« Najít podobné dokumenty

Město Stráž nad Nežárkou - Záměr města Stráž nad Nežárkou pronajmout vodní plochy v majetku města od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2029

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Stráž nad Nežárkou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

-/6
Informace o pozemku
<br> Parcelní číslo: 548⇗⇗
<br> Obec: Stráž nad Nežárkou [547221]⇗⇗
<br> Katastrální území: Stráž nad Nežárkou [756377]
<br> Číslo LV: 10001
<br> Výměra [m2]: 96790
<br> Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
<br> Mapový list: KMD
<br> Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
<br> Způsob využití: rybník
<br> Druh pozemku: vodní plocha
<br> Vlastníci,jiní oprávnění
<br> Vlastnické právo Podíl
<br> Město Stráž nad Nežárkou,náměstí Emy Destinnové 61,37802 Stráž nad Nežárkou
<br> Způsob ochrany nemovitosti
<br> Název
<br> rozsáhlé chráněné území
<br> Seznam BPEJ
<br> Parcela nemá evidované BPEJ <.>
<br> Omezení vlastnického práva
<br> Nejsou evidována žádná omezení <.>
<br> Jiné zápisy
<br> Typ
<br> Změna výměr obnovou operátu
<br> Nemovitost je v územním obvodu,kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj,Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec⇗⇗
<br> Zobrazené údaje mají informativní charakter.Platnost k 04.07.2019 13:00:00 <.>
<br> © 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗⇗,Pod sídlištěm 1800/9,Kobylisy,18211 Praha 8⇗⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗⇗ <.>
<br> Verze aplikace: 5.5.5 build 0
<br> Řízení,v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Informace o pozemku
<br> Parcelní číslo: 556⇗⇗
<br> Obec: Stráž nad Nežárkou [547221]⇗⇗
<br> Katastrální území: Stráž nad Nežárkou [756377]
<br> Číslo LV: 10001
<br> Výměra [m2]: 98468
<br> Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
<br> Mapový list: KMD
<br> Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
<br> Způsob využití: rybník
<br> Druh pozemku: vodní plocha
<br> Vlastníci,jiní oprávnění
<br> Vlastnické právo Podíl
<br> Město Stráž nad Nežárkou,náměstí Emy Destinnové 61,37802 Stráž nad Nežárkou
<br> Způsob ochrany nemovitosti
<br> Název
<br> rozsáhlé chráněné území
<br> Seznam BPEJ
<br> Parcela nemá evidované BPEJ <.>
<br> Omezení vlast...
-/5
PACHTOVNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2332 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> Pacht vodních ploch v katastrálním území
Dvorce u Stráže nad Nežárkou [629464] – část 3
<br>
<br> Smluvní strany
<br> Město Stráž nad Nežárkou
Sídlem: nám.Emy Destinnové 61,378 02 Stráž nad Nežárkou
IČ: 00247502
DIČ: CZ00247502
Za níž jedná: XXXX XXXXXXXX,starosta
(dále jen „propachtovatel“)
a
Společnost/jméno: … <.>
Sídlem: … <.>
IČ: … <.>
DIČ: … <.>
Za níž jedná: … <.>
(dále jen „pachtýř“)
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku dle ustanovení § 2332 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník tuto pachtovní smlouvu (dále jen „smlouva“):
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
1.1 Propachtovatel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje,že je výlučným vlastníkem pozemků p.č.3,druh pozemku vodní plocha se způsobem využití rybník o celkové výměře 611 m2,p. č.6 druh pozemku vodní plocha se způsobem využití rybník o celkové výměře 4 189 m2,vše katastrální území Dvorce u Stráže nad Nežárkou [629464],zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec na listu vlastnictví č.10001 <.>
1.2 Pozemky,které tvoří předmět pachtu podle této smlouvy,jsou svým parcelním číslem a výměrami specifikovány v příloze,která tvoří nedílnou součást smlouvy <.>
<br> Článek II <.>
Předmět smlouvy
2.1 Pozemky tvořící předmět pachtu přenechává propachtovatel pachtýři k polointenzivnímu chovu ryb a pachtýř se zavazuje platit včas a řádně pachtovné uvedené v čl.IV.této smlouvy,jakož i plnit další touto smlouvou sjednané povinnosti.Veškeré výnosy z polointenzivního chovu ryb na předmětu pachtu po dobu trvání této smlouvy náleží pachtýři <.>
2.2 Pachtýř prohlašuje,že se před uzavřením této smlouvy seznámil se stavem propachtovaného majetku a jeho stav považuje za plně způsobilý ke sjednanému účelu <.>
2.3 Propachtovatel a pachtýř sepíší ke dni předání předmětu pachtu předávací protokol,v němž bude zachycen stav a rozsah ...
-/4
PACHTOVNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2332 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> Pacht vodních ploch v katastrálním území
Stráž nad Nežárkou [756377] – část 2
<br>
<br> Smluvní strany
<br> Město Stráž nad Nežárkou
Sídlem: nám.Emy Destinnové 61,378 02 Stráž nad Nežárkou
IČ: 00247502
DIČ: CZ00247502
Za níž jedná: XXXX XXXXXXXX,starosta
(dále jen „propachtovatel“)
a
Společnost/jméno: … <.>
Sídlem: … <.>
IČ: … <.>
DIČ: … <.>
Za níž jedná: … <.>
(dále jen „pachtýř“)
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku dle ustanovení § 2332 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník tuto pachtovní smlouvu (dále jen „smlouva“):
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
1.1 Propachtovatel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje,že je výlučným vlastníkem pozemků p.č.587,druh pozemku vodní plocha se způsobem využití rybník o celkové výměře 14 007 m2,p. č.594/1 druh pozemku vodní plocha se způsobem využití rybník o celkové výměře 15 030 m2,p. č.596/1 druh pozemku vodní plocha se způsobem využití rybník o celkové výměře 26 276 m2,p. č.596/2 druh pozemku vodní plocha se způsobem využití rybník o celkové výměře 22 475 m2,vše katastrální území Stráž nad Nežárkou [756377],zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec na listu vlastnictví č.10001 <.>
1.2 Pozemky,které tvoří předmět pachtu podle této smlouvy,jsou svým parcelním číslem a výměrami specifikovány v příloze,která tvoří nedílnou součást smlouvy <.>
Článek II <.>
Předmět smlouvy
2.1 Pozemky tvořící předmět pachtu přenechává propachtovatel pachtýři k polointenzivnímu chovu ryb a pachtýř se zavazuje platit včas a řádně pachtovné uvedené v čl.IV.této smlouvy,jakož i plnit další touto smlouvou sjednané povinnosti.Veškeré výnosy z polointenzivního chovu ryb na předmětu pachtu po dobu trvání této smlouvy náleží pachtýři <.>
2.2 Pachtýř prohlašuje,že se před uzavřením této smlouvy seznámil se stavem propachtovaného majetku a jeho stav považ...
-/3
PACHTOVNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2332 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> Pacht vodních ploch v katastrálním území
Stráž nad Nežárkou [756377] – část 1
<br>
<br> Smluvní strany
<br> Město Stráž nad Nežárkou
Sídlem: nám.Emy Destinnové 61,378 02 Stráž nad Nežárkou
IČ: 00247502
DIČ: CZ00247502
Za níž jedná: XXXX XXXXXXXX,starosta
(dále jen „propachtovatel“)
a
Společnost/jméno: … <.>
Sídlem: … <.>
IČ: … <.>
DIČ: … <.>
Za níž jedná: … <.>
(dále jen „pachtýř“)
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku dle ustanovení § 2332 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník tuto pachtovní smlouvu (dále jen „smlouva“):
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
1.1 Propachtovatel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje,že je výlučným vlastníkem pozemků p.č.548,druh pozemku vodní plocha se způsobem využití rybník o celkové výměře 96 790 m2,p. č.556 druh pozemku vodní plocha se způsobem využití rybník o celkové výměře 98 468 m2,vše katastrální území Stráž nad Nežárkou [756377],zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec na listu vlastnictví č.10001 <.>
1.2 Pozemky,které tvoří předmět pachtu podle této smlouvy,jsou svým parcelním číslem a výměrami specifikovány v příloze,která tvoří nedílnou součást smlouvy <.>
<br> Článek II <.>
Předmět smlouvy
2.1 Pozemky tvořící předmět pachtu přenechává propachtovatel pachtýři k polointenzivnímu chovu ryb a pachtýř se zavazuje platit včas a řádně pachtovné uvedené v čl.IV.této smlouvy,jakož i plnit další touto smlouvou sjednané povinnosti.Veškeré výnosy z polointenzivního chovu ryb na předmětu pachtu po dobu trvání této smlouvy náleží pachtýři <.>
2.2 Pachtýř prohlašuje,že se před uzavřením této smlouvy seznámil se stavem propachtovaného majetku a jeho stav považuje za plně způsobilý ke sjednanému účelu <.>
2.3 Propachtovatel a pachtýř sepíší ke dni předání předmětu pachtu předávací protokol,v němž bude zachycen stav a rozsah propachtovan...
-/2
Město
Stráž nad Nežárkou
<br>
<br> krycí list nabídky
pro záměr města Stráž nad Nežárkou (IČ 00247502) pronajmout vodní plochy v majetku města od 1.11.2019 do 31.10.2029 <.>
Název zájemce:
<br>
Sídlo:
<br>
Korespondenční adresa:
<br>
IČ:
<br>
DIČ:
<br>
Telefon:
<br>
E-mail:
<br>
Datová schránka (ID):
<br>
Kontaktní osoba:
<br>
Osoba oprávněná jednat:
<br>
Podpis osoby oprávněné jednat za zájemce:
<br>
Kritérium pro výběr pronajímatele – nabídková cena pachtovného (bez DPH) v Kč za část 1:
<br>
Kritérium pro výběr pronajímatele – nabídková cena pachtovného (bez DPH) v Kč za část 2:
<br>
Kritérium pro výběr pronajímatele – nabídková cena pachtovného (bez DPH) v Kč za část 3:
<br>
<br>
<br> Město Stráž nad Nežárkou IČ 00247502,ID-DS: q6ibxme
nám.Emy Destinnové 61 tel.: +420 384 389 320
378 02 Stráž nad Nežárkou mesto@straznadnezarkou.cz
2
-/1
Město
Stráž nad Nežárkou
<br>
<br> Město Stráž nad Nežárkou IČ 00247502,ID-DS: q6ibxme
nám.Emy Destinnové 61 tel.: +420 384 389 320
378 02 Stráž nad Nežárkou mesto@straznadnezarkou.cz
<br> ZÁMĚR MĚSTA
STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU
V souladu s ustanovením § 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,Zákon o obcích v platném
<br> znění,zveřejňuje tímto město Stráž nad Nežárkou (IČ 00247502) záměr pronajmout vodní
<br> plochy v majetku města,které jsou dále specifikovány podle katastru nemovitostí České
<br> republiky takto:
<br> Katastrální území: Stráž nad Nežárkou [756377]
<br> Parcelní číslo: 548 (Nesvorný rybník) Výměra: 96 790 m2
<br> Parcelní číslo: 556 (Závistivý rybník) Výměra: 98 468 m2
<br> (dále jako „část 1“)
<br> Katastrální území: Stráž nad Nežárkou [756377]
<br> Parcelní číslo: 587 (Konopný rybník) Výměra: 14 007 m2
<br> Parcelní číslo: 594/1 (Travný rybník) Výměra: 15 030 m2
<br> Parcelní číslo: 596/1 (rybník Budka) Výměra: 26 276 m2
<br> Parcelní číslo: 596/2 (Zadní loviště) Výměra: 22 475 m2
<br> (dále jako „část 2“)
<br> Katastrální území: Dvorce u Stráže nad Nežárkou [629464]
<br> Parcelní číslo: 3 (Malý návesní rybník) Výměra: 611 m2
<br> Parcelní číslo: 6 (Velký návesní rybník) Výměra: 4 189 m2
<br> (dále jako „část 3“)
<br>
<br>
<br> ZÁMĚR MĚSTA STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU
– pronájem vodních ploch města pro období od 1.11.2019 do 31.10.2029
<br> 2
<br> Město Stráž nad Nežárkou (dále jako „Propachtovatel“) rozdělilo výše uvedený soupis
<br> nemovitého majetku (dále jako „Předmět Pachtu“) na tři samostatné části podle příslušnosti
<br> vodních ploch k jednotlivým povodím.Toto rozdělení má zajistit bezproblémové hospodaření
<br> s vodou v rámci jednotlivých povodí a omezit případné konfliktní situace mezi jednotlivými
<br> pronajímateli v rámci jednoho povodí <.>
<br> Vybraný nájemce (dále jako „Pachtýř“) bude zajišťovat řádný provoz a využití vodních ploch
<br> v souladu s platnou legislativou a v souladu s provozními a manipulačními řády,které
<br> se k uvedeným vodním d...

Načteno

edesky.cz/d/3135101

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Stráž nad Nežárkou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz