« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Veřejná vyhláška o opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení §§ 172, 173, 174 zákona č. 500/2004 Sb.,Ulice – Pod Nemocnicí – veřejně přístupná účelová komunikace nalézající se na pozemku parc. 2565/7, 2565/8, 2565/9, 2565/10, 2565/11, 2565/12, 2565/13,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 3411 19 Pod Nemocnici parkoviste
SITUACE
<br> alu-| mm fw
<br> % E \: 154 >.- a'.\ \ \ D |
<br> Hmmm “L _ \ \ X_l:\.l.\f-\'W.'.“ 0- '.a
<br> 4 <.>
<br> gua-an,; \ _ „mm '
<br> (na na \ || \ | \
<br> \ \" Ei\„ >L "! q \\ \ mim: »;
<br> z <.>
<br> &' minul.<.>
<br> LEGENDA)
<br> NovÉ NAVRŽENÁ mismí ÚPRAVA NOVĚ NAVRŽENÁ MÍSTNÍ ÚPRAVA IPI.DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ _ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO :" * V,<.>,<,>.<.> ZNAČENÍ „_,<.>,HF * SSTAVAJICIIMISTNI leF'RíWA STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ ÚPRAVA f***“ DOWN/MHD ZNACEN' “— VODOROVNÉHD DOPRAVNÍHO ' ZNAČENÍ
<br> % \“ ZRUŠENÉDOPRAVNÍZNAČENÍ * ] í-ř
<br> POZNÁMKA: - Umístění dopravního značení die TP (3.65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích)
<br> DG > ;\\\ <.>,\__ NT.-“.CE
<br> EPi \BLIKY - CJD-tomas.VSŠÍČ'ÍIO krw =:-„
<br> : “alnlnfr-PÍŽÉWW "'- “ “ "L' ÚÚ 6? JqÚ/lf
<br> \ jsa—206_3500 <,>
<br> DETAIL
<br> | 0.500 rn \,„ <.>,0,700 m
<br> *“ <.>
<br> “'\ij 502 593 355 na
<br> Terhnirkó kontrpLo Vedoucí projekt?? ".<.>.XXXX XXXXXX _ Petr" BEDNÁŘ /_„— ///_,<.> >-*//f'/ „ff-"j ; rr- *“ nj '=-,: /CÁ/l\'_/'Š Ú'Lpť/ - „ „,O P-'—P\= P- \a—,f“ “' -_\\|\\\\<\J\v\ ar.-J; it“-iCEDVA 2535-21 Ela 0D BRNO C I' :“.<.> \.-
<br> E 8 zák.Č.361/2000 Sb.' ““- \<„ “* o.\ L—w— Reino—až do: / Podors: |.-ýř—4< Í '.I _ \ M\MU,\ ZÁSBBGVÁM ' Z\'-ii\\íD\\>\ sr.: _ ZENLĚEC'UÁ 2594/4.EIB DD SPN TEL.SDIL “ 595 333,ZNÁKDLÉZMMJ/P?._3Ř,1\CG*\\'1ŠTĚ;.:"rBhLČl-Íh \2_ 502 GU BRNO) \ l %: '\"vprocovoiz Zed pevně-jm * :_romkto t —' ggrre| (1,500 m \? Ondíej KDCDUŘE“ PW DE [\\W 9r\\jg„ SUCHÉ—33.| I' I“ podn-fs; poopía
<br> V10bf0125) 4 50 "1 % bum—m?; &
<br> 2,20 m
<br> Místo: BŘNO,UL.POD NEMOCMU Č'slo z\,:\\\:
<br> U 1 \\J © CD (J \ UJ (_W
<br> : B\lnice: \\f'\S\N\ KOMUNIKACE Formát? A3
<br> \ £.Stoničení úsexu: ——— Cramm: “\5 ; 2G: \ 9
<br> ' Í \.<.> Akce: CÍSDT- pňlohyz VOZOVKA ZELEN
<br> UL.POD NEMOCNICÍ - 18 PARKOVACÍCH MÍST
<br> Um \\; mísmí ÚPRAVA PROVOZU
BB 3411 19 Verejna vyhlaska Stanoveni ulice pod nemocnici vytvoreni parkovacich mist
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
<br>
<br> Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0092390-2/2019
<br> Zn.: OD/0092390-2/VOS
<br> 5400/OD/MMB/0092390/2019 Ing.Vosinek
<br> Vlastimil
<br> tel.542 174 294
<br> 2019-05-29
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
o opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení §§ 172,173,174 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> (správní řád,v platném znění).Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu
<br> nejméně 15-ti dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice – Pod Nemocnicí – veřejně přístupná účelová komunikace nalézající se na pozemku
<br> parc.2565/7,2565/8,2565/9,2565/10,2565/11,2565/12,2565/13,2565/14,v k.ú.Bohunice <,>
<br> Brno - parkoviště a změna organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ulice Pod Nemocnicí <,>
<br> parkovací stání a změna organizace dopravy,podaného žadatelem MČ Brno – Bohunice se sídlem
<br> Dlouhá 3,625 00,Brno,v zastoupení Ing.XXXXXXX XXXX,starosta,zastoupené společností
<br> ZNAKOM s.r.o.se sídlem Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 26264641 a projednaného s dotčeným
<br> orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu,formou vyplněného
<br> a podepsaného razítka dotčeného orgánu – Policie České republiky,Krajské ředitelství policie
<br> Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno –
<br> venkov,pod č.j.: KRPB-47620-1/ČJ-2019-0...

Načteno

edesky.cz/d/3035525

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz