« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov (Kroměříž) - Rozhodnutí KPÚ Počenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí-Počenice.pdf (PDF 236.13 kB)
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Kroměříž
<br> Riegrovo náměstí 3228/22,767 01 Kroměříž
<br>
Spisová značka.: 2RP13276/2018-525202
Č.j.: SPU 199692/2019/Zab
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br>
<br>
<br>
<br>
V Kroměříži dne: 28.6.2019
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj,Pobočka Kroměříž (dále jen
„pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a
o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle § 19 zákona
č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991
Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších
předpisů,(dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br>
rozhodl
podle ust.§ 11 odst.4 zákona takto:
<br> návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Počenice a části k.ú.Dřínov
u Kroměříže zpracovaný jménem GB-geodezie,spol.s r.o <.>,Tuřanka 1521/92b,627 00 Brno <,>
pod č.zakázky objednatele 1096-2014-525101,Ing.Tomášem Buchmaierem,který je osobou úředně
oprávněnou k projektování pozemkových úprav <,>
<br>
se schvaluje <.>
<br>
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 5 zákona,v souvislosti s ust.§ 68 správního řádu,jsou z důvodu velkého
rozsahu uvedeni v příloze „Seznam účastníků řízení“,která je nedílnou součástí výroku <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
SPU 199692/2019/Zab 2
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
<br>
Řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Počenice a části k.ú.Dřínov
u Kroměříže (dále jen „KoPÚ“) bylo zahájeno dne 8.7.2014 na základě ustanovení § 6 zákona
z podnětu pobočky.Zahájení řízení oznámila Pobočka Kroměříž veřejnou vyhláškou č.j.SPU
285589/2014 vyvěšenou od 23.6.2014...

Načteno

edesky.cz/d/3134365

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz