« Najít podobné dokumenty

Obec Orel - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - splašková kanalizace Zaječice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - splašková kanalizace Zaječice
Městský úřad Chrast
Náměstí č.p.1,538 51 Chrast
<br>
<br> Odbor výstavby a životního prostředí – stavební úřad
<br>
Váš dopis ze dne: 06.03.2019
Vaše značka: -
<br>
Č.j.: CH/SÚ/02793/2019
Č.spisu: CH/SÚ/01248/2019/Šm
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Počet listu:
Počet příloh:
<br>
Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
j.smejdova@mestochrast.cz
6
19
<br> V Chrasti dne:
Vypraveno dne:
<br> 22.05.2019
28.05.2019
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
ROZHODNUTÍ
<br> ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast,jako stavební úřad věcně a místně
příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby") - změny územního rozhodnutí (ÚR) pod názvem „Zaječice – splašková
kanalizace“ vydaného dne 27.07.2010 pod č.j.SÚ/05121/2010 (č.sp.SÚ/01209/2010/Šm),včetně
schválené změny ÚR ze dne 12.01.2012 pod č.j.SÚ/00251/2012 (č.sp.SÚ/05999/2011/Šm),kterou dne
06.03.2019 podala
<br> Obec Zaječice,IČO 00271233,Zaječice č.p.4,538 35 Zaječice <,>
kterou zastupuje Multiaqua s.r.o <.>,IČO 60113111,Veverkova č.p.1343/1,Pražské Předměstí <,>
500 02 Hradec Králové 2
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 94 odst.1 stavebního zákona po posouzení a projednání žádosti podle § 79 a 92
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování <,>
územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o z m ě n ě
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> pod názvem:
<br> Zaječice - splašková kanalizace (dále jen "stavba")
<br> vydaného dne 27.07.2010 pod č.j.SÚ/05121/2010 (č.sp.SÚ/01209/2010/Šm),včetně schválené změny
ÚR ze dne 12.01.2012 pod č.j.SÚ/002...

Načteno

edesky.cz/d/3032166

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz