« Najít podobné dokumenty

Ústecký kraj - EIA - závěr zjišťovacího řízení "II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky, II.část"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EIA - závěr zjišťovacího řízení "II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky, II.část"
Šk
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Datum: 11.července 2019
<br> Spisová značka: KUUK15334212019/ULK1087 Jednací číslo: KUUK/88656/2019/ZPZ
<br> JID: 106765/2019/KUUK Vyřizuje/linka: Ing.XXXXX XXXXXXXXX / XXX
<br> Počet listů/příloh: X/X ZÁVĚR ZJIŠ'Í'OVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle 5 7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) <.>
<br> Identifikační údaje: Název: „Il/247 Přivaděč k průmyslově zóně Prosmyky,II.část“
<br> Záměr je zařazen pod kódem ULK1087 a naplňuje dikci bodu 49 Silnice všech tříd a místní komunikace !.a II.třídy 0 méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (2 km); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (2 km) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (1 000 voz/ 24 hod) kategorie || přílohy č.1 zákona <.>
<br> Charakter záměru:
<br> Předmětem posuzovaného záměru je realizace přivaděče k silnici č.247 vLitoměřicích.Přivaděč je plánován jako hlavní pozemní komunikace II.třídy,dvoupruhová obousměrná,s úrovňovými křižovatkami s odbočovacimi pruhy,vedená převážně podél železniční trati Lovosice — Litoměřice — Česká Lípa <.>
<br> Záměr stavby „||/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky,II.část" je rozdělen na 2 etapy — 1.etapa „Větev Michalovická" a 2.etapa „Kamýcká-Masarykova“.Předmětem stavby 1.etapy je převedení dopravni zátěže zmostniho objektu přes Labe (most Generála Chábery) přes okružní křižovatku na Žernosecké ulici na pokračování přivaděče v úseku „Kamýcká-Masarykova“,která následně ve 2.etapě vyústí na ul.Masarykovu.Ve 2.etapě komunikace v km 1,461 v Kamýcké ulici navazuje na 1.etapu a vytváří průsečnou křižovatku.Dále se trasa přimyká co nejblíže k trati SŽDC Lovosice — Česká Lípa tak,aby byl min...

Načteno

edesky.cz/d/3135000

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz