« Najít podobné dokumenty

Městys Ledenice - Krajský úřad - Jihočeský kraj - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. … (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Ledenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení zjišťovacího řízení pro záměr -Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov.pdf [0,20 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů –
<br> zahájení zjišťovacího řízení pro záměr
„Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov“
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,jako příslušný úřad podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),Vám zasílá v souladu s § 6 odst.7 zákona
oznámení záměru „Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov“ zpracované
podle přílohy č.3 k zákonu.Zpracovatelem oznámení je Ing.XXXXX XXXX,Konečná XXXX,XXX XX Pardubice <,>
IČO: 601 37 983 (držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí).Přílohami k oznámení jsou
mj.biologické posouzení (duben 2019),rozptylová studie (červenec 2018),hluková studie (duben 2019) a
hodnocení vlivů na veřejné zdraví (duben 2019).Oznamovatelem záměru je v souladu s § 6 odst.1 zákona
společnost Růžov a.s <.>,Růžovská 588,373 12 Borovany,IČO: 259 61 942.Sdělujeme Vám,že tento záměr
bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br> Záměrem investora je rozšíření stávajícího areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov (dále jen
„CKNO“) o další způsoby nakládání s odpady.Ve stávajícím provozu je hlavním předmětem činnosti skládka
odpadů a kompostovací plocha.Nově dojde k rozšíření kompostovací plochy a vybudování kompostovacích
boxů,dále doplnění multifunkční plochy pro nakládání s odpady a umístění mobilní linky mechanick...

Načteno

edesky.cz/d/3135119


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Ledenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz