« Najít podobné dokumenty

Obec Kojetice (Třebíč) - Pozvánka na 9. ZZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kojetice (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis-č.-9-1.pdf
Zápis č.9 z iednání Zastupitelstva obce Koietice ze dne 3.6.2019
<br> začátek jednání: v 19 hodin
<br> přítomni: Mgr.XXXX XXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX.lng.XXXXXXXX XXX,XXXXXX XXXXX,Bc.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXX
<br> omluvení:
<br> hosté:
<br> zasedání řídí: Mgr.XXXX XXXXX,starosta
<br> zapisovatel: XXXXX XXXXXX
<br> PROGRAM:
<br> X) zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 2) schválení programu
<br> 3) informace k rozpočtovému opatření č.4/2019
<br> 4) smlouva č.1030048733/001 o sml.budoucí a zřízení VB se spol.E.ON na p.č.404/2 5) žádost o koupi pozemku
<br> 6) žádost o spolupráci na výstavbě optických sítí
<br> 7) projednání organizace dětského dne
<br> 8) různé
<br> 9) závěr
<br> ad 1.: Zasedání ZO zahájil starosta Mgr.XXXXX XXXX.Přivítal všechny přítomné a konstatoval,že dnešní zasedání je usuášeníschopné,neboť je přítomno všech 7 zastupitelů.Poté určil ověřovatele zápisu z dnešního zasedání — Bc.XXXXXX XXXXX a XXXXX XXXXXX.Zápis provede XXXXX XXXXXX <.>
<br> ad X.: Starosta XXXXXXXXX ke schválení návrh programu dnešního zasedání tak,jak byl zveřejněn vpozvánce a zeptal se přítomných,zda někdo chce program doplnit,změnit či některý znavržených bodů vypustit.Vzhledem ktomu,že se nikdo nepřihlásil,starosta nechal o návrhu programu hlasovat.Hlasování: 7 — 0 — 0.Návrh byl přijat.Usnesení č.63/Z0/9/2019 — ZO schvaluje program jednání zastupitelstva obce <.>
<br> ad 3.: Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4/2019.ZO bere na vědomí <.>
<br> ad 4.: Starosta předložil k projednání a schválení smlouvu č.103004873 3/001 o sml.budoucí a zřízení VB se spol.E.ON na p.č.404/2.Hlasování: 7 _ 0 „ 0.Návrh byl přijat.Usnesení č.64/20/9/2019 — ZO schvaluje smlouvu č.1030048733/001 o sml.budoucí a zřízení VB se spol.E.ON na p.č.404/2 <.>
<br> ad 5.: Starosta XXXXXXXXX ke schválení žádost o koupi pozemku p.č.322/5 orná půda o výměře 938 rn2 na výstavbu rodinného domu.Záměr obce byl zveřejněn od 7.5.2019 do 22.5.2019 V elektronické podobě na in...

Načteno

edesky.cz/d/3073839

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kojetice (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz