« Najít podobné dokumenty

Obec Orel - Záměr obce prodat pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat pozemky
ORELJ3sJJOO3
<br> Obec Orel
<br> ViS dopis s 6j.:
Ze dne: <.>
e islo jednaci: OREL-377 t2o19
Spisov6 znatka:
<br> Dafov6 schrdnka: 4w7 agtd
Datum: 05.06.2019
<br> Z6mEr obce prodat pozemek
<br> Obec Orel v souladu s ust.$ 39
piedpisri,zveiejfiuje z6m6r obce
<br> Orel 38,538 21 Orel
<br> 0iednf deska
<br> Orel
538 21 Orel
<br> odst.1) zAkona 6.12812000 Sb <.>,o obcich,ve zn6ni pozddj5ich
orodat :
<br> Vytizuje:
Tel:
E-mail:
<br> Marie Mlejnkov6
46968 t408
urad@obecorel.cz
<br> 1.- pozemek p.6.635122 - ostatnI plocha o v'l'm6ie 20 m2,v k.ti.Orel - viz.piiloha
<br> 2.- pozemek p.6.635/31 - ostatni plocha o rn/m6ie 32 m'?,v k.0.Orel - viz.pifloha
<br> Pffloha: mapka
<br> VyvdKeno: 5.6.2019
<br> Sejmuto:
<br> OBEC
OREL
<br> Telefon:469681408
Fax:
<br> Url: wwwobecorel.cz
Bankovni spojoni:
<br> E-mailiurad@obecorel.cz
c.u.:
<br> DS:4w7agrd
tCo:00270636
<br>
<br> 035/l
<br> 1
<br> 2AB \
<br> L
<br> J0//

Načteno

edesky.cz/d/3053240

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz