« Najít podobné dokumenty

Město Stráž pod Ralskem - VV - Oznámení o zahájení ÚŘ a nařízení VÚJ - Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon - TR Bezděčín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Stráž pod Ralskem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

87-2.pdf
/
<br> “„ —' / a;? f
<br> / ' vod.a <.>
<br> / Bedřicha
<br> _ _.d meta »“ \
<br> | ' ',--".541%-
<br> / -“._,2550 více '
<br> ' Knmň'niy n „beru.-s __\.a\řC"'__,_o Vý _
<br> _ 682438 3724
<br> :__-_ _,J / !|
<br> fo,<,> A; ' ' Mmškow \ JÍrEáTEHIHKY Vrch __ ;.';.__ <.>,<.> _ k“ __ CÉKO _._ 09/41) |'_ ' __.( _'__._ _ __ __ r 1,' ' “* 553 11 __- _ : _„p'.'_ -__ __ _ - _ __ _,__ _____ skřivžnčiě __ _ _ _ 410
<br> 90031 '“ "f“ “
<br> 5.- _.Maíá Buknw' “a )
<br> 689323 LX
<br> *) _- „»th :“ " _ XVI—fl $.! \\ ' --.-.--.<.> -.Bdh=šfš€.m.<.> __.__» "Hull-.<.>.- -- I' \ _: '._ _ r ';.__: \ ',N - 'P
<br> H !AHHL'E
<br> z - ' rofavo roi!
<br> álený k SP +
<br> !.- _ __ Hnr.$_dchánubaréi : /,_,532489 _ _I _ _ ó.<.>
<br> - \„_.xxnšnanm'sucná
<br>." -.BTW—wem? __ -._ ' =-_=-_—--;f _.75mm?.? íku—„ 1 = __.„_tňsaaq'r'x.- ' rďgwmw &
<br>.::.<.>
<br> “nf a 33
<br> Irvin u Hlen:
<br> ) 'Hnr.Hanychov 825482 L
<br> \\ 532452
<br> _ / _ <.>,<.>./ ' ' ' _ "/ /Duůnics_|.3áí_ 533365 ' _ Velenice » Zákup,'.r?- Nv Sfmžmcké ryb_
<br> Ěřevníští Mal,<.> _ ????TS
<br> _-l 22- fi;-q,-x)£w.1frtřumv Š' 5 www-
<br> 613851 _ msníceučáinp _
<br> 562534 „imma
<br> |.' _ _ _ - _ _ " __ __9'__ _ \_______ __._ __ _ _ _ " Nimes-" ".','.“ -__._ _." Vilím“ - ' _ __ '.-'1:____ :: endura ' »- _' \ 376553 - <.>
<br> nc <.>
<br> '- *? 52712? i\dovšš—Š WŠGF“ “ '._ DOBRÁ V *_"Á„
<br> HEĚMAML'H -
<br> O \,\Hařmníce " Žandnn".“ '“ Stvolínecké 633579 __ * - '):Fetmvíca _ _ __ —______
<br> _ „Hema-„* _ „V „rx 430 \ __ _ _- - + “v " SkaIm' ' ' - divadlo _.' _ \L,—\f-__.\„_„ _ _.\,\_.: __.>"lÝ _-.I' “-.<.> _„-1—-“'- _ _ _ _ ' :.\.__ _ __._ -_ _ _._ _ _ _ _ _ -_ * [a_R/\\ _ - ',<.> ___L __Ž-'___' f_i-' „či __ 4 _ _____ _ _.„._ __ _ _ _ _ _ _ ' " -,<.>.<.> " ",: _ ___.—-._ /_ ->_ "“.- “:|-\ '.“.<.> :;"í'.<.> ):.' '.\_.<.> -._ _“ ' _.anfyulleske [my/V _ _ * ' __._ : — '.-.-.' - ___-___ 571319 ďý,' _' -' _ " _ -'-.r._ v ' "Pastviny—Í -_/.- _.<.>.'
<br> | Y._.—"
<br> - - 684—— ' '- _' \--___\t_ » \._ __ _ __ _,_.<.> _ _.__\...
87-1.pdf
„Příloha č.l k vyhlášce č.503/2006 Sb.Adresa příslušného úřadu
<br> Úřad: Ministerstvo pro místní rozvoj MinisterStVD pro "“S"“ rozvoj Ulice: Staroměstské náměstí 6
<br> Č.j.: MMR-49127/2016 _,PSC,obec: 110 05 Praha 1
<br> Příloha 1
<br> 30112016 150db: 83 01388
<br> Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (ZMĚNA ÚR) & v územním řízení I:! ve zjednodušeném územním řízení
<br> podle ustanovení 5 86 ve spojení s š 79 a 85 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 5 3 a 5 131) vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu <.>
<br> ČÁST A [.Identifikační údaje stavby (název stavby / změny stavby,druh a účel stavby / změny stavby,místo stavby i změny stavby — obec,ulice,číslo popisné / evidenční) „Vedení 400kV V451/V 448,TR Babylon — TR Bezděčín“
<br> Zdvojení stávajícího jednoduchého vedení 400kV „V451“ mez rozvodnami „Babylon“ a „Bezděčín“.Celková délka vedení je 53,8 km a prochází Libereckým Krajem <.>
<br> II.Pozemky,na kterých se stavba umisťuje
<br> ' ' ' ' w zemku 1 katastru V'měra katastrahn uzemí parcelm c.druh PO pod e y 2 nemov1tost1 m
<br> Umisťuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách,žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: EI ano El ne
<br> III.Identifikační údaje žadatele
<br> (fyzická osoba uvede jméno,příjmení,datum narození,místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování,není—li shodná smístem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností,uvede fyzická osoba jméno,příjmení,datum narození,IC,bylo-li přiděleno,místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování,není—li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu,IC,bylo-li přiděleno,adresu sídla popřípadě adresu pro doručování,není—li shodná s adresou sídla,osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)
<br> ČEPS,a.s <.>
<br> Elektrárenská 774/2,101 52,Praha 10
<br> IČ: 25702556
...
87.pdf
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 tel.: +420 224 861 111 fax: +420 224 861 333 IČ: 66 00 22 22 www.mmr.cz 1/30 Adresáti: dle rozdělovníku Č.j.MMR-49127/2016-83/2183/2019 V Praze dne 11.července 2019 Oprávněná úřední osoba: XXXXXXXX XXXXXX,Ing.Zuzana Kodysová Telefon: XXX XXX XXX,224 862 186 I.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ ve věci žádosti podané dne 30.listopadu 2016 společností ČEPS,a.s <.>,IČ: 25702556,se sídlem Elektrárenská 774/2,101 52 Praha 10 – Michle (dále jen „žadatelka“),zastoupené společností ČEPS Invest,a.s <.>,IČ: 24670111,se sídlem tamtéž,o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako „Vedení 400 kV V451/448,TR Babylon – TR Bezděčín“ (dále jen „stavba zařízení pro přenos elektřiny“) na území Libereckého kraje,na pozemcích: parc.č.918/3 (ostatní plocha-manipulační plocha),918/10 (jiná plocha),918/60 (ostatní komunikace),923/1 (lesní pozemek) v katastrálním území Stvolínky (obec Stvolínky); parc.č.562/1 (lesní pozemek),576/1 (lesní pozemek),992/1 (ostatní komunikace),1598 (lesní pozemek),1671 (travní porost),1672 (lesní pozemek),1673 (lesní pozemek),1675 (lesní pozemek),1676 (travní porost),1679 (travní porost),1816 (ostatní komunikace),1822 (ostatní komunikace),1828 (silnice),1853 (silnice),993 (silnice) v katastrálním území Holany (městys Holany); parc.č.139 (ostatní plocha),525/1 (travní porost),526 (ostatní komunikace),527 (silnice),528 (ostatní komunikace),529 (travní porost),530 (lesní pozemek),531 (ostatní plocha),532 (lesní pozemek),533/1 (ostatní plocha-skládka),533/3 (ostatní plocha-skládka),536/1 (travní porost),536/2 (travní porost),537/1 (vodní plocha),550 (ostatní plocha),551 (ostatní komunikace),570/1 (travní porost),573 (ostatní plocha),574/1 (ostatní plocha),574/2 (ostatní plocha),575/1 (travní porost),575/2 (travní porost),578 (silnice),581/2 (ostatní plocha),581/4 v katastrálním území Kozly u České Lípy (obec Kozly); parc.č.204/3,205 (ostatní komuni...

Načteno

edesky.cz/d/3135043

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Volby   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Stráž pod Ralskem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz