« Najít podobné dokumenty

Obec Morkůvky - KÚ JmK - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Morkůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KÚ JmK - Oznámení
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3,601 82 BRNO
<br> váš dopis zn.: Obec Morkůvky
<br> Ze dne; Morkůvky 113
<br> Č.1-3 JMK 83041/2019 691 72 KLOBOUKY U BRNA — Sp.zn.: S-JMK 83041/2019 OŽP/Pra (DS)
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.06.2019
<br> Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území přírodní rezervaci Hrádek,k.ú.Morkůvky,okres Břeclav
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný orgán ochrany přírody podle & 77a odst.4 písm.e) zákona č.114/1992 Sb <.>,O ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK"),oznamuje v souladu s ustanovením š 38 odst.3 ZOPK,že byl zpracován návrh plánu péče O přírodní rezervaci Hrádek v k.ú.Morkúvky na Období let 2019—2028 <.>
<br> S návrhem plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,detašovaném pracovišti Štefánikova 28,695 01 Hodonín,přízemí vpravo,dveře č.9,vždy vúřední dny pondělí a středa od 80“ do 1600 hod.nebo i vjiném termínu pO předchozí telefonické domluvě (tel.č.541654123),na webových stránkách Jihomoravského kraje (www.'|mk.cz) v kapitole "Životní prostředí! OŽP Odbor životního prostředí! Projednávané návrhy plánů péče 0 přírodní rezervace a přírodní památky",a na Obecním úřadě v Markůvkách <.>
<br> Dotčené obce a vlastníci dotčených pozemků mohou k návrhu plánu péče uplatnit své připomínky u Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě 30 dnů Ode dne zveřejnění tOhOtO oznámení.V případě,že tak neučiní,bude mít orgán ochrany přírody krajského úřadu za to,že s předloženým návrhem plánu péče souhlasí a berou jeho obsah na vědomí <.>
<br> Dotčenou obec Morkůvky žádáme vsouladu s ustanovením 538 odst.3 ZOPK o zveřejnění jednoho výtisku tohoto oznámení (bez přílohy) na úřední desce po dobu 30 dnů bezodkladně po jeho obdržení.Tento výtisk s vyznačením data vyvěšení a sejmutí z...

Načteno

edesky.cz/d/3073846


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Morkůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz