« Najít podobné dokumenty

Město Stod - MěÚ Stod - OV - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Zemětice a data konání jeho veřejného projednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Stod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UP_Zemetice_T_N_2
zodp.projektant :
ing.arch.XXXX XXXX srpen XXXX
<br> zemědělská příloha :
AAA Střechy a Stavby
<br> U dálnice 2867,Praha 5
<br> akce : Územní plán Zemětice Tabulka : 1
Katastrální území : Zemětice Strana : 1
<br> Číslo Způsob využití plochy Celkový Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice do
lokality zábor ZPF orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné trvalé travní I.II.III.IV.V.půdy (ha)
<br> (ha) sady porosty
<br> 1 Plochy smíšené obytné 0,1553 0,1553 - - - - - - - - 0,1553 - -
<br> 2 Plochy smíšené obytné 2,2509 2,2509 - - - - - - - - 2,0239 0,2270 -
<br> 3 Plochy smíšené obytné 0,2939 - - - 0,2939 - - - - 0,1684 0,1255 - -
<br> 7 Plochy smíšené obytné 0,0000 - - - - - - - - - - - -
<br> 8 Plochy smíšené obytné 0,1449 - - - - - 0,1449 - - - - 0,1449 -
<br> 9 0,3854 - - - - - 0,3854 - - - - 0,3854 -
<br> 10,12,38 0,0000 - - - - - - - - - - - -
<br> 45 0,0000 - - - - - - - - - - - -
<br> 13 0,1306 - - - - - 0,1306 - - - - 0,1306 -
<br> 14 0,3296 0,3296 - - - - - - - - 0,3046 0,0250 -
<br> 15,16,17 0,0000 - - - - - - - - - - - 0,0032
<br> 39,40,41 0,0000 - -
<br> 42,43 - - - - - - - - - - - - -
<br> Tabulka číslo 1 - "Vyhodnocení předpokládaných důslednů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"
<br> Plochy veřejných
prostranství
Plochy dopravní
infrastruktury (část)
Plochy dopravní
infrastruktury (část)
Plochy dopravní
infrastruktury (část)
Plochy dopravní
infrastruktury
Plochy dopravní
infrastruktury
Plochy dopravní
infrastruktury
Plochy dopravní
infrastruktury
<br>
<br> zodp.projektant :
ing.arch.XXXX XXXX srpen XXXX
<br> zemědělská příloha :
AAA Střechy a Stavby
<br> U dálnice 2867,Praha 5
<br> akce : Územní plán Zemětice Tabulka : 1
Katastrální území : Zemětice Strana : 2
<br> Číslo Způsob využití plochy Celkový Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice do
lokality zábor ZPF orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné trvalé travní I.II.III.IV.V.půdy (ha)
<br> (ha) sady ...
UP_Zemetice_B_c_vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu
1
<br> B.Odůvodnění územního plánu
<br> c.výkres předpokládaných záborů půdního fondu
<br> lokalita a číslo záboru zemědělského půdního fondu
<br> I.třída ochrany
<br> III.třída ochrany
<br> V.třída ochrany
<br> IV.třída ochrany
<br> meliorované plochy
<br> pozemky určené k plnění funkcí lesa
<br> hranice BPEJ
<br> kód B5
<br> třída ochrany
<br> 1
<br> II.třída ochrany
<br> 07/2019
<br> 1:5000
<br> Ing.arch.XXXX XXXX
<br> autorizovaný architekt ČKA XXXXX
<br> MÚ Stod,odbor výstavby
<br> formát
<br> datum
<br> měřítko
<br> digitální zpracování: Ing.XXXXX XXXXXXX,http://www.korecky.cz
<br> Ing.arch.XXXX XXXX
<br> Pořizovatel:
<br> Zpracoval:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ZEMĚTICE
<br> 914/720
<br> II/182 Stod
<br> II/182 Merklín
<br> III/1821
<br> CHALUPY
<br> ČELÁKOVY
<br> ZEMĚTICE
<br> 21
<br> 15
<br> 2
<br> 1
<br> 14
<br> 3
<br> 37
<br> 25
<br> 25
<br> 19
<br> 32
<br> 24
<br> 36
<br> 23
<br> 31
<br> 20
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 35
<br> 17
<br> 16
<br> 34
<br> 33
<br> 13
<br> 12
<br> 21
<br> 6
<br> 30
<br> 21
<br> 21
<br> 29
<br> 28
<br> 22
<br> 5
<br> 11
<br> 27
<br> 26
<br> 1 • plochy smíšené obytné
<br> 2 • plochy smíšené obytné (podmíněno dohodou o parcelaci)
<br> 3 • plochy smíšené obytné
<br> 5 • plochy smíšené obytné (podmíněno dohodou o parcelaci)
<br> 6 • plochy smíšené obytné (přestavba území)
<br> 7 • plochy smíšené obytné
<br> 8 • plochy smíšené obytné
<br> 9 • plochy veřejných prostranství (parková úprava centra Chalup)
<br> 10 • plochy dopravní infrastruktury
<br> (místní komunikace Čelákovy - Chalupy)
<br> 11 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 12 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 13 • plochy dopravní infrastruktury (komunikace pro pěší a cyklisty Čelákovy - Zemětice)
<br> 14 • plochy dopravní infrastruktury (komunikace pro pěší a cyklisty Zemětice - Merklín)
<br> 15 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 16 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikac...
UP_Zemetice_B_b koordinacni vykres
VSF
<br> plochy protipovodňových opatření
<br> plochy protierozních opatření
<br> ÚSES - lokální biocentrum
<br> ÚSES - lokální biokoridor
<br> plochy smíšené obytné
<br> plochy technické infrastruktury
<br> plochy vodní a vodohospodářské
<br> plochy rekreace
<br> plochy veřejných prostranství
<br> plochy dopravní infrastruktury
<br> plochy zemědělské
<br> plochy lesní
<br> plochy bydlení
<br> plochy občanského vybavení
<br> plochy smíšené nezastavěného území
<br> plochy přírodní
<br> plochy výroby a skladování
<br> plochy výroby - fotovoltaická výroba elektřiny
<br> OV
<br> B
<br> R
<br> VP VP
<br> SO
<br> DI
<br> SO
<br> TI
<br> VS
<br> V V
<br> R
<br> R
<br> R
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> VP
<br> TI
<br> OV
<br> V
<br> V
<br> V
<br> V
<br> V
<br> V
<br> V
<br> DI
<br> DI
<br> DI
<br> DI
<br> OV
<br> OV
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> VSF
<br> DI
<br> SO
<br> VS
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> OV
<br> OV
<br> DI
<br> DI
<br> DI
<br> DI
<br> DI
<br> VP
<br> B
<br> SO
<br> 07/2019
<br> 1:5000
<br> Ing.arch.XXXX XXXX
<br> autorizovaný architekt ČKA XXXXX
<br> MÚ Stod,odbor výstavby
<br> formát
<br> datum
<br> měřítko
<br> digitální zpracování: Ing.XXXXX XXXXXXX,http://www.korecky.cz
<br> Ing.arch.XXXX XXXX
<br> Pořizovatel:
<br> Zpracoval:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ZEMĚTICE
<br> 914/720
<br> II/182 Stod
<br> II/182 Merklín
<br> III/1821
<br> CHALUPY
<br> ČELÁKOVY
<br> ZEMĚTICE
<br> 21
<br> 15
<br> 2
<br> 1
<br> 14
<br> 3
<br> 37
<br> 25
<br> 25
<br> 19
<br> 32
<br> 24
<br> 36
<br> 23
<br> 31
<br> 20
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 35
<br> 17
<br> 16
<br> 34
<br> 33
<br> 13
<br> 12
<br> 21
<br> 6
<br> 30
<br> 21
<br> 21
<br> 29
<br> 28
<br> 22
<br> 5
<br> 11
<br> 27
<br> 26
<br> 1 • plochy smíšené obytné
<br> 2 • plochy smíšené obytné (podmíněno doho...
UP_Zemetice_B_a_sirsi_vztahy
1.:
<br> Hrade: Hinda
<br> 6467 50
<br> Na SklšrhĚČŽ _.<.> ' / “* "„ ' <.>,x*/ '
<br> í'.\C'iz-L.“ * <,>
<br> __Wtuňl _ » \'„gM
<br> -f/ <.>
<br>.\ /,Ř [ : 519394 rťíimríá/u Staňkova
<br> “ Brač
<br> „
<br> -»».„\„_5„9\341e2\/ <.>
<br> ",7i/' auwer my
<br> „Ja.; <.>," 'ř
<br> !
<br> ÚP ZEMĚTICE
<br> Kasre/sk“ ' hranice okresů
<br> /'\- ryb
<br> hranice obcí
<br> hranice katastrů
<br> %" Černotín “ <,>
<br> “Á
<br> řešené území
<br> hranice rozvojové oblasti OBS — Plzeň hranice rozvojových území v rozvojové ose
<br> v 1/ -.__.„ ' rozvojová osa 0R4 - PIzeň-Domažlice-hranice ČR šak—sw ' k V hlavní vztahy v území - funkční
<br> - potenciální silnice I.třídy komunikace významná pro obec Zemětice železniční trať vedení WN významné krajinné veduty
<br> ÚSES - regionální biocentrum
<br> - regionální biokoridor
<br> „\ => 'X'/— “SW)— !
<br> ' " O-tiCe/
<br> plocha vojenského zájmu
<br> \ a) šir'ívztahy 1 :50 000
UP_Zemetice_A_c_verejne_prospesne_stavby_opatreni_a_asanace
07/2019
<br> 1:5000
<br> Ing.arch.XXXX XXXX
<br> autorizovaný architekt ČKA XXXXX
<br> MÚ Stod,odbor výstavby
<br> formát
<br> datum
<br> měřítko
<br> digitální zpracování: Ing.XXXXX XXXXXXX,http://www.korecky.cz
<br> Ing.arch.XXXX XXXX
<br> Pořizovatel:
<br> Zpracoval:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ZEMĚTICE
<br> 914/720
<br> II/182 Stod
<br> II/182 Merklín
<br> III/1821
<br> CHALUPY
<br> ČELÁKOVY
<br> ZEMĚTICE
<br> 21
<br> 15
<br> 2
<br> 1
<br> 14
<br> 3
<br> 37
<br> 25
<br> 25
<br> 19
<br> 32
<br> 24
<br> 36
<br> 23
<br> 31
<br> 20
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 35
<br> 17
<br> 16
<br> 34
<br> 33
<br> 13
<br> 12
<br> 21
<br> 6
<br> 30
<br> 21
<br> 21
<br> 29
<br> 28
<br> 22
<br> 5
<br> 11
<br> 27
<br> 26
<br> 1 • plochy smíšené obytné
<br> 2 • plochy smíšené obytné (podmíněno dohodou o parcelaci)
<br> 3 • plochy smíšené obytné
<br> 5 • plochy smíšené obytné (podmíněno dohodou o parcelaci)
<br> 6 • plochy smíšené obytné (přestavba území)
<br> 7 • plochy smíšené obytné
<br> 8 • plochy smíšené obytné
<br> 9 • plochy veřejných prostranství (parková úprava centra Chalup)
<br> 10 • plochy dopravní infrastruktury
<br> (místní komunikace Čelákovy - Chalupy)
<br> 11 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 12 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 13 • plochy dopravní infrastruktury (komunikace pro pěší a cyklisty Čelákovy - Zemětice)
<br> 14 • plochy dopravní infrastruktury (komunikace pro pěší a cyklisty Zemětice - Merklín)
<br> 15 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 16 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 17 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 18 • plochy dopravní infrastruktury (most přes Merklínku)
<br> 19 • plochy technické infrastruktury (ČOV Zemětice)
<br> 20 • plochy technické infrastruktury (ČOV Chalupy)
<br> 21 • plochy smíšené nezastavěného území (revitalizace Merklínky)
<br> 22 • plochy smíšené nezastavěného území (revitalizace ...
UP_Zemetice_A_b_2_dopravni_a_technicka_infrastruktura
silnice III.třídy (ochranné pásmo 15m)
<br> vybrané účelové komunikace
<br> Poznámka: trasy značených turistických tras,cyklotras a
<br> naučných stezek jsou pro přehlednostvyznačeny v souběhu,v
<br> reálu jsou vedeny po stávajících komunikacích a cestách <.>
<br> Zákres sítí technické infrastruktury je orientační,zobrazuje
<br> koncepci řešení.U navržených sítí bude trasa upřesněna v
<br> navazující podrobnější dokumentaci <.>
<br> komunikace pro pěší a cyklisty
<br> silnice II.třídy (ochranné pásmo 15m)
<br> vybrané místní komunikace
<br> ochranná pásma komunikací
<br> A.Územní plán
<br> b.hlavní výkres - b.2 dopravní a technická infrastruktura
<br> 07/2019
<br> 1:5000
<br> Ing.arch.XXXX XXXX
<br> autorizovaný architekt ČKA XXXXX
<br> MÚ Stod,odbor výstavby
<br> formát
<br> datum
<br> měřítko
<br> digitální zpracování: Ing.XXXXX XXXXXXX,http://www.korecky.cz
<br> Ing.arch.XXXX XXXX
<br> Pořizovatel:
<br> Zpracoval:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ZEMĚTICE
<br> 914/720
<br> II/182 Stod
<br> II/182 Merklín
<br> III/1821
<br> CHALUPY
<br> ČELÁKOVY
<br> ZEMĚTICE
<br> 21
<br> 15
<br> 2
<br> 1
<br> 14
<br> 3
<br> 37
<br> 25
<br> 25
<br> 19
<br> 32
<br> 24
<br> 36
<br> 23
<br> 31
<br> 20
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 35
<br> 17
<br> 16
<br> 34
<br> 33
<br> 13
<br> 12
<br> 21
<br> 6
<br> 30
<br> 21
<br> 21
<br> 29
<br> 28
<br> 22
<br> 5
<br> 11
<br> 27
<br> 26
<br> 1 • plochy smíšené obytné
<br> 2 • plochy smíšené obytné (podmíněno dohodou o parcelaci)
<br> 3 • plochy smíšené obytné
<br> 5 • plochy smíšené obytné (podmíněno dohodou o parcelaci)
<br> 6 • plochy smíšené obytné (přestavba území)
<br> 7 • plochy smíšené obytné
<br> 8 • plochy smíšené obytné
<br> 9 • plochy veřejných prostranství (parková úprava centra Chalup)
<br> 10 • plochy dopravní infrastruktury
<br> (místní komunikace Čelákovy - Chalupy)
<br> 11 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 12 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 13 • plochy dopravní infrastruktur...
UP_Zemetice_A_b_1_urbanisticka_koncepce_a_koncepce_usporadani_krajiny
VSF
<br> plochy protipovodňových opatření
<br> plochy protierozních opatření
<br> ÚSES - lokální biocentrum
<br> ÚSES - lokální biokoridor
<br> A.Územní plán
<br> b.hlavní výkres - b.1 urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny
<br> plochy smíšené obytné
<br> plochy technické infrastruktury
<br> plochy vodní a vodohospodářské
<br> plochy rekreace
<br> plochy veřejných prostranství
<br> plochy dopravní infrastruktury
<br> plochy zemědělské
<br> plochy lesní
<br> plochy bydlení
<br> plochy občanského vybavení
<br> plochy smíšené nezastavěného území
<br> plochy přírodní
<br> plochy výroby a skladování
<br> plochy výroby - fotovoltaická výroba elektřiny
<br> OV
<br> B
<br> R
<br> VP VP
<br> SO
<br> DI
<br> SO
<br> TI
<br> VS
<br> V V
<br> R
<br> R
<br> R
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> VP
<br> TI
<br> OV
<br> V
<br> V
<br> V
<br> V
<br> V
<br> V
<br> V
<br> DI
<br> DI
<br> DI
<br> DI
<br> OV
<br> OV
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> VSF
<br> DI
<br> SO
<br> VS
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> SO
<br> OV
<br> OV
<br> DI
<br> DI
<br> DI
<br> DI
<br> DI
<br> VP
<br> B
<br> SO
<br> 07/2019
<br> 1:5000
<br> Ing.arch.XXXX XXXX
<br> autorizovaný architekt ČKA XXXXX
<br> MÚ Stod,odbor výstavby
<br> formát
<br> datum
<br> měřítko
<br> digitální zpracování: Ing.XXXXX XXXXXXX,http://www.korecky.cz
<br> Ing.arch.XXXX XXXX
<br> Pořizovatel:
<br> Zpracoval:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ZEMĚTICE
<br> 914/720
<br> II/182 Stod
<br> II/182 Merklín
<br> III/1821
<br> CHALUPY
<br> ČELÁKOVY
<br> ZEMĚTICE
<br> 21
<br> 15
<br> 2
<br> 1
<br> 14
<br> 3
<br> 37
<br> 25
<br> 25
<br> 19
<br> 32
<br> 24
<br> 36
<br> 23
<br> 31
<br> 20
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 35
<br> 17
<br> 16
<br> 34
<br> 33
<br> 13
<br> 12
<br> 21
<br> 6
<br> 30
<br> 21
<br> 21
<br> 29
<br> 28
<br> 22
<br> 5
<br...
UP_Zemetice_A_a_ vykres_zakladniho_cleneni
07/2019
<br> 1:5000
<br> Ing.arch.XXXX XXXX
<br> autorizovaný architekt ČKA XXXXX
<br> MÚ Stod,odbor výstavby
<br> formát
<br> datum
<br> měřítko
<br> digitální zpracování: Ing.XXXXX XXXXXXX,http://www.korecky.cz
<br> Ing.arch.XXXX XXXX
<br> Pořizovatel:
<br> Zpracoval:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ZEMĚTICE
<br> 914/720
<br> II/182 Stod
<br> II/182 Merklín
<br> III/1821
<br> CHALUPY
<br> ČELÁKOVY
<br> ZEMĚTICE
<br> 21
<br> 15
<br> 2
<br> 1
<br> 14
<br> 3
<br> 37
<br> 25
<br> 25
<br> 19
<br> 32
<br> 24
<br> 36
<br> 23
<br> 31
<br> 20
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 35
<br> 17
<br> 16
<br> 34
<br> 33
<br> 13
<br> 12
<br> 21
<br> 6
<br> 30
<br> 21
<br> 21
<br> 29
<br> 28
<br> 22
<br> 5
<br> 11
<br> 27
<br> 26
<br> 1 • plochy smíšené obytné
<br> 2 • plochy smíšené obytné (podmíněno dohodou o parcelaci)
<br> 3 • plochy smíšené obytné
<br> 5 • plochy smíšené obytné (podmíněno dohodou o parcelaci)
<br> 6 • plochy smíšené obytné (přestavba území)
<br> 7 • plochy smíšené obytné
<br> 8 • plochy smíšené obytné
<br> 9 • plochy veřejných prostranství (parková úprava centra Chalup)
<br> 10 • plochy dopravní infrastruktury
<br> (místní komunikace Čelákovy - Chalupy)
<br> 11 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 12 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 13 • plochy dopravní infrastruktury (komunikace pro pěší a cyklisty Čelákovy - Zemětice)
<br> 14 • plochy dopravní infrastruktury (komunikace pro pěší a cyklisty Zemětice - Merklín)
<br> 15 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 16 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 17 • plochy dopravní infrastruktury (obnova účelové komunikace)
<br> 18 • plochy dopravní infrastruktury (most přes Merklínku)
<br> 19 • plochy technické infrastruktury (ČOV Zemětice)
<br> 20 • plochy technické infrastruktury (ČOV Chalupy)
<br> 21 • plochy smíšené nezastavěného území (revitalizace Merklínky)
<br> 22 • plochy smíšené nezastavěného území (revitalizace ...
UP_Zemetice_UP_uprava_pro_zireni
1
<br> Akce “Územní plán Zemětice“ byla spolufinancována z Programu stabilizace a obnovy venkova
<br> Plzeňského kraje 2017 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Název dokumentace: - územní plán Zemětice
<br>
<br> Zpracoval: Ing.arch.XXXX XXXX
<br> UrbioProjekt® atelier urbanismu,architektury a ekologie,301 64 Plzeň <,>
<br> Bělohorská 3
<br> Urbanistické řešení,koordinace: Ing.arch.XXXX XXXX
<br> Energetika: Ing.XXXX XXXXX
<br> Zábor ZPF: XXXXX XXXXXXX
<br> Digitální zpracování: XXX XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Záznam o účinnosti
<br> a) označení správního orgánu,který územní plán
<br> vydal
<br> Zastupitelstvo obce Zemětice
<br> b) datum nabytí účinnosti územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> c) údaje o pořizovateli územního plánu
<br> - jméno a příjmení oprávněné úřední osoby
<br> - funkce oprávněné úřední osoby
<br> - podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele
<br> - otisk úředního razítka <.>
<br> Městský úřad Stod,odbor výstavby a ÚP
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah územního plánu
<br> A.Územní plán
<br> 1.Textová část výroku stránka
<br> a) vymezení zastavěného území 3
<br> b) základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot 3
<br> c) urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným
<br> způsobem využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3
<br> d) koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování 4
<br> e) koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
<br> v jejich využití,územní systém ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření <,>
<br> ochranu před povodněmi,rekreaci,dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 5
<br> f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího
<br> účelu využití (hlavní využití),pokud je možné jej stanovit,přípustného využití,ne...
VV Oznámení VPN ÚP Zemětice FFF
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D
odbor výstavby
<br> 333 01 Stod,nám.ČSA 294 tel.379 209 475
<br>
SPIS.ZN.: OV/16/1109
<br> Č.J.: 1054/19/OV
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> roudnicka@mestostod.cz
<br> DATUM: 11.07.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Zemětice a data konání
<br> jeho veřejného projednání
Městský úřad Stod,odbor výstavby jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního
<br> plánování podle §6 odst.(1) písmeno c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon),oznamuje zahájení řízení
<br> o vydání územního plánu Zemětice,podle § 52 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení
<br> §§ 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení <.>
<br> Dále oznamuje
veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Zemětice se bude
<br> konat ve středu
<br> dne 21.srpna 2019 v 17.00 hod.v zasedací místnosti Obecního Zemětice
<br> Dotčené orgány a sousední obce tímto zveme k veřejnému projednání <.>
<br> Návrh územního plánu Zemětice je vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení této
<br> veřejné vyhlášky.Vzhledem k rozsahu dokumentace není možno zveřejnit návrh územního
<br> plánu na úřední desce v plném znění,a proto v souladu s ustanovením § 172 odst.(2) správního
<br> řádu je možno nahlédnout do dokumentace
<br> od 12.07.2019 do 28.08.2019
<br> na Městském úřadu ve Stodě a Obecním úřadu Zemětice <,>
<br> dálkovou formou na elektronické úřední desce MěÚ Stod
<br> http://www.mestostod.cz a na http://www.obeczemetice.cz/deska.html
<br>
<br> Návštěvu doporučujeme po telefonické dohodě (tel.724 165 234,775 146 183)
<br> nebo v pracovní hodiny úřadu <.>
<br> Podle § 52 odst.2 stavebního zákona mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
<br> návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti k návrhu podat námitky <,>
<br> nejpozději však do 7 dnů od veřejného projed...

Načteno

edesky.cz/d/3135048

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Prodej   EIA   Stavby   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Stod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz