« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Suchá - 62/2019 Informace o oznámení záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Suchá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stažení zde.
Elekuonický_pfmm—'Ěg.7.2o19
<br> Certifikát & Éra packal: : Jména.Ing <.>,<,> — EOV/F Vydal : PoslSigmmeudjl'icd C.<.>.XXXXXX do : XXXXXXXXXXXXX +XX:O()
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD ililílilllílllliíi
<br> MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ vvvvvvvvvvvvvv
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Čj: [VISK 105573/2019
<br> Sp.zn.: ZPZ/ 18516/ 20 19/ Kal 208.1 510 N
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX 622 126
<br> E-mail: posta©msk.cz
<br> Datum: 2019—07-09
<br> Informace o oznámení záměru „Zařízení k využívání odpadů — jedlých olejů a tuků provozované společnosti TRAFIN OIL,a.s.provozovna v průmyslové zóně XXXXXXXXX v obci Horní Suchá“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust.& 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a jako příslušný Správní úřad dle ust.& 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 8.7.2019 oznámení zpracované podle přílohy č.3 zákona k záměru <.>
<br> „Zařízení k využívání odpadů — jedlých olejů a tuků provozované společnosti TRAFIN OIL,a.s.provozovna v průmyslové zóně XXXXXXXXX v obci Horní Suchá“
<br> (p.č.1055/126 v k.ú.Horní Suchá) oznamovatel: TRAFIN OIL,a.s <.>,IČ 27789080,Kopeční 1009/12,710 00 Ostrava,který podléhá zjišťovacímu řízení podle 5 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Do oznámení lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v kanceláři č.B 508 a na odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova <.>
<br> Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezsk...

Načteno

edesky.cz/d/3135207


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Suchá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz