« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Usnesení č.06 ze dne 29.04.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
U S N E S E N Í č.06
ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 29.04.2019
na zasedání bylo přítomno do 19.50 hodin do bodu jednání č.8 7 členů ZO
od 19.50 hodin od bodu jednání č.9 8 členů ZO
<br> Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
<br> 1.návrhovou komisi,ověřovatele zápisu,zapisovatele a program jednání
2.závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy nezávislých auditorů o výsledku
<br> přezkoumávání hospodaření obce za rok 2018 se závěrem „bez výhrad“
<br> 3.starostu obce Holohlavy XXXX XXXXXX Malínského delegátem na valnou hromadu
VAK HK a.s <.>,která se koná dne 5.června 2019 v Kongresovém centru Aldis a.s <.>
<br> v Hradci Králové
4.Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku mezi Českou republikou –
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ( převodce ) a obcí Holohlavy
<br> ( nabyvatel ),kdy předmětem smlouvy je převod vlastnického práva pozemkových parcel
<br> č.496/5,496/7,496/8 a 516 obci Holohlavy
<br> 5.Kupní smlouvu mezi obcí Holohlavy ( prodávající ) a panem Lubošem Šormem
<br> ( kupující ),kdy předmětem smlouvy je prodej stavební parcely č.536 o výměře 1 m2
za cenu 50,- Kč/ m2 a následný převod pozemku zajistí kupující na své náklady
<br> 6.Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Holohlavy ( Povinná )
<br> a ČEZ Distribuce a.s.( Oprávněná ),kdy předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene
<br> na pozemcích parc.č.118/3,118/59 a 521 na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu
ve výši 1.080,- Kč a obsahem věcného břemene je právo Oprávněné umístit,provozovat <,>
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech,provádět
jeho obnovu,výměnu a modernizaci,a povinnost Povinné výkon těchto práv strpět
7.Smlouvu o výkonu technického a autorského dozoru výstavby „Sportovního parku
<br> U Svatých“ mezi společností ZALUBEM s.r.o.( zhotovitel ) a obcí Holohlavy ) klient <,>
<br> kdy předpokládaná cena za výkon technického a autorského dozoru činí 217 000,- Kč
<br> vč.DPH
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3028204

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz