 00000 200 000,00 199 718100 0000 1343 Poplatek ze užívání veř.prostr.19 000,00 19 000,00 12 190,00 0000 1345 Poplatek Z ubytovací kapacity 85 000,00 85 000,00 65 721,00 0000 1361 SPfáan poplatky 50 000,00 50 000,00 35 570,00 0000 1381 Daň Z hazardním her 160 000,00 160 000,00 166 735,74 0000 1511 Daň Z "emOVltýoh věcí 1 220 000,00 1 220 000,00 1 297 205,37 0000 4111 Nl př-tfanSf- ze VŠeOb-pokl-Sp-St-rOZp- 0,00 272 500,00 272 500,00 0000 4112 Nl Př—tFaHSf- ze Stď- V rám- SOUh- dOtV 500 000,00 523 700,00 523 700,00 0000 4116 Ost.Nl př.transfer.ze státního rozp.0,00 1 079 390,44 1 079 89044 0000 4122 Nl- př- transf- ool krajů 0,00 1 756 164,00 1 756 164,00 0000 4222 lrW- př- transfery od krajů 0,00 43 000,00 43 000,00 0000 **** 26 584 000,00 30 163 254,44...
zaverecny-ucet-obce-2018-schvaleny.pdf
1
<br> Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2018
Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec
Zdíkov závěrečný účet obce za r.2018 <.>
<br>
I.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (v Kč)
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění
k 31.12.2018
<br> % plnění
k
upravenému
rozpočtu
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 26 084 000,00 26 488 000,00 27 840 667,33 105,11 %
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 9 318 000,00 9 790 000,00 9 881 347,24 100,93 %
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy 100 000,00 3 865 000,00 3 890 281,00 100,65 %
<br> Třída 4 – Přijaté dotace 500 000,00 3 675 254,44 3 675 254,44 100,00 %
<br> Příjmy celkem 36 002 000,00 43 818 254,44 45 287 550,01 103,35 %
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 35 532 000,00 42 688 412,00 41 356 042,42 96,88 %
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 4 230 000,00 5 749 496,00 5 495 193,06 95,58 %
<br> Výdaje celkem 39 762 000,00 48 437 908,00 46 851 235,48 96,72 %
<br> Saldo: Příjmy - výdaje -3 760 000,00 -4 619 653,56 -1 563 685,47
<br> Třída 8 - financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00
<br> Zapojení (+) nebo úspora (-)
volných finanč.prostř <.>
<br> 5 884 000,00 6 743 653,56 3 686 805,47
<br> Splátky úvěrů a půjček -2 124 000,00 -2 124 000,00 -2 123 120,00
<br> Oper.bez char.př.a výd.0 0 0
<br> Financování celkem 3 760 000,00 4 619 653,56 1 563 685,47
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby (výkaz Fin 2-12 k 31.12.2018),je k nahlédnutí v účtárně OÚ Zdíkov <.>
<br>
1.Meziroční porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu (v tis.Kč)
<br> Ukazatel rozpočtu
<br>
2017 2018
<br> Rozdíl
2018-2017
<br> Meziroční
index (% )
<br> Výsledek
od počátku
<br> roku
<br> Výsledek
od počátku
<br> roku
<br> Příjmy celkem po konsolidaci (ř.4200) 40 908,00 45 287,00 4 379,00 110,70
<br> Výdaje celkem po konsolidaci (ř.4430) 36 470,00 46 851,00 10 381,00 128,46
<br> Saldo příjmů a výdajů po konso...

Načteno

edesky.cz/d/3135331

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zdíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz