« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích, v ulicích V Jamce, Mírové náměstí, Hradní, od ulice Hradní směr Mírové náměstí ve městě Jesenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
uni ervís
<br> HAŠEK s.r.o <.>
<br> Středisko projekce Kladno Manž.Topinkových 796 272 01 Kladno +420 606 067 833 projekce©uniservis-hasek.cz
<br> Jesenice u Rakovníka,V Jamce-výměna kVN;kNN
<br> DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> uni Aervís
<br> HAŠEK s.r.o <.>
<br> XXXX XXX e-mailztgg uníservis-hasek.cz Středisko projekce Kladno Manž.Topinkových 796 272 01 Kladno
<br> GSM: 606 067 833
<br> Proznak Kladno gm; DOPRAVNI ZNACENI | J.Hory 1494,272 01 Kladno p.Vozár +420 724 501 701 '_ _ <,>
<br> místa uzavírek (záborů) budou označeny
<br> „ „ “ I.:-__ _etrasavýkopukNN _,<.>.* ' soz 328 (zákaz zajisteny cervenobllou paskou __." trasa protlaku kNN _;.——*————J „a.-_.<.>.zastayení) Tukalendářnleh W“ =* *—" “ E l—1 '3 ?:.-__-_ trasa 1/2překopu kNN:2Eřšýšfžžššfpěštšíiť$$$!333—3 'V'Éhtšlfšžt„?ízfššiťšštšdšššžm.f dnu Pred zacatkem “23“ka
<br> GI'WSMi
<br> HAŠEK s.r.o <.>
<br> 'on
<br> |: Wadi-M.;;
<br> Isko projekce Kladno Topinkových 796
<br> | Kladno
<br> 606 067 833
<br> 'roznak Kladno s.r.o._ _ _ _ _ _ _ _ _ OPRAVNIZNAČENI -_ ' - ' _ __._“ _- __.- _ _ _ __ - - _ „ :ry 1494,272 01 Kladno -_ -_ -' _ =.' _ -'.-_ - __ ' - -'Í_—-_ “ _.<.> _ _._.oz_ár+420 _724 501701 " ' - -' " '." =,-— :,_._.- __.-.<.> __ _
<br> &
<br> místa uzavírek (záborů) _.<.>.budou označeny - *.C_i trasa výkopu kNN SDZ 828 (zákaz „_m trasa protlaku kNN — - zastavení) 7 kalendářníc
<br> Etrasa 1/20řekopu kNN |2?52£P:šžf$řáť$3žš£ž£"ť£1212513?£:,ŽŠ:21£222“fž£í.<.>.„e„| dnů před začátkem uzaw
<br> všechny výkopy budou
<br> ||stěny červenobílou páskou “_fTTĚFT7—T—TT—ÍLÍCÍZCI
<br> ! % Í ! |
<br> - um $ ervís \ HAŠEK s.r.o
<br> Proznak Kladno s.r.o.e-mail: on uniserv' -hasek.c DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Střegisko projekce Kladno J.Hory 1494,272 01 Kladno ManZ- Townkowch 795
<br> p.Vozár +420 724 501 701 ŠŽMTG'ŠĚSSÍW
<br> legenda: E.:-zn:: trasaprotlaku kNNí
<br> - uni S etjw's ___o _ H4$EKs.r.o <.>
<br> ' Proznak Kladno s.r.o."
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> J.Hory 1494,272 01 Kladno gang,<,> ggmwch 7“
<br> ' \.<.> VOZáf' +...
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích, v ulicích V Jamce, Mírové náměstí, Hradní, od ulice Hradní směr Mírové náměstí ve městě Jesenice
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00RTRPY
MURAX00RTRPY
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/34297/2019/Prch UNISERVIS HAŠEK,s.r.o <.>
IČO 25719980
Na Píska č.p.19
273 01 Žilina
<br> Č.j.: MURA/34445/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
mprchalova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 11.7.2019
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/34297/2019/Prch <.>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti kterou dne 10.7.2019 podala společnost UNISERVIS HAŠEK,s.r.o <.>,IČO
25719980,Na Píska č.p.19,273 01 Žilina (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR č.j.KRPS-189607-2/ČJ-2019-011206 ze dne 9.7.2019
<br>
stanoví
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na
místních komunikacích,v ulicích V Jamce,Mírové náměstí,Hradní,od ulice Hradní směr
Mírové náměstí ve městě Jesenice,z důvodu výměny kVN ve městě Jesenice <.>
<br>
Podmínky provedení přechodného dopravního značení (dále jen DZ):
<br> 1.Přechodné DZ bude umístěno dle DIO,které je nedílnou součástí tohoto stanove...

Načteno

edesky.cz/d/3134645

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz