« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Hvozdec-omezení užívání veřejného vodovodu-návrh opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hvozdec-omezení užívání -návrh
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Oddělení životního prostředí
Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: S-MK/10197/19/OSŽP/Gi
<br> Č.J.: MK/10263/19/OSŽP
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> POČET LISTŮ:
<br> Ing.Gibalová
<br> 541422320
<br> gibalova@kurim.cz
<br> 3
<br> DATUM: 10.6.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Věc: Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce
Hvozdec
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor stavební a životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad
ve smyslu ust.§ 104 odst.2 a ust.§ 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (dále jen „vodní zákon“),ve znění pozdějších předpisů a ust.§ 27 odst.2
zákona č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“),ve znění pozdějších
předpisů,a místně příslušný správní úřad dle ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s ust.§ 171 správního řádu a
podle § 15 odst.4 zákona o vodovodech a kanalizacích,na základě žádosti vlastníka a
provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu Obce Hvozdec,Hvozdec 16,664 71 Veverská
Bítýška,IČ 00362948
<br> vydává návrh
<br>
opatření obecné povahy:
<br> Omezuje se užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Hvozdec,a to na
<br>
období od 20.6.2019 do 20.9.2019
<br>
<br>
zakazuje se:
a) napouštění bazénů a akumulačních nádrží
b) zálivka pozemků
c) mytí automobilů
d) dopouštění vlastních vodních zdrojů (studní)
<br> Vodu z veřejného vodovodu lze užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým
účelům <.>
<br> V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle ustanovení §
32 odst.5 písm.d) zákona o vodovodech a kanalizacích a může jim být uložena XXXXXX do XX
XXX Kč;
<br>
<br> Č.j.MK/10263/19/OSŽP str.2
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3068426

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz