« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy na místních komunikacíh ve městě Jesenice, od ulice Oráčovská, proti ulici Rabasova k železničnímu přejezdu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
'
<br> uni ervís
<br> HAŠEK s.r.o <.>
<br> Středisko projekce Kladno Manž.Topinkových 796 272 01 Kladno +420 606 067 833 projekce©uniservis-hasek.cz
<br> DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> FGTH.CZ s.r.o <.>
<br> J.HORY 1494,KLADNO 27201 TEL.: +420 724 501 708 EMAIL: fgth.cz©seznam.cz
<br> IČ: 06312411 <,>
<br> PROJEKCE * INŽENYRING
<br> D©PRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Jesenice-n.kNN pč.397 p.Demenshin — IV-12-6021958
<br> DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> k Hořesedly.! Knéžgves _\ „n:-=" '“ č- n-.<.> ;“ "3' "* Chrášťany
<br> 4| ; “'a—.)",' *.4+ “ší—J
<br>.)
<br> Kolé'šavice
<br> „&' Í '“ ' Sengmaty
<br> <dy
<br> --— _.<.> _ - _ <.>
<br> Hěgenda:
<br> JESENICE
<br> “:
<br> ' Dráhbuš
<br> Í?
<br> “| ©? A gg?
<br> CHODNÍK._ __ _.UZAVREN - - ___“- cnoonm
<br> UZAVŘE“ mie ??) |©Šom
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy na místních komunikacíh ve městě Jesenice, od ulice Oráčovská, proti ulici Rabasova k železničnímu přejezdu
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00RTQSQ
MURAX00RTQSQ
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/34078/2019/Prch UNISERVIS HAŠEK,s.r.o <.>
IČO 25719980
Na Píska č.p.19
273 01 Žilina
<br> Č.j.: MURA/34426/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
mprchalova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 11.7.2019
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/34078/2019/Prch <.>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti kterou dne 9.7.2019 podala společnost UNISERVIS HAŠEK,s.r.o <.>,IČO
25719980,Na Píska č.p.19,273 01 Žilina (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR ze dne 8.7.2019
<br>
stanoví
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích na místních komunikacích ve Městě Jesenice,od ulice Oráčovská,proti ulici Rabasova
k železničnímu přejezdu,z důvodu výstavby nového kNN pro pozemek parc.č.397/1 k.ú.Jesenice u
Rakovníka <.>
<br>
Podmínky provedení přechodného dopravního značení (dále jen DZ):
<br> 1.Přechodné DZ bude umístěno dle DIO,které je nedílnou so...

Načteno

edesky.cz/d/3134644

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz