« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
I 1.“9335 uwzrsť' <.>
<br> \.q.r.MTU-"|
<br>.:.wl.w„,<.>.„„ „||-Mr.) (\
<br> : \
<br> „\
<br> „ ';: umu
<br> 7:3
<br> - fr <.>
<br> 7- W“ ' o "
<br> ;.-
<br> wmv-12.12; (h _
<br> ?“
<br> “Šašlik
<br> ::
<br> ';J “UHLÍ—"' - “:'i
<br>.45 \.„ z _ "napjnnggln.q plum-nd! nn-.nlluums'umzh ' " ;! “fur v w.A „
<br> ___b \
<br> :; aiv—:nqrn :: =D rum,—m <.>
<br> ": Gurmnn r.:
<br> *.;lx-eln * 11:an <,>
<br> lnu.<.> u
<br> CW?-9m &%me
Veřejná vyhláška
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 21.05.2019    
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-16499/DS/2019-3 (VA)    
<br> VYŘIZUJE:
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Oddělení silničního hospodářství    
LINKA | MOBIL: 356
<br> 602 663 814
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 31.05.2019
<br> Počet listů:  5 
Počet příloh:  1  / listů:    
Počet svazků:  0 
Sp.znak,sk.režim: 280.4.2,S/5
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen zákona),na
základě ust.§ 77 odst.1 písmene b) zákona,ust.171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k podnětu společnosti M – STAV CZ s.r.o <.>,IČ 27557235 <,>
Husova 1805,530 03 Pardubice,o z n a m u j e,že
<br> stanoví
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje <,>
územním odborem Hradec Králové,dopravním inspektorátem,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 a 5
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,který vydal stanovisko č.j.KRPH-52835-2/ČJ-2019-
050206 ze dne 28.května 2019
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/33 v obci Černožice v místě mostu ev.č.33-008; dále v navazujícím úseku v rámci
označení úseku stavby,dle grafického znázornění v příloze <.>
<br>
<br> 2
<br> za podmínek:
<br> Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení,přenosné dopravní zařízení <,>
...

Načteno

edesky.cz/d/3054359

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz