« Najít podobné dokumenty

Obec Přehýšov - Závěrečný účet 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přehýšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
KRAJSKÝ ÚŘaO PUeŇSXÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICXÝ
oooĚleruí pŘezxouutÁvÁttí HospoDAŘeruí oecí A KoNTRoLy
<br> 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> č1: Rr-rrufi98t18
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
USC Přehýšov,lCO: 00258288
<br> za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 20.05.2019
<br> na základě zákona č,42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ erenYšov
<br> Přehýšov 201,330 23 Nýřany
<br> Přezkoumané období: í.1.20'|8 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřenářízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
- kontrolorka:
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byly přítomny:
<br> - XXXXXXXX XXXXXXX - starostka obce
- vilma kohoutová - účetní obce
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znéní právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření čís.1-9
Schválený rozpočet na rok 2018,schválený ZO dne 14.12.2017 jako
<br> wrovnanÝ
Střednědobý výhled
rozpočtu
<br> na období 2018 - 2020,schválený ZO dne 14,12.2017
<br> Závěrečný účet za rok2017,schválený ZO dne 23.5.2018 bez vÝhrad
Bankovní vÝpisv leden - prosinec 2018
Fakturv ó.1 -266
Hlavní kniha za období 1212018
lnventurní soupisy
maietku azávazkú
<br> inventarizace majetku a závazků obce za rok2018
<br> kniha došlých faktur leden - prosinec 2018
odměňování členů
zastupitelstva
<br> mzdové listy zastupitelů za rok2018
<br> pokladní dokladv č,1-528
Pokladní kniha (deník) leden - prosinec 2018
příloha rozvahv sestavená k 31.12.2a18
Rozvaha sestavená k 31,12,2018
Yýkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
<br> s...
Příloha účetní závěrky (PŘI)
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 08.02.2019 11:42:49
<br> Název účetní jednotky: Obec Přehýšov
<br> Sídlo: Přehýšov 201
<br> 330 23 Přehýšov
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00258288
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech,které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém
<br> pokračování v činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka neprovedla změnu označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového
<br> vymezení včetně způsobu oceňování <.>
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> 1.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu dle vyhl.č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá
<br> ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví.2.Oceňování a vykazování - DDHM v v pořizovací ceně od 3
<br> do 40 tis.Kč a o DDNM v pořizovací ceně od 3 do 60 tis.Kč.Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní
<br> činností účtuje ÚJ ve skutečných pořizovacích nákladech.V roce 2018 byl pořízen dlouhodobý majetek vlastní
<br> činností - stavba chodníku pro pěší Přehýšov a vyhlídkové a relaxační místo Přehýšov.3.Změny způsobů
<br> oceňování nenastaly.4.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy rovnoměrným způsobem,měsíčně <.>
<br> Odpisový plán je rámcově sestaven dle příloh ČÚS 708.5.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu
<br> není stanoven,protože žádné platby v roce 2018 nebyly realizovány v cizí měně.6.O peněžních fondech
<br> účetní jednotka neúčtuje.7.Účetní jednotka oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou.8.Časové
<br> rozlišení - účetní jednotka se řídí v oblasti časového rozlišení svou směrnicí o časovém rozlišení,na
<br> jejímž základě nerozlišuje nevýznamné částky a pravidelně se opakující platby.9.ÚJ provedla inventarizaci
<br> v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku...
Rozvaha (ROZ)
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2018
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 10:18:05
Název účetní jednotky: Obec Přehýšov
Sídlo: Přehýšov 201
330 23 Přehýšov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00258288
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | OBDOBÍ
| |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ |
položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM 70 847 412,40 12 234 424,67 58 612 987,73 55 797 084,71
====================================================================================================================================
A.Stálá aktiva 57 686 046,67 12 234 424,67 45 451 622,00 45 284 994,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 545 331,90 120 491,90 424 840,00 429 424,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013 63 325,90 60 159,90 3 166,00 3 166,00
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 23 976,00 23 976,00
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 458 030,00 36 356,00 421 674,00 426 258,00
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
9.Dlou...
Výkaz zisku a ztráty (VYS)
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2018
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 10:18:06
Název účetní jednotky: Obec Přehýšov
Sídlo: Přehýšov 201
330 23 Přehýšov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00258288
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ
| | |----------------------------------------------------------------------
| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ
Číslo | Název položky |tický|----------------------------------------------------------------------
položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská
| | | činnost | činnost | činnost | činnost
====================================================================================================================================
A.NÁKLADY CELKEM 7 257 719,47 4 659 440,11
====================================================================================================================================
I.Náklady z činnosti 6 887 353,47 4 827 472,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Spotřeba materiálu 501 212 405,20 125 745,00
2.Spotřeba energie 502 333 979,41 285 152,73
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.Prodané zboží 504
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.Aktivace oběžného majetku 507
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.Opravy a udržování 511 1 269 366,37 724 613,34
9.Cestovné 512 55 309,00 55 106,00
10.Náklady na reprezentaci 513 15 524,00 6 979,00
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.Ostatní služby 518 1 112 261,99 927 173,04
13.Mzdové náklady 521 1 711 969,00 1 238 641,00
14.Zákonné sociální pojištění 524 340 ...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN)
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Přehýšov
Přehýšov 201
330 23 Přehýšov
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 180 000,00 1 499 000,00 1 498 663,56 127,0 100,0
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX XXX,00 35 265,60 70,5 78,9
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.130 000,00 140 000,00 139 261,91 107,1 99,5
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 222 560,00 1 278 560,00 1 278 366,32 104,6 100,0
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 107 350,00 257 260,00 257 260,00 239,6 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 740 000,00 3 149 070,00 3 148 656,00 114,9 100,0
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.2 000,00 5 000,00 4 027,50 201,4 80,6
0000 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 20 000,00 20 100,00 100,5 100,5
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.1 000,00 1 000,00
0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 2 300,00 57,5 57,5
0000 1381 Daň z hazardních her 35 000,00 37 000,00 36 673,22 104,8 99,1
0000 1511 Daň z nemovitostí 1 085 000,00 1 067 700,00 1 067 684,57 98,4 100,0
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 67 530,00 67 530,00 100,0
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.92 400,00 92 4...
zde
Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2018
<br> (§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 v Kč
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtové
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12.2018
<br> % plnění k
uprav.rozp <.>
<br> Třída 1 –
daňové příjmy
<br> 6 576 910,00 926 380,00 7 503 290,00 7 488 258,68 99,8
<br> Třída 2 –
nedaňové
příjmy
<br> 829 150,00 120 600,00 949 750,00 919 240,46 96,8
<br> Třída 3 –
Kapitálové
příjmy
<br> 666 400,00 102 000,00 768 400,00 768 050,00 100,0
<br> Třída 4 –
Přijaté dotace
<br> 0,00 174 930,00 174 930,000 484 930,00 277,2
<br> Příjmy
celkem
<br> 8 072 460,00 1 323 910,00 9 396 370,00 9 660 479,14 102,8
<br> Třída 5 –
Běžné výdaje
<br> 6 641 460,00 -34 590,00
<br>
6 606 870,00 5 992 332,59 90,7
<br> Třída 6 –
Kapitálové
výdaje
<br> 1 431 000,00 - 459 500,00 971 500,00 970 472,00 99,9
<br> Výdaje
celkem
<br> 8 072 460,00 - 4 94 090,00 7 578 370,00 6 962 804,59 91,9
<br> Saldo: příjmy
- výdaje
<br> 1 818 000,00 2 697 674,55 148,4
<br> Třída 8 -
financování
<br> -1 818 000,00 -2 697 674,55 148,4
<br> Přijaté úvěry
a půjčky
<br> 0 0 0 0 0
<br> Splátky úvěrů 0 0 0 0 0
Financování
celkem
<br> -1 818 000,00 -2697674,55 148,4
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu Přehýšov (výkaz FIN 2-12,rozbor
čerpání příjmů a výdajů,rozvaha,výkaz zisku a ztráty,přílohy).Úplné znění závěrečného
účtu je k nahlédnutí na www.prehysov.cz
<br> 1
<br>
<br>
2) Údaje o hospodaření s majetkem
<br> 018-Drobný dlouhodobý nehm.majetek
bez obratu
<br> 019-Ostatní dlouhodobý nehm.majetek
bez obratu
<br> 021-Stavby
Přírůstek 4.040.459,70 Kč – chodník pro pěší u silnice III/2013 Přehýšov
<br> 144.747,00 Kč - opěrná zeď u autobusové zastávky Přehýšov
686.675,00 Kč - vyhlídkové a relaxační místo nad Přehýšovem
<br> 022-Samostatné movité věci a soubory hmotn...

Načteno

edesky.cz/d/3073835

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přehýšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz