« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Heřmanice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Laudón 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Heřmanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
1
<br>
<br> *KUPAX00RLVWR*
KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 532 11 Pardubice,Komenského nám.125 tel.466026111
Č.j.: KrÚ 50102/2019-Ky V Pardubicích dne: 11.7.2019
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br>
Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a
místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) a ustanovení § 77 odst <.>
1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
základě ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti společnosti Maverick Rescue z.s.(IČ:
22662090),se sídlem Žebětín 1082,641 00 Brno,kterou na základě plné moci ze dne
26.3.2019 zastupuje společnost ZNAKOM s.r.o <.>,(IČ: 26264641),se sídlem Zengrova 4,615
00 Brno,podané dne 26.6.2019 <,>
<br>
s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/43 v úseku Lanškroun – Horní Heřmanice,v km cca 98,770 – 85,380 a to
umístěním přechodného dopravního značení dle situace,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení <.>
<br> za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: od 2.8.2019 do 4.8.2019
Důvod: konání automobilových závodů „Laudón 2019 – Lanškrounský vrch/Albrechtice“
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
p.XXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> za dopravní značení: p.XXXX XXXXXX,ml <.>,tel.XXX XXX XXX
<br> Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.Pro umístění
přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého
dopravního značení <.>
<br> 2.Přenosné dopravní znač...

Načteno

edesky.cz/d/3134341

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Heřmanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz