« Najít podobné dokumenty

Město Žamberk - Návrh zprávy o uplatňování ÚP Letohrad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žamberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
<br> Oddělení územního plánování
<br> Masarykovo nám.166,Žamberk
<br>
Město Žamberk IČ: 002 79 846 Tel.: 465 670 211
<br> Městský úřad Žamberk podatelna@muzbk.cz 465 670 212
Masarykovo nám.166,564 01 Žamberk www.zamberk.cz Fax: 465 670 209
<br>
<br>
JID: 27267/2019/MUZBK
Naše čj.: MUZBK-17208/2019/REUP
<br>
<br> Počet listů/příloh/listů př.(sv.): 1/0/0
<br> Spis.a skart.znak,lhůta: 326.1 A/10
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXX
<br> Datum: XX.XX.XXXX
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Žamberk,příslušný jako pořizovatel dle § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v
<br> souladu s ustanovením § 55 stavebního zákona
<br>
<br> PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> LETOHRAD
<br>
Dle § 55 stavebního zákona byl zpracován návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Letohrad
<br> (dále jen „návrh zprávy“),který vydalo Zastupitelstvo města Letohradu dne 10.09.2014 usnesením
<br> číslo 429/2014 a který nabyl účinnosti 29.09.2014 <.>
<br> Návrh zprávy obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Letohrad <.>
<br> Návrh zprávy je vystaven k veřejnému nahlédnutí Městském úřadu v Letohradě,Odboru výstavby a
<br> ŽP (doporučujeme využít úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hodin) a dále na
<br> Městském úřadu v Žamberku,odboru REUP - budova radnice,Masarykovo nám.čp.166,I.patro,č <.>
<br> dv.207 (doporučujeme využít úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-11:00 a 12:00-17:00 a čtvrtek 8:00-
<br> 11:00 hodin,příp.telefonickou dohodu na č.tel.465 670 333)
<br> Návrh zprávy je vystaven na internetových adresách www.zamberk.cz (odkaz „Úřední deska“,sekce
<br> „Projednávání územních plánů“) a www.letohrad.eu
<br> od 11.07.2019 do 16.08.2019
<br> Do 16.08.2019 může u pořizovatele každý uplatnit své písemné připomínky <.>
<br> K připomínkám uplatněných po uvedené l...
bez názvu
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Letohrad
<br> za období 10/2014 - 09/2018
<br>
<br>
určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Pardubického kraje dle
<br> ustanovení § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
OBSAH ZPRÁVY
<br>
<br> Úvod
<br>
<br> A.Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,na základě
<br> kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona),a vyhodnocení případných
<br> nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
<br>
B.Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů
<br>
C.Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR a územně plánovací
<br> dokumentací vydanou krajem
<br>
D.Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst.4 stavebního
<br> zákona
<br>
E.Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny
<br>
<br> F.Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP na udržitelný rozvoj území
<br> (§ 19 odst.2 stavebního zákona),pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí
<br> nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
<br>
<br> G.Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny ÚP,je-li zpracování variant
<br> vyžadováno
<br>
<br> H.Návrh na pořízení nového územního plánu,pokud ze skutečností uvedených pod písm.A)
<br> až D) vyplyne potřeba změny,která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu
<br>
<br> I.Požadavky na eliminace,minimalizace nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný
<br> rozvoj území,pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny
<br>
J.Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Úvod
<br> Územní plán Letohrad byl pořízen dle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> staveb...

Načteno

edesky.cz/d/3135274

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žamberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz