« Najít podobné dokumenty

Město Rosice - Posuzování vlivů na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Archivní_protokol.pdf
Tento protokol vznikl,protože dokument obsahoval soubory,které měly elektronickou formu vedení a
přitom nebyly v archivním formátu.Ke všem takovým souborům vznikly paralelně vedené soubory v
archivním formátu <.>
<br> Protokol o převedení souborů dokumentu do archivní podoby
<br> Datum a čas vyhotovení protokolu:
<br> Uživatel:
<br> Pozice:
<br> 12.7.2019 08:33:08 SELČ
<br> RNDr.XXXXXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> Evidenční číslo: ENV/XXXX/XXXXX
<br>
<br> Paralelně vedený soubor je v archivním formátu a obsahem se věcně shoduje s původním souborem <.>
<br> Původní soubor: rPET inWaste recyklace plastů_stanovisko ÚZP.pdf
<br> Datum vzniku paralelního vedení:
<br> Hash původního souboru:
<br> 12.7.2019 08:33:08 SELČ
<br> 9D560B5F7988EFC0089C23D6573B80795D95ED2904A0EDFF7CD6E1D989C8DAEA
Hash algoritmus původního souboru: SHA-256
<br> Původní soubor obsahuje tyto uznávané elektronické podpisy a uznávané elektronické značky <.>
<br> *Podmíněně platným podpisem rozumíme takový uznávaný elektronický podpis,který byl ověřen proti CRL
vydanému v době kratší,než zákonem daných 24 hodin,od doby,proti které ověřujeme platnost uznávaného
elektronického podpisu.Platnost uznávaného elektronického podpisu je ověřována proti okamžiku zachycenému
kvalifikovaným časovým razítkem.Pokud uznávaný elektronický podpis neobsahuje kvalifikované časové razítko,je
jeho platnost ověřována proti době,kdy byl soubor s tímto uznávaným elektronickým podpisem vložen do spisové
služby <.>
<br> Podpis revize 2/2 (rPET inWaste recyklace plastů_stanovisko ÚZP.pdf)
Ověřovaný podpis: Podpis v souboru
Ověřeno k datu vložení souboru: 12.7.2019 08:21:40 SELČ Příští ověření: 13.7.2019 08:21:40 SELČ
Stav podpisu: Podmíněně platný Datum ověření:
Integrita souboru: Podepsaný soubor nebyl od podpisu změněn 12.7.2019 08:21:45 SELČ
Stav certifikátu: Podmíněně platný 12.7.2019 08:21:45 SELČ
Vlastník certifikátu: SN=Žák,G=Josef,zástupce ředitele a vedoucí oddělení 1,odbor výkonu státní
<br> správy VII,Ministers...
rPET_inWaste_recyklace_plastů_stanovisko_ÚZP_000.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor stavební úřad,úřad územního plánování
<br> Palackého nám.13,665 01 Rosice
<br> pracoviště: Žerotínovo nám.1,Rosice
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE: 25.04.2019
<br>
<br> ČJ.: MR-C 6556-19-OSU
<br> VYŘIZUJE: Ing.arch.XXXX XXXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: dytrychova@mesto.rosice.cz
<br> ID DS: 6abbzec
<br> DATUM: 03.07.2019
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
Městský úřad Rosice,odbor stavební úřad,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
<br> územního plánování“) příslušný podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších předpisů,posoudil
<br> podle § 96b odst.3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje <,>
<br> s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
<br> záměr:
<br> Recyklace PET Rosice na pozemku parc.č.1802/6 v katastrálním území v k.ú.Rosice
<br> u Brna <.>
<br> Záměr je přípustný <.>
<br> Záměrem je umístění technologie pro recyklaci PET vloček a výroba R-PET (pro další použití
<br> v potravinářském průmyslu) do výrobních hal SO 03 a SO 04 ve výrobně skladovacím areálu
<br> Rosice na pozemku parc.č.1802/6 v k.ú.Rosice u Brna,na který bylo vydáno stavení povolení <.>
<br> Záměr „Recyklace PET Rosice“ byl posouzen podle předloženého popisu záměru,který
<br> předložil ing.XXXX XXXXXXX,jednatel společnosti rPET InWaste,s.r.o <.>,dále dle projektové
<br> dokumentace stavby z dubna 2017,nazvané „Výrobně skladovací areál Rosice“,kterou
<br> zpracoval Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX,Atelier XX s.r.o <.>,Purkyňova 71/99,612 00 Brno <,>
<br> autorizoval Ing.XXXXX XXXXXXXX (autorizace č.ČKAIT XXXXXXX) <.>
<br> Vzhledem k tomu,že na stavbu objektů již bylo vydáno stavební povolení (předmětem je
<br> umístění technologie),není součástí tohoto stanoviska grafická příloha <.>
<br> Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání <.>
<br>
<br> Podáním podle § 37 odst.1 a 2 ...
rPET_inWaste_recyklace_plastů_stanovisko_ÚZP.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor stavební úřad,úřad územního plánování
<br> Palackého nám.13,665 01 Rosice
<br> pracoviště: Žerotínovo nám.1,Rosice
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE: 25.04.2019
<br>
<br> ČJ.: MR-C 6556-19-OSU
<br> VYŘIZUJE: Ing.arch.XXXX XXXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: dytrychova@mesto.rosice.cz
<br> ID DS: 6abbzec
<br> DATUM: 03.07.2019
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
Městský úřad Rosice,odbor stavební úřad,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
<br> územního plánování“) příslušný podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších předpisů,posoudil
<br> podle § 96b odst.3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje <,>
<br> s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
<br> záměr:
<br> Recyklace PET Rosice na pozemku parc.č.1802/6 v katastrálním území v k.ú.Rosice
<br> u Brna <.>
<br> Záměr je přípustný <.>
<br> Záměrem je umístění technologie pro recyklaci PET vloček a výroba R-PET (pro další použití
<br> v potravinářském průmyslu) do výrobních hal SO 03 a SO 04 ve výrobně skladovacím areálu
<br> Rosice na pozemku parc.č.1802/6 v k.ú.Rosice u Brna,na který bylo vydáno stavení povolení <.>
<br> Záměr „Recyklace PET Rosice“ byl posouzen podle předloženého popisu záměru,který
<br> předložil ing.XXXX XXXXXXX,jednatel společnosti rPET InWaste,s.r.o <.>,dále dle projektové
<br> dokumentace stavby z dubna 2017,nazvané „Výrobně skladovací areál Rosice“,kterou
<br> zpracoval Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX,Atelier XX s.r.o <.>,Purkyňova 71/99,612 00 Brno <,>
<br> autorizoval Ing.XXXXX XXXXXXXX (autorizace č.ČKAIT XXXXXXX) <.>
<br> Vzhledem k tomu,že na stavbu objektů již bylo vydáno stavební povolení (předmětem je
<br> umístění technologie),není součástí tohoto stanoviska grafická příloha <.>
<br> Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání <.>
<br>
<br> Podáním podle § 37 odst.1 a 2 ...
oznámení_EIA_PET_Rosice_final.pdf
          Oznámení projektového záměru pro zjišťovací řízení  zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb <.>, o posuzování vlivů na životní  prostředí a o změně některých souvisejících zákonů      Výrobně skladovací areál Rosice ‐ Recyklace PET          Oznamovatel:  rPET InWaste, s.r.o.  Preslova 307/73  602 00 Brno  IČ: 03212025    Zpracovatel oznámení:  ASHPA oběhová hospodářství s.r.o.  třída Kpt. Jaroše 1922/3,   602 00 Brno  IČ: 04455967      duben 2019   Výrobně skladovací areál Rosice ‐ Recyklace PET  Oznámení projektového záměru pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.  2    OBSAH SEZNAM TABULEK .<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>. 5  SEZNAM OBRÁZKŮ .<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>  5  SEZNAM ZKRATEK .<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>  5  A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI .<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>. 7  ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ .<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>  7  B.  ÚDAJE O ZÁMĚRU .<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
1223_19_ZŘ_Rosice_recyklace_PET.pdf
Odbor výkonu státní správy VII
<br> Mezírka 1
<br> 602 00 Brno
<br>
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br> 1/2
<br> Brno dne 11.července 2019
<br> Č.j.: MZP/2019/560/1223
<br> Sp.zn.: ZN/MZP/2019/560/275
<br> Vyřizuje: RNDr.XXXXXXXX XXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: Miroslav.Rokos@mzp.cz
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,ve znění
<br> pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Výrobně skladovací areál
<br> Rosice - Recyklace PET“
<br> Ministerstvo životního prostředí,jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm.c) zákona č <.>
<br> 100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon“),Vám zasílá dle ustanovení § 6 odst.7 zákona oznámení záměru „Výrobně skladovací
<br> areál Rosice - Recyklace PET“,zpracované podle přílohy č.3 k zákonu a sděluje,že tento záměr
<br> bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br> Ve fyzické podobě je oznámení zasíláno pouze dotčeným územním samosprávným celkům <,>
<br> dotčeným orgánům je zasíláno pouze v elektronické podobě datovou schránkou <.>
<br> Jihomoravský kraj a Město Rosice (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme
<br> ve smyslu § 16 odst.2 zákona o zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné
<br> do oznámení nahlížet,na úřední desce.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň je žádáme
<br> o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce <.>
<br> Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu § 6
<br> odst.8 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne
<br> zveřejnění informace o oznámení.K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží <.>
<br> Žádáme,aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektu...

Načteno

edesky.cz/d/3135275

Meta

EIA   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz