« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - stan.přech.úprav na II/190 Všeruby a k.ú. Všeruby - sport.akce-triatlonový běh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

41687_pril.pdf (57 kB)
“KŘÍŽÉMMIMQ'CÉÉC
<br>,': Sežňáml 'pióužit-ých; dopravn ICH Značek \ Í ' JOŽň'áčénÍ '
<br> P a“ Í _“ "
<br> E13 j.)-en na pokyn pořadatele
<br> IP 22 Běžcekxízšvad
<br> B 2% 70 km/h'od -.'
<br> B zoaso'km/hpd
<br> Pořadatel
41687.pdf (209 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-5576/2019
Č.j.: MeDO-41687/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 19.06.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodných úprav provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu městysu Všeruby,IČ: 00253871 <,>
se sídlem: čp.77,345 07 Všeruby,podaného dne: 06.06.2019,a jeho projednání s příslušným orgánem
Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Domažlice,dopravní
inspektorát Domažlice,který k věci vydal vyjádření č.j.: KRPP-81398-1/ČJ-2019-030106,ze dne:
07.06.2019,tímto opatřením obecné povahy zpracovaným ve smyslu § 171-174 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a odst.5 zákona opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující přechodné úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci <.>
<br> 1.DOTČENÉ ÚSEKY POZEMNÍ KOMUNIKACE A ROZSAHY PRACOVNÍCH MÍST: silnice II.tř <.>
č.190:
A) v km staničení: cca 11,582-11,631 (běh po levém /ve směru jízdy od osady Pomezí/ okraji vozovky
silnice),v: městysu Všeruby;
B) v km staničení: cca 9,377-9,382 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice),v: katastrálním území
Všeruby u Kdyně (kolmé přebíhání tělesa silnice);
<br> to vše za účelem: pořádání sportovní akce – triatlonového závodu „Všerubský železný muž“ <,>
<br> dle informativního schématu situace s vyznačením předmětných míst,jež bude spolu s tímto stanovením
přechodných úprav provozu na dotčené pozemní komunikaci tvořit nedílnou přílohu povolení zvláštních
užívání dotčené pozemní komunikace vydaného zdejším...

Načteno

edesky.cz/d/3093461

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz