« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozhodnutí o odvolání proti povolení k nakládání s vodami a dodatečnému povolení stavby - Infrastruktura 16 ŘD V Hrobech - srážková kanalizace, splašková kanalizace a vodovod OCP-4546/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o odvolání proti povolení k nakládání s vodami a dodatečnému povolení stavby - Infrastruktura 16 ŘD V Hrobech - srážková kanalizace, splašková kanalizace a vodovod OCP-4546/2019
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/50 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 823423/2019 Počet listů/příloh: 25/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 246188/2019 11.06.2019
<br> Rozhodnutí
<br>
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný správní orgán podle
§ 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a § 31 odst.1
a § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
předpisů,posoudil odvolání XXXX XXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Bělocerkevská
1299/24,100 00 Praha 10 Vršovice,zastoupeného JUDr.Davidem Karabcem,advokátem,se
sídlem Na Stráži 1306/5,180 00 Praha 8,proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 12 <,>
odboru životního prostředí,(dále jen „ÚMČ Praha 12“ nebo „správní orgán prvního stupně“)
č.j.P12 41564/2018 OŽP ze dne 24.10.2018 (zn.P12 10069r/2014/OŽD/Str),jímž bylo
společnosti XRC Czech <.>,s.r.o <.>,IČO 05469279,se sídlem Terronská 947/49,160 00 Praha 6 –
Bubeneč,v řízení před správním orgánem prvního stupně zastoupené společností United
Architect Studio,s.r.o <.>,IČO 25734695,se sídlem Pod Vrstevnicí 494/8,140 00 Praha 4 – Krč <,>
dále zastoupenou na základě plné moci paní Radkou Myškovou,ředitelkou uvedené společnosti <,>
vydáno povolení k nakládání s povrchovými vodami – k odvádění srážkových vod z budov <,>
komunikací a zpevněných ploch na pozemcích parc.č.293/4,293/5,293/34,293/35,293/36 <,>
293/37,293/38,293/39,293/40,293//41,293/42,293/43,293/44,293/45,293/46,293/47 <,>
293/48,293/49,293/51,293/52,293/53,293/54,293/55,293/56,293/57,293/58,293/59 <,>
293/60,293/61,293/62,293/63,293/64,293/65,293/66,874/5 a 1120/1 v k.ú.XXXXX do
stávající srážkové kanalizace pro veřejnou potřebu,a dodatečné povolení staveb vodních děl
„Infrastruktura 16 ŘD V Hrobech,srážk...

Načteno

edesky.cz/d/3071757

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz