« Najít podobné dokumenty

Obec Babice - Závěrečný účet obce Babice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Babice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha MŠ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola Babice,příspěvková organizace,okres Uherské Hradiště; IČO 75020912; Babice 60,687 03 Babice
<br> Příspěvková organizace
<br> Okamžik sestavení: 10.2.2019 v 13:22
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by měla být její činnost přerušena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení se nebude měnit <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.Účetní jednotka odepisuje majetek na
základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvým rovnoměrných měsíčních odpisů.Při pořízení majetku
se začíná odepisovat od následujícího měsíce od pořízení majetku.V případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebíráný
pořizovací ceny od zřizovatele.Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 852 553,23850 356,63
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 980,00901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 847 573,23850 356,63902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmí...
výkaz zisku a ztráty MŠ
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola Babice,příspěvková organizace,okres Uherské Hradiště; IČO 75020912; Babice 60,687 03 Babice
<br> Právní forma: Příspěvková organizace
<br> Okamžik sestavení: 10.2.2019 v 13:21
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 4 637 618,76 4 197 304,20
<br> I.Náklady z činnosti 4 637 618,76 4 197 304,20
<br> 1.Spotřeba materiálu 231 877,01501 182 661,38
<br> 2.Spotřeba energie 148 783,56502 244 966,30
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 113 159,80511 48 880,80
<br> 9.Cestovné 4 741,00512 5 005,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 218 370,29518 212 156,72
<br> 13.Mzdové náklady 2 658 939,00521 2 283 108,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 860 491,00524 742 968,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 10 163,00525 6 708,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 68 974,00527 69 445,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 250 739,00551 250 750,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557...
rozvaha MŠ
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Mateřská škola Babice,příspěvková organizace,okres Uherské Hradiště; IČO 75020912; Babice 60,687 03 Babice
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Příspěvková organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 10.2.2019 v 13:21
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 3 205 201,39 4 376 617,277 581 818,66 5 461 547,99
<br> A.Stálá aktiva 3 205 201,39 3 136 593,506 341 794,89 3 387 332,50
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 12 680,57 0,0012 680,57 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12 680,5712 680,57018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 3 192 520,82 3 136 593,506 329 114,32 3 387 332,50
<br> 1.Pozemky 15 520,0015 520,00 15 520,00031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 1 721 097,00 3 121 073,504 842 170,50 3 371 812,50021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 471 423,821 471 423,82028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majete...
příloha ZŠ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Základní škola Babice,okres Uherské Hradiště,příspěvková organizace; IČO 75020904; Babice 377,687 03 Babice
<br> Příspěvková organizace
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2019 v 13:53
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jenotka nemá informace o XXX,že by měla být její činnost přerušena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení se nebude měnit <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.Účetní jednotka odepisuje majetek na
základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvým rovnoměrných měsíčních odpisů.Při pořízení majetku
se začíná odepisovat od následujícího měsíce od pořízení majetku.V případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebíráný
pořizovací ceny od zřizovatele.Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2 680 290,722 666 954,12
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 126 019,00126 019,00901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 554 271,722 540 935,12902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 9...
výkaz zisku a ztráty ZŠ
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Základní škola Babice,okres Uherské Hradiště,příspěvková organizace; IČO 75020904; Babice 377,687 03 Babice
<br> Právní forma: Příspěvková organizace
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2019 v 13:47
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 15 635 157,28 796 995,39 14 420 150,06 831 322,66
<br> I.Náklady z činnosti 15 635 157,28 796 995,39 14 420 150,06 831 322,66
<br> 1.Spotřeba materiálu 1 644 749,09 571 640,39501 1 448 616,66 520 899,94
<br> 2.Spotřeba energie 582 249,63 28 892,00502 753 293,44 31 483,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 298 006,57511 258 803,88
<br> 9.Cestovné 18 691,00512 20 797,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 632,00513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 472 013,87 12 123,00518 469 343,98 7 956,00
<br> 13.Mzdové náklady 8 859 058,00 114 754,00521 7 895 791,00 150 203,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 2 929 910,00 39 009,00524 2 603 504,00 51 075,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 36 180,00 477,00525 30 983,00 672,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 205 503,62 2 295,00527 194 476,00 3 004,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 447,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 515 522,00 25 248,00551 502 899,00 11 310,00
<br> 29.Prodaný dlouho...
rozvaha ZŠ
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Základní škola Babice,okres Uherské Hradiště,příspěvková organizace; IČO 75020904; Babice 377,687 03 Babice
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Příspěvková organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2019 v 13:47
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 15 313 438,87 28 384 759,5743 698 198,44 25 297 404,02
<br> A.Stálá aktiva 15 313 438,87 20 979 891,8436 293 330,71 20 457 165,84
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 288 820,60 0,00288 820,60 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 288 820,60288 820,60018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 15 024 618,27 20 979 891,8436 004 510,11 20 457 165,84
<br> 1.Pozemky 304 160,00304 160,00 304 160,00031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 9 422 317,50 19 630 697,0229 053 014,52 19 503 936,02021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 481 911,00 933 781,021 415 692,02 587 987,02022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 004 013,775 004 013,77028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 116 376,00 53 173,80169 549,80 61 082,80029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 58 080,0058 080,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluh...
příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Babice; IČO 00290777; Babice 508,687 03 Babice
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 23:40
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.Nedošlo ke
změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> s účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně účetnictví - je definováno zákonem č.563/1991 Sb,vyhl č.410/2009 Sb.<,>
ČÚS 701 -704
Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny právních předpisů v oblasti účetnictví
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> ˇUčetní jednotka používá při účtování zásob metodu B - přímo do spotřeby
Účetní jednotka vede majetek v pořizovacích cenách.Odpisování majetku je rovnoměrné,odpisy se provádějí čtvrtetně <.>
Zůstatková cena se neuvádí <.>
Oceňování majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě nad 60 001- Kč účet 019
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě od 7000,- do 60000,- Kč - účet 018
Dlouhodobý hmotný majetek - účet 021- budovy,stavby dle platných předpisů
Dlouhodobý hmotný majetek - účet 022 - v hodnotě od 40 001,- Kč
Pozemky dle platných předpisů - účet 031
Kulturní předměty - dle znaleckého odhadu nebo dle pořizovací ceny - účet 032
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 3001 - 40000,- Kč - účet 028
Jiný drobný nehmotný majetek- v hodnotě do 7000 je uveden v podrozvaze na účtě 901
Jiný drobný hmotný majetek í v hodnotě od 1000,- do 3000,- Kč se uvád v podrozvaze na účtu
902
Majetek svěřený do správy PO MŠ se účtuje na účtu 9030801-9030830
Majetek svěřený do správy PO ZŠ se účtuje na účtu 903 0700 - 903 0731
Na účtu 966 uvádí účetní jenotka kompostéry,které na základě smlouvy o výpůj...
rozvaha
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Obec Babice; IČO 00290777; Babice 508,687 03 Babice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 23:41
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 51 406 307,41 197 518 400,88248 924 708,29 185 267 824,34
<br> A.Stálá aktiva 51 350 994,24 155 008 381,34206 359 375,58 157 426 287,21
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 755 747,00 1 057 293,001 813 040,00 1 031 595,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 126 809,00126 809,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 628 938,00 921 531,001 550 469,00 1 031 595,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 135 762,00135 762,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 50 595 247,24 151 283 088,34201 878 335,58 153 366 887,82
<br> 1.Pozemky 9 628 257,119 628 257,11 8 802 632,11031
<br> 2.Kulturní předměty 3 659 900,003 659 900,00 3 659 900,00032
<br> 3.Stavby 30 141 446,00 127 259 477,11157 400 923,11 122 525 390,02021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 14 934 588,80 9 951 329,1224 885 917,92 11 202 621,02022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 519 212,445 519 212,44028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 784 125,00784 125,00 7 176 344,67042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dl...
výkaz
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Babice Babice 508,687 03 Babice
<br> 002907772018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 6 000 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 130 000,00 6 130 481,14102,17 100,01
<br> 0000 130 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 133 000,00 132 745,82102,11 99,81
<br> 0000 440 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 525 000,00 524 620,23119,23 99,93
<br> 0000 5 000 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 4 818 000,00 4 817 911,4496,36 100,00
<br> 0000 250 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 271 500,00 271 320,00108,53 99,93
<br> 0000 11 000 000,001211 Daň z přidané hodnoty 11 000 000,00 11 851 712,43107,74 107,74
<br> 0000 10 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 444 500,00 444 421,204 444,21 99,98
<br> 0000 830 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 846 000,00 846 023,00101,93 100,00
<br> 0000 18 000,001341 Poplatek ze psů 21 000,00 21 000,00116,67 100,00
<br> 0000 9 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 500,00 4 400,0048,89 97,78
<br> 0000 22 000,001361 Správní poplatky 23 000,00 22 630,00102,86 98,39
<br> 0000 1 000 000,001381 Daň z hazardních her 516 000,00 506 379,4350,64 98,14
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00 88,100,00 0,00
<br> 0000 1 500 000,001511 Daň z nemovitých věcí 1 832 000,00 1 831 067,88122,07 99,95
<br> 0000 9 000,002460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 9 000,00 8 400,0093,33 93,33
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.po...
inventarizační zpráva
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
<br> Obec: Babice IČO: 00290777 Datum zpracování: 31.ledna 2019
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018 <.>
<br> Průběh inventarizace: 1.Casový a věcný průběh inventarizace
<br> Inventum majetku evidovaného ke 31.12.2018 na účtech 018,019,021,022,028,901,902,provedli členové dílčích inventarizačních komisí :
<br> DIK č.1 — Kulturní dům - dne : 23.1.2019 ve složení: předseda- XXXXXXXXX XXXX členové: Radek Lapčůq,Věra Janečková,XXXX XXXXXXXXXXX
<br> DIK č.X _ Pozemky - účet 031 - dne : 23.l.2019 ve složení : předseda— XXXXXX XXXXX Člen — XXXXXXXX XXXXXX
<br> DIK č.X — Knihovna - dne 21.1.2019 - ve složení : předsedkyně: XXXX XXXXXX Členka — XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> DIK č.X - Smuteční síň — dne : 22.1.2019 - ve složení : předseda— XXXXXXXXX XXXXXXXX člen - XXXXX XXXXXX
<br> DIK č.X — Hasičská zbrojnice — dne: 23 1.2018- ve složení: předseda— Ing.XXXXX XXXXXXX Členové — XXXXXX XXXXX - XXXX XXXXXXX
<br> DIK č.X — Sportovní areál — dne : 25.l.2019— ve složení: pvředseda — XXXXXXXX XXXXXX Clen - XXXXXXXXX XXXXXXX - Mg.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> DIK č.X - ČOV — dne.25.1.2019 - ve složení: předseda — XXXXXXXX XXXXXXXX Clen - XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> DIK č.X - DPS a DUP — dne : 25.1.2019 - ve složení: předsedkyně — Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX Členky : Ing.XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> DIK č.X - Muzeum - dne 23.1.2019 — ve složení: předseda — Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX Clenka — Vladimíra Šunnánková
<br> DIK č.<.> 10 - dokladovou inventuru pokladny,cenin byla provedena dne 3.1.2019 - pohledávek a závazků „ nedokončeného majetku,finančního majetku na účtech 042 — 999 provedla dne 26.1.2019 ve složení: předsedkyně: XXXXX XXXXXXXX členové: XXXXXXX XXXX...
zpráva o přezkoumání hospodaření
Klasifikace: chráněný dokument
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
<br> tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor ekonomický
Oddělení kontrolní
<br> Obec Babice
Babice 508
687 03 Babice
<br>
<br>
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 7.června 2019 Ing.XXXX XXXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX EKO
<br>
<br>
<br> Zpráva č.88/2018/EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Babice,IČ: 00290777
<br> za rok 2018
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19.11.2018 - 23.11.2018,mimo 21.11.2018 (dílčí
přezkoumání)
<br> 4.6.2019 - 7.6.2019 (konečné přezkoumání)
<br>
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 19.11.2018 předáním pověření ke kontrole a
ukončena dne 7.6.2019 podle § 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se
práva podat námitky <.>
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Babice,Babice 508
<br> 687 03 Babice
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
Obec Babice zastupoval:
<br> starostka: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX
účetní obce: XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br>
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce v období od 28.11.2017
<br> do 3.1.2018.Zveřejnění proběhlo také na elektronické úřední desce ve stejném
termínu.Příjmy byly navrženy ve výši 31 670 000,00 Kč,výdaje ve výši
43 668 100,00 Kč a schodek ve výši 11 998 000,00 Kč,s tím,že schodek bude
hrazený z výsledků hospodaření předcházejících let <.>
<br>
Pravidla
rozpočtového
provizoria
<br> Vzhledem k tomu,že obec schválila rozpočet na rok 2018 do 31.12.2017 <,>
neřídilo se hospodaření obce do doby schválení rozpočt...
Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Babice za rok 2018,IČO 00290777
<br> Na základě š17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
<br> Obec Babice návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018
<br> ]) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2018 (Výkaz FIN 2-12)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018112I20181
<br> Schválený my_avený skutečnost
<br> Daňové příjmy 26 209 000,00 Kč 26 564 500,00 Kč 27 404 800,67 Kč Nedaňové příjmy 3 565 000,00 Kč 3 930 600,00 Kč 4 021 406,67 Kč Kapitálové příjmy 100 000,00 Kč 68 000,00 Kč 36 000,00 Kč Přijaté dotace 1 896 000,00 Kč 3 476 600,00 Kč 3 346 026,25 Kč Příjmy celkem 31 770 000,00 Kč 34 039 700,00 Kč 34 808 233,59 Kč Běžné výdaje 24 832 100,00 Kč 22 986 100,00 Kč 21 331 108,82 Kč Kapitálové výdaje 21 493 000,00 Kč 5 622 500,00 Kč 3 930 365,96 Kč Výdaje celkem 46 325 100,00 Kč 28 608 600,00 Kč 25 261 474,78 Kč Financování 14 555 100,00 Kč -5 431 100,00 Kč -9 546 758,81 Kč Saldo 9 546 758,81 Kč
<br> Účet 231 běžné účty Učet 236 peněžní fondy Běžné účty celkem
<br> 36 134 239,66 Kč 423 411,50 Kč 36 557 661.16 Kč
<br> Okruh peněžních fondů ke 31.12.2018 byl shodný se zůstatkem účtu 419 vykázaným v rozvaze ve výši 424 211,50 Kč
<br> Zůstatek účtu 236 v hodnotě 423 411,50 Kč plus zůstatek účtu 335 ( pohledávky za zaměstnanci — půjčky ze soc.fondu) 800,00 Kč
<br> V příjmové části byl rozpočet plněn na 102,26 % ve výdajové na 88,30%
<br> Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2018 — plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby
<br> 2) Hospodařenís majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace) Výsledek inventarizace: Aktiva celkem 248 924 708,29 Kč 206 359 375,58 Kč
<br> 42 565 332,71 Kč
<br> Stálá aktiva ve výši
<br> Oběžná aktiva ve výši Aktiva odpovídají pasivům.Příloha: Zápis inventarizační komise,Rozvaha ÚSC k 31.12.2018 - Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši
<br> Příloha : Výkaz zisku a ztráty za období 12/2018
<br> 12 540 244,91 Kč
<br> Vyúčtování finančních prostředků ke...

Načteno

edesky.cz/d/3135324

Meta

Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Babice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz