« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Usnesení – elektronická dražba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-06-12 - Usnesení Exekutor
Exekutorský úřad Brno-město
se sídlem Hlinky 41/104
603 00 Brno
IČ: 62096052
<br> kontakt s účastníky řízení:
<br> Hlinky 510/110,Brno
tel.: +420 543 237 149
<br> e-mail: exekutorsky.urad@brno-mesto.cz
el.podatelna: podatelna.eu@brno-mesto.cz
internet: www.urad.exekutorsky.cz
datová schránka: etag8hb
<br> Čj.:
<br> 030 DD 8/19-4
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor,Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,se sídlem Hlinky XX/XXX,Brno <,>
v právní věci dobrovolné dražby sp.zn.030 DD 8/19 zahájené na návrh vlastníka nemovitých věcí
APPLEBEE,s.r.o <.>,Kaštanová 539/64,620 00 Brno – Brněnské Ivanovice,IČ: 29316171,rozhodl na
základě § 76 odst.2 e.ř.a ust.§ 335 an.o.s.ř <.>
<br> takto:
<br> vydává se usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška):
I.Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému
<br> dražeb na adrese: www.ok drazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 11.7.2019 ve 13:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 11.7.2019 ve 13:30 hod <.>
<br> Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád (dále XXX o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se
posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna další podání,postup
dle věty předchozí se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo
učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování veřejné
dražby je veřejně přístupné <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou nemovité věci:
<br>
<br>
<br>
<br>
Shora uvedené nemovitá věc bude dražena s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex <.>
<br> III.Nejnižší podání se stanoví v částce 1.165.020,- Kč.Minimální výše příhozu se stanoví částkou
1.000,- Kč <.>
<br> IV.Výši ...

Načteno

edesky.cz/d/3072721

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz