« Najít podobné dokumenty

Obec Panenské Břežany - Zápis č. 2/2019 z veřejného zasedání ZO Panenské Břežany ze dne 06.06. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panenské Břežany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 2/2019 z veřejneho zasedani ZO - dne 6.06. 2019
Zaháiení Den a mí sto zasedánÍ : 06,06,2019 obecní Úřad Panenské Břež any,Hlavní t7,25070 Panenské Břež XXX XXXXXX zahájení : XX:XX hod Doba přeruš ení jednání : ----- hod Hodina ukonč ení : 20:27 hod Jednání zastuPitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhláš eno,pří tomna je nadpolovič ní větš ina č lenů PodPis Prezenč ní listiny: zllŠ rĚruí USNÁš ENí scHopNosTl zAsTUplTEtsTVA - zastupitetstvo je usnáš ení schopné Jmé na omluvených č lenů zastupitelstva obce: Robert Dolež al Poč et pří tomných č lenů zastupitelstva obce: 6 Minulý záPis ze dne 14.03.2019 z veřejné ho zasedání zastupitelstva byl ověřen,podepsán,vyvěš en a založ en do evidence.Návrhv ke schválení : Bod č.1 Návrh : Schvá| ení zapisovatele Zapisovatelem zápisu byla urč ena paní Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX Usnesení č.XX-XX/XX/XXXX/ZO Zastupitelstvo obce Panenské Břež any sc hva lu j e jako zapisovatele paní Mgr.Dagmar Horevajovou Bod č.2 NEPRÍ ToMNl: 1 Mvrn: VotUa overovat Zastupitelstvo obce Panenské BřeŽanyvolí ověřovatele zápisu XXXX XXXXX Kondelí ka a pana MUDr.Ladislava Fí alu.Usnesen í č.02-06/06/2019/Zo Zastupitelstvo obce Panenské Břež XXX v o l í ověřovatele zápisu XXXX XXXXX kondelí ka a pana MuDr.Ladislava Fialu Hl-AsoVÁNí : ZDRŽEL| sE: o NEPŘí ToMNI : 1 Robert Dolež al program zasedání zastupitelstva obce Návrhv ke schválení : L Schválení zapisovatele 2.Volba ověřovatelů zápisu 3,Schválení programu 4,Schválení ú č etní závěrky obce Panenské Břež any za rok 2018 5,Schválení ÚČ etní závěrky pří spěvkové organizace Základní a Mateřská š kola panenské Břež any za rok2ot8 6.Schválení závěreč né ho ú č tu obce Panenské Břež any za rok 2018 7,Rozpoč tové opatření č,2/2OL9 8,stanovení XXX tu zaměstnanců obce zařazených v obecní m ú řadu X.vznik pracovněprávní ho vztahu mezi obcí a č lenem zastupitelstva obce 10.Mimořádné odměny pro Č leny kontrolní ho a finanč ní ho výboru zastupitelstva obce 11.Směnná smlouva - ulice Ke Studánce 12.Směnná smlouva - ulice Ke Studánce 13.Směnná smlouva - ulice Ke Studánce a...

Načteno

edesky.cz/d/3077489

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panenské Břežany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz