« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dukelských hrdinů, Rakovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
„355,3 lama-__ _
<br> „H Bude zajištěn příjezd do garáží ja ' dotčen' Ch.; stavbou!
<br> nutno instalovat přejezdové plechy
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dukelských hrdinů, Rakovník
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br> Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00RTRLI
MURAX00RTRLI
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/34418/2019/Do ZEPRIS s.r.o.<,>
IČO 25117947 <,>
Mezi vodami č.p.639/27 <,>
143 00 Praha
<br> Č.j.: MURA/34441/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
jdoubravova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 11.7.2019
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/34418/2019/Do <.>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti kterou dne 11.7.2019 podala společnost ZEPRIS s.r.o <.>,IČO 25117947,Mezi
vodami č.p.639/27,143 00 Praha (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR ze dne 10.7.2019
<br> stanoví
ve smyslu ust.§ 77 odst.1,písm.c) a odst.4 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu
silničního provozu v ul.Dukel.hrdinů v Rakovníku z důvodu obnovy kanalizace (opravy
kanalizačních šachet) <.>
<br> Podmínky provedení přechodného dopravního značení (dále jen DZ):
<br> 1.Přechodné DZ bude umístěno dle DIO,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
2.Přechodné DZ bude umístěno pouze v době provádění prací.Přechodné DZ bude
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3134646

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz