« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Nařízení Statutárního města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č. 7_2019
Statutární město Brno
<br> Právní předpisy 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.7/2019 <,>
<br>
<br> kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1.7.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 1.7.2019 Strana 2 (celkem 7)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.7/2019 <,>
<br>
kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
<br>
<br>
Rada města Brna se na své R8/028.schůzi konané dne 29.5.2019 usnesla vydat na základě ust.§ 2 odst.1
<br> písm.d) a ust.§ 2 odst.5 zákona č.40/1995 Sb <.>,o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.468/1991
<br> Sb <.>,o provozování rozhlasového a televizního vysílání,ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na ust <.>
<br> § 11 odst.1 a ust.§ 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br>
<br> Část I
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Tímto nařízením se upravuje reklama1 šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným
<br> způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního
<br> předpisu2,a stanoví se veřejně přístupná místa,na nichž je reklama zakázána,druhy komunikačních médií <,>
<br> kterými nesmí být reklama šířena,doba,v níž je reklama zakázána a akce,na něž se zákaz šíření reklamy
<br> nevztahuje <.>
<br> (2) Veřejně přístupným místem mimo provozovnu (dále jen „veřejně přístupné místo“) se pro účely tohoto
<br> nařízení rozumí veřejné prostranství podle zvláštního zákona3,tj.všechna náměstí,ulice,tržiště,chodníky <,>
<br> veřejná zeleň,parky a další prostory přístupné každému bez omezení,tedy sloužíc...
Nařízení č. 8_2019
Statutární město Brno
<br> Právní předpisy 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.8/2019 <,>
<br>
kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.1/2002,kterým se vydává „Tržní řád“ <,>
<br> ve znění pozdějších nařízení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1.7.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 1.7.2019 Strana 2 (celkem 6)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.8/2019 <,>
<br>
kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.1/2002,kterým se vydává „Tržní řád“ <,>
ve znění pozdějších nařízení
<br>
Rada města Brna se usnesla na své R8/029.schůzi konané dne 12.6.2019 vydat na základě ustanovení § 18
<br> odst.1 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů,a v souladu s § 11 odst.1 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br> Příloha k nařízení statutárního města Brna č.1/2002,kterým se vydává „Tržní řád“,ve znění nařízení
<br> statutárního města Brna č.6/2003,č.13/2003,č.7/2004,č.13/2004,č.7/2005,č.31/2005,č.40/2005 <,>
<br> č.10/2006,č.32/2006,č.3/2007,č.9/2007,č.3/2008,č.6/2008,č.11/2008,č.4/2009,č.15/2009,č.1/2010 <,>
<br> č.3/2010,č.19/2010,č.2/2011,č.6/2011,č.13/2011,č.23/2011,č.4/2012,č.8/2012,č.4/2013,č.15/2013 <,>
<br> č.3/2014,č.7/2014,č.1/2015,č.5/2015,č.8/2015,č.12/2015,č.6/2016,č.15/2016,č.8/2017,č.20/2017 <,>
<br> č.5/2018 a č.1/2019,se mění a doplňuje takto:
<br> (1) V části III,MČ Brno-Bystrc,v hlavě B: Restaurační zahrádky se nahrazuje vypuštěná lokalita č.14
novou lokalitou:
<br> LOKALITA KAPACITA MAX.DOBA PRODEJE POZNÁMKA
<br> Č <.>
p.č.k.ú <.>
<br> Bystrc
bližší vymezení
<br...
Nařízení č. 9_2019 příloha 1
náměstí
Mendlo
<br> vo
<br> B
arvičova
<br> Fo
us
tk
ov
a
<br> Pekařská
<br> Ú
v
o
z
<br> Ú
v
o
z
<br> 1-17
<br> 1-16
<br> 1-12 1-01
<br> 1-13
<br> 1-14
<br> 1-02
<br> 1-15
<br> 1-03
<br> C
ej
l
<br> S
o
u
d
n
í H
v
ěz
<br> d
o
v
á
<br> Francou
zská
<br> M <.>
Ho
<br> rák
ové
<br> T
ra
<br> u
b
o
v
a
<br> L
id
ic
<br> k
áK
<br> o
u
n
ic
o
v
a
<br> Husova
<br> H
u
s
o
v
a
<br> Ú
dolní
<br> Ú
dolní
<br> Tv
rdé
<br> ho
<br> K
o
u
n
ic
<br> o
v
a
<br> Šum
avsk
<br> á
<br> V
eveří
<br> Ko
tlář
<br> ská
<br> Pio
nýr
<br> ská
<br> nám
ěst
í
<br> Ko
neč
<br> néh
o
<br> Hrnč
ířská
<br> D
ro
<br> b
n
éh
<br> o
<br> nám
ěst
í
<br> Že
rot
íno
<br> vo
<br> náměstí
Komensk
<br> ého
<br> R
ooseveltova
<br> Míru
<br> náměstí
<br> hora
Kraví
<br> Š
tefán
<br> ik
o
v
a
<br> Dr
ob
<br> néh
o
<br> S
p
o
rto
<br> v
n
í
<br> S
p
o
rto
<br> v
n
í
<br> Porgesova
<br> tří
da
G
<br> en
er
ál
a
Pí
ky
<br> Reis
sigo
<br> va
<br> S
<br> Br
no
-st
řed
a
<br> Ža
bo
vř
es
ky
<br> hr
an
ice
m
<br> ěs
tsk
<br> ýc
h č
<br> ás
tí
<br> Nád
ražn
í
<br> náměstí
Vaňkovo
<br> č.618/1 a 618/2
je vymezena parcelami
<br> vnitřní hranice 1-03
<br> LEGENDA:
HRANICE VYMEZENÉ OBLASTI
<br> YY - ČÍSLO VYMEZENÉ OBLASTI V RÁMCI MĚSTSKÉ ČÁSTI)
ČÍSLO VYMEZENÉ OBLASTI (X - ČÍSLO MĚSTSKÉ ČÁSTI <,>
<br> POPIS HRANICE VYMEZENÉ OBLASTI (NÁZEV ULICE,HRANICE MĚSTSKÉ ČÁSTI,ATP.)
<br> 1-04
<br> B
en
<br> eš
ov
<br> a
<br> K
ol
iš
tě
<br> 4-02
<br> 4-01
<br> T
kalcovská
<br> Cejl
<br> Me
rha
<br> uto
va
<br> L
e
sn
ic
k
á
<br> L
e
sn
ic
<br> k
á
<br> Sýp
ka
<br> Mostecká
<br> řek
a S
<br> v
itav
<br> a
<br> 1-06
<br> B
rn
<br> o
-s
tř
ed
a
Ž
id
<br> en
ic
<br> e
<br> h
ra
<br> n
ic
<br> e
m
<br> ěs
ts
k
ý
ch
č
ás
tí
<br> Brn
o-st
řed
<br> a Br
no-j
ih
<br> hran
ice
<br> měs
tský
<br> ch č
ástí
<br> Dornych
<br> P
ří
zo
<br> v
á R
<br> u
m
iš
tě
<br> V
lh
<br> k
á
<br> FORMÁT A3,MĚŘÍTKO 1:14000
<br> Vymezené oblasti a regulované úseky
<br> Datum nabytí účinnosti: 30.9.2019 Strana 1 (celkem 16)
<br> Příloha č.1
Statutární město...
Nařízení č. 9_2019 příloha 2
B
auerova
<br> Kř
ížk
<br> ov
sk
éh
o
<br> Poříčí
<br> Vin
ohr
<br> ady
<br> Strážní
<br> R
en
<br> ne
sk
<br> á
tř
íd
a
<br> V
íd
<br> eň
sk
<br> á
<br> H
er
šp
ic
k
á
<br> Jihlavská
<br> V
íd
<br> eň
sk
<br> á
<br> V
íd
<br> eň
sk
<br> á
<br> Poř
íčí
<br> Vojtova
<br> H
er
šp
ic
k
á
<br> U
h
e
ln
á
<br> Hl
ink
<br> y
<br> H
linky
<br> L
ip
o
v
á Lipová
<br> Op
ušt
<br> ěná
<br> Úzká
<br> Hybešova
Václavská
<br> náměstí
Mendlo
<br> vo
<br> Presslova
<br> B
arvičova
<br> Fo
us
tk
ov
a
<br> Pekařská
<br> Ú
v
o
z
<br> Ú
v
o
z
<br> D
o
rn
<br> y
c
h
<br> K
ol
iš
tě
<br> Hl
ad
íko
<br> va
<br> Cej
l
<br> H
v
ěz
<br> d
o
v
á
<br> Francou
zská
<br> M <.>
Ho
<br> rák
ové
<br> T
ra
<br> u
b
o
v
a
<br> L
id
ic
<br> k
áK
o
u
n
ic
o
v
a
<br> Husova
<br> H
u
s
o
v
a
<br> Ú
dolní
<br> Ú
dolní
<br> Tv
rdé
<br> ho
<br> K
o
u
n
ic
<br> o
v
a
<br> Šum
avsk
<br> á
<br> V
eveří
<br> Ko
tlář
<br> ská
<br> Pio
nýr
<br> ská
<br> nám
ěst
í
<br> Ko
neč
<br> néh
o
<br> Hrnč
ířská
<br> D
ro
<br> b
n
éh
<br> o
<br> nám
ěst
í
<br> M
ora
<br> vs
ké
<br> nám
ěst
í
<br> Že
rot
íno
<br> vo
<br> náměstí
Komensk
<br> ého
<br> P
lo
tn
í
<br> Koliště
<br> Míru
<br> náměstí
<br> hora
Kraví
<br> Táb
or
<br> C
h
o
d
sk
<br> á
<br> Š
tefán
<br> ik
o
v
a
<br> P
alack
<br> éh
o
tříd
<br> a
<br> Dom
ažlic
<br> ká
<br> Reis
sigo
<br> va
<br> Dr
ob
<br> néh
o
<br> S
p
o
rto
<br> v
n
í
<br> S
p
o
rto
<br> v
n
í
<br> H
ra
<br> d
e
c
k
á
<br> Dob
rov
<br> ské
ho
<br> Ská
celo
<br> va
<br> Krá
lov
<br> opo
lsk
<br> á
nám
<br> ěstíSlo
van
<br> ské
<br> Technická
<br> Porgesova
<br> tří
da
G
<br> en
er
ál
a
Pí
ky
<br> P
is
á
re
c
k
á
<br> Hus
itsk
<br> á
<br> Křenová
<br> Me
rha
<br> uto
va
<br> D
o
rn
<br> y
c
h
<br> B
en
<br> eš
ov
<br> a
<br> Zah
rad
<br> ník
ova
<br> náměstí
Vaňkovo
<br> náměstí
Londýnské
<br> Brati
slavs
<br> ká
<br> P
řík
<br> o
p
<br> Nád
ražn
í
<br> Uh
eln
<br> á
<br> K
ří
žo
<br> v
á
<br> SLEGENDA:
<br> VNITŘNÍ PLOCHA VYMEZENÉ OBLASTI TVOŘÍ REGULOVANÝ ÚSEK)
HRANICE VYMEZENÉ OBLASTI A REG...
Nařízení č. 9_2019
Statutární město Brno
<br> Právní předpisy 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.9/2019 <,>
<br>
<br> kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
<br> určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými
<br> předpisy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 30.9.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti 30.9.2019 Strana 2 (celkem 5)
<br>
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.9/2019 <,>
<br>
kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými
<br> předpisy
<br>
<br> Rada města Brna se usnesla na své R8/029.schůzi konané dne 12.6.2019 vydat dle ustanovení § 23 odst <.>
<br> 1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> v návaznosti na ust.§ 11 a ust.§ 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br>
<br> Článek 1
<br>
Úvodní ustanovení
<br> Tímto nařízením se v souladu s ustanovením § 23 odst.1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) vymezují oblasti
<br> statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určen...

Načteno

edesky.cz/d/3084190

Meta

Územní plánování   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz