« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení - Kozly

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení - Kozly
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00XF5UG*
*MULNX00XF5UG*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/4188/2019/SU/PB Louny 11.06.2019
Číslo jednací: MULNCJ 44266/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXXX XXXXXXX
<br>
Toto opatření nabylo účinnosti dne:
<br> Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
415621286
415621100
p.blahout@mulouny.cz
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,jako příslušný silniční správní úřad podle §124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),na základě návrhu žadatele,společnosti Elektromontáže Rouček s.r.o.<,>
IČO 06898874,Glennova 2703/1,Severní Terasa,400 11 Ústí nad Labem 11 a souhlasného
stanoviska Policie ČR,KRPU DI Louny č.j.KRPU-101801-1/ČJ-2019-040706-1-IB ze dne 31.05.2019
a podle § 77 zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/5692 v obci Kozly v rámci akce: „Kozly - pč.368/1,Mach,kNN,PPPS,RO “ <,>
<br> v rozsahu: Umístění dopravního značení A15 (práce),Z2 (zábrana pro označování uzavírek),C4b
(přikázaný směr objíždění vlevo) a Z4a (směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo) pro
označení překopu silnice III/5692 v obci Kozly pro vybudování NN přípojky pro pozemek pč.368/1 k.ú <.>
Kozly u Loun,ve dnech 16.a 17.06.2019 <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace nesmí být v rozporu
s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných
signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu pro celé období
přechodné úpravy provozu.Žadatel je povi...

Načteno

edesky.cz/d/3073812

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz