« Najít podobné dokumenty

Obec Drobovice - Řešení kůrovcové kalamity - možnosti dotací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drobovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o možnostech finanční podpory v oblasti lesního hospodářství a myslivosti

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019mze
Dokumenty ke stažení - Příspěvky z rozpočtu MZe 2018–2019 | Životní prostředíKontakty
Ing.XXXXXXXX XXXXX příspěvky na hospodaření v lesích tel.: XXX XXX 925 susta@kr-s.cz
Ing.XXXXX XXXX,Ph.D.příspěvky na hospodaření v lesích tel.: 257 280 361 zika@kr-s.cz
Ministerstvo zemědělství poskytuje prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje dle nařízení vlády č.30/2014 Sb.níže uvedené příspěvky na hospodaření v lesích:
Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese – vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu (dotační titul D)
Obnova,zajištění a výchova porostů do 40 let věku (dotační titul B)
Opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (dotační titul A)
Vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (dotační titul H)
Ochrana lesa (dotační titul I) – na webových stránkách https://epodani.mze.cz byl zpřístupněn formulář pro oznamování asanace kůrovcového dříví příslušnému krajskému úřadu
Žadatel je povinen doručit podacímu místu za každé příslušné dotační období,kdy bude uplatňovat požadavky na dotace,ohlášení,viz příloha č.11 (dotační tituly A,B,D,H,I).Ohlášení je platné pro období ode dne doručení ohlášení do 30.června.Ohlášení se podává souhrnně za všechny práce prováděné v období platnosti ohlášení.V případě,že žadatel na probíhající dotační období podal před účinností novely (1.11.2018) ohlášení na dotační tituly již existující (A,B,D,H),není nutné podávat ohlášení nové.Nicméně pokud bude chtít žadatel čerpat finanční příspěvky na dotační titul,který nebyl předmětem ohlášení (např.I),je nutné zaslat na podací místo ohlášení nové,viz níže <.>
Formuláře,přílohy k formulářům i podmínky přiznání příspěvku na hospodaření v lesích jsou k dispozici níže <.>
Žadatelům nově vznikla povinnost žádosti na dotační tituly A,B,D,I zaslat kromě standardního podání (poštou,datovou zprávou,popř.osobně) t...
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019sk
Dokumenty ke stažení - Příspěvky z rozpočtu SK 2018–2019 | Životní prostředíKontakty
Ing.XXXXXXXX XXXXX příspěvky na hospodaření v lesích tel.: XXX XXX 925 susta@kr-s.cz
Ing.XXXXX XXXX,Ph.D.příspěvky na hospodaření v lesích tel.: 257 280 361 zika@kr-s.cz
Středočeský kraj poskytuje vlastníkům lesů finanční příspěvky na vybrané činnosti hospodaření.Příspěvky jsou poskytovány dle schválených Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití.Zásady na období 2015–2020 byly schváleny Zastupitelstvem kraje usnesením č.098-14/2014/ZK ze dne 8.12.2014 a upraveny (aktualizace č.2) Zastupitelstvem dne 26.11.2018 usnesením č.027-16/2018/ZK <.>
Podle daného dotačního programu je možné žádat o finanční prostředky na tyto dotační tituly:
Obnova a zajištění lesních porostů ZD a PVD na vybraných SLT – podporovány činnosti realizované nejpozději do 31.10.2018
Zřizování nových oplocenek při obnově MZD – sazba byla navýšena na 40 Kč/m
Žadatel je povinen doručit podacímu místu za každé příslušné dotační období registraci.Registrace musí být doručena podacímu místu před zahájením prací,které budou předmětem finančního příspěvku.Registrace je platná pro období ode dne doručení do 30.6.Dotační období pro žadatele začíná dnem doručení registrace a končí nejbližšího 30.6.Neprovedení registrace je důvodem pro neposkytnutí příspěvku.Následně je možné podat jednu souhrnnou žádost za celé dotační období.Žádost musí být doručena nejpozději do 30.6 <.>
Text zásad a interaktivní PDF formuláře ( registrace,žádost,tabulková příloha ) jsou k dispozici níže <.>
Podacím místem je Krajský úřad Středočeského kraje <.>
Registrace,žádost a tabulková příloha  musí být vyplněny strojově čitelnou formou v interaktivních PDF formulářích!
Dokumenty ke stažení
Jméno
Velikost
Kontaktní údaje
Středočeský kraj
Krajský úřad
Zborovská 11
Úřad bez bariér
https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/344
Dokumenty ke stažení - Kůrovcová kalamita | Životní prostředíFrantišek Mikeš lesnictví tel.: 257 280 172 mikes@kr-s.cz
Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D.lesnictví,myslivost tel.: 257 280 360 volny@kr-s.cz
Ing.XXXXXXXX XXXXX příspěvky na hospodaření v lesích tel.: XXX XXX 925 susta@kr-s.cz
Ing.XXXXX XXXX,Ph.D.příspěvky na hospodaření v lesích tel.: 257 280 361 zika@kr-s.cz
Krajský úřad Středočeského kraje vyzývá vlastníky a další lesnicky zainteresované subjekty v důsledku zvýšeného výskytu lýkožrouta smrkového,lýkožrouta severského a lýkožrouta lesklého (dále jen „kůrovci"),aby podpořili snahu zachovat lesy nejen ve Středočeském kraji a k tomuto problému přistoupili s péčí řádných hospodářů.V rámci podpory opatření a boje proti kůrovcové kalamitě krajský úřad sumarizoval nejdůležitější informace,které jsou přehledně umístěny na této stránce <.>
Krajský úřad vytvořil interaktivní mapovou aplikaci,která má za cíl zrychlit výkon státní správy lesů při kůrovcové kalamitě,zejména rychlejším předáváním informací mezi odborným lesním hospodářem a státní správou lesů <.>
Krajský úřad rovněž každoročně pořádá lesnické semináře,na kterých jsou posluchači seznámeni s aktuálním vývojem ochrany lesa a lesnictví v rámci Středočeského kraje a rovněž s možnostmi čerpání finančních příspěvků v tomto hospodářském odvětví <.>
Krajský úřad vypracoval a zveřejnil stručný leták,který sděluje základní informace vlastníkům lesů,jak postupovat v boji s kůrovci <.>
Vlastníci lesů a další zájemci mají možnost níže nahlédnout do dokumentů,kde jsou ke stažení vybrané informační materiály týkající se kůrovcové kalamity,včetně aktuálního opatření obecné povahy,které vydalo Ministerstvo zemědělství v této věci.Připojeny jsou rovněž vybrané odkazy týkající se boje s kůrovcovou kalamitou,které obsahují relevantní a aktualizované informace <.>
Mapové aplikace
Poslední úprava 26.4.19 10:05 0 Podsložky 14 Dokumenty Je zobrazeno 14 položek.Položek na stránku 20 Stránka (Změna této položky způsobí znovu-načtení s...

Načteno

edesky.cz/d/3019756

Meta

EIA   Rozpočet   Rozpočet   EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drobovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz