« Najít podobné dokumenty

Obec Medlovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Medlovice za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Medlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledek hospodaření 2. část
Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> Po předložení účetních dokladů k vyúčtování čerpání neinvestičních dotací na volby lze konstatovat,že bylo zjištěno neoprávněné čerpání účelových prostředků ve výši 936,- Kč dle 6 22 zákona 250/2000 Sb.<,>
<br> v platném znění <.>
<br> > neinvestiční přijatý transfer ze SR na výkon státní správy ve výši 209.200,- Kč (příjem dotace zaúčtován na pol.4112),celková výše příspěvku je vypočtena na základě Přílohy č.6 Finanční vztahy k rozpočtům obcí pro rok 2018.Výpočet finančního vztahu vychází z Přílohy č.6Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a Přílohy č.8 Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze zákona č.218/2000 Sb.o státním rozpočtu,pro rok 2018 byl celkový objem příspěvku valorizován o 5.Dotace bude Krajským úřadem ZK uvolňována měsíčně po dvanáctinách v návaznosti na převody z MF ČR,dotace byla schválena v rámci rozpočtu obec na rok 2018 usnesením zastupitelstva obce ze dne 17.12.2017 <,>
<br> > příspěvek od ÚP v celkové výši 229.557,- Kč (přijetí zaúčtováno pod UZ 13013 na pol.4116),obci byl poskytnut na základě tří uzavřených Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,spolufinancovaneho ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.UHA-VZ.9/2017,UHA-VZ—8/2017 a UHA- VZ-47/2018.Příspěvek byl schválen v rámci rozpočtu obce ve výši 39.000,— Kč,navýšen rozpočtovým opatřením č.1 o +176.000,— Kč,rozpočtovým opatřením č.2 navýšení o + 16.000,- Kč.Obec k 31.12.2018 vykazovala kapitálové příjmy ve výši 29.000,- Kč,zaúčtovány na OdPa 3639 pol.3111.Dne 22.11.2017 uzavřela obec kupní smlouvu na prodej pozemků p.č.2582/11 — lesní pozemek o výměře 23 m2 v k.ú.Buchlovice,p.č.666/2 — ostatní plocha o výměře 133 m2 a p.č.1248 — ostatní plocha o výměře 1.698 m2 v k.ú.Medlovice za kupní cenu 29.000,— Kč — úhrada proved...
Výsledek hospodaření 1. část
j??.<.> KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraie
<br> Odbor ekonomický Obec Medlovuce Oddělení kontrolní Med'OV'Ce 140 687 41 Medlovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16.května 2019 Věra Burešová KUZL 45178/2018 KUSP 45178/2018 EKO
<br> Zpráva č.404/2018/EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Medlovice,IC: 00362174 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 13.5.2019 - 16.5.2019 (jednorázově přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 13.5.2019 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 16.5.2019 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Medlovice,Medlovice 140
<br> 687 41 Medlovice
<br> Přezkoumání vykonaly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Věra Burešová kontrolor XXXXX XXXXXXXXX
<br> Obec !Vledlovice zastupovaly: XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX účetní XXXXX XXXXXXXXX
<br> Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202 761 90 Zlín c-mail: podatelna©kr-zlinsky.cz,www.kr—zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> Popis písemnosti Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 30.11.2017 do 18.12.2017 vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce na internetových stránkách obce a na úřední desce v souladu s š 11 odst.3) zákona 250/2000 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok zveřejnila obec informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku,na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu za předcházející XXX v soula...

Načteno

edesky.cz/d/3073834

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Medlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz