« Najít podobné dokumenty

Obec Opolany - Návrh závěrečného účtu Obce Opolany za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Opolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisků a ztrát
Účetní jednotka: IČ: „Název: Opolany Právní forma: Sídlo: Opolany Předmět činnosti: _ _ _ ____ _ _Okamžik sestavení: —Číslo _“ _ _ ——Název položky SU ; položky ' A.— '— ' NÁKLADY CELKEM !.Náklady z činnosti 1.Spotřeba materiálu 501 2.Spotřeba energie 502 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 13.Mzdové náklady 521 14.Zákonné sociální pojištění 524 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondů XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36.Ostatní náklady z činnosti 549 ||.Finanční náklady 1 Prodané cenné papíry a podíly 561 2.Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 Výkaz zisku a —ztrá(y __ __ _
<br> Účetní jednotka:
<br> Výkaz zisku a ztráty— —ÚZEllllNÍ— SAMO—SPRÁVNÉ CELK_Y,SVAZKY OBCÍ,—REGIONÁLNÍ RADY REGI_0NÚ SOUDRŽ—N9_ST_I_ _
<br> 00239542 USC
<br> ' Hlavníčirlnostj| Hosp.činnost | Hlavníčinnogl—
<br> Opolany
<br> 1
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 31.O1_.2019 10:2IO: 20
<br> _2 —l
<br> BĚŽNÉ ÚČEITNÍ oaooaí
<br> 3—1— —4 _-
<br> MINULÉ Ú_ČĚT—NÍ oa_ooa_í '
<br> 12 972 599,74 11 567 975,25 426 646,75 418 083,96 0,00
<br> 10,70
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 713 731,42 53 683,00 44...
Rozvaha
Účetní jednotka:.Název: Opolany
<br> Sídlo:
<br> Číslo _“
<br> položky
<br> ' AKTIVA _"
<br> CELKEM A <.>
<br> III <.>
<br> B <.>
<br> ř.“N
<br> FOPONPP'
<br> 10 <.>
<br> QPPWNT“
<br> Rozvaha
<br> Účetní jednotka:
<br> soewmsni—snwa
<br> mwoweww
<br> úz—ENWÍ SAMOŠLRÁVNÉŠELEY,_SXA_ZK—Y OBcí,REGTONÁLNÍ RADY Raciong souuRžN—ojsií _— _ |
<br> IČ:
<br> Řozvaha
<br> Právní forma:
<br> 00239542 USC
<br> Opolany
<br> 3 i
<br> |“ ———|
<br> W_ 184 821 720,62 159 828 704,71
<br> 238 173,00 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 238 173,00 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 159 582 976,71 9 316 758,51 43 704,00
<br> 146 238 202,39 1 707 166,05
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1 920 310,76 356 835,00 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 7 555,00 0,00
<br> 0,00 555,00 0,00
<br> 7 000,00 0,00
<br> 24 993 015,91
<br> Opolany Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 31.01.2019 10:19:40 _ ŽŠ _ _.<.> 1 _ 2 _- Název položky ' su ÚČETNÍ OBDOB '— _ _ ÁNÉ _ _ _ _B_RUTTO.KOREKCI_E_ 212 749 036,50 27 927 315,88 Stálá aktiva 187 756 020,59 27 927 315,88 Dlouhodobý nehmotný majetek 403 501,00 165 328,00 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 Software 013 0,00 0,00 Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 15 406,00 15 406,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 388 095,00 149 922,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek 187 344 964,59 27 761 987,88 Pozemky 031 9 316 758,51 0,00 Kulturní předměty 032 43 704,00 0,00 Stavby 021 168 321 687,69 22 083 485,30 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 3 863 481,35 2 156 315,30 movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 Drobný dlouh...
Příloha
„_ _ _ __ Příloha č.5 k vyhlášce č.41_Š)Ě09 Sb <.>
<br> l Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU sounRžNgsT účetní jednotka: IČ: 00539542 _ _ _ _ _ Název: Opolany Právníforma: USC “Sídlo: Opolany Předmětčinnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) ' Okamžik sestavení: 31.01.2019 10:20:53
<br> A.1.informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT) _ NeočekÉ Ékončenj či omezení činnosti účetní jednotky
<br> A.2.||nformace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT) _
<br> |Změny účetních předpisů pro rok 2018 nejsou z pohledu účetní jednotky významné,nemají dopad na účetnictví účetní iednotkv <.>
<br> IA.3.|lnformace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT) _ _| |Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B <.>
<br> Používá rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku.|Ocl 132016 se účetní jednotka stala dobrovolným plátcem DPH._
<br> Příloha A.1.-A.3._ Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Účetní jednotka: Opolany IČ: 00239542 Stránka : 1 z 1
<br> Příloha
<br> \Účet—ní jetĚtka: |č: 00239542 Název: Opolany Právní forma: USC
<br> Předmět činnosti:
<br> Sídlo: Opolany
<br> A.4.Info
<br> Okamžik sestavení: 31.01.2019 10:20:53_ _
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinnáĚsta)
<br> úZEMNí SAIlllO—SPRÁVNÉ CELKY,svŠAZKY oeci,REGíóNÁLNí RADY REGIONÚ SOUDRŽNŠŠÍ_
<br> rmace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů !_ Číslp— ' _ _ _ _ NázaÝložky __ Podroz- | ÚČETNFOW PolozŽ | _ _ | “orgy \ B_ĚZTí WNULÉ ! P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 1 288 689,93 1 312 386,59 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1 002 449.93 1 028 146,59 3.Vyřazené pohledávky 905 24 240,00 22 240,00 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5.Ostatní majetek 909 262 000.00 262 000,00 P.ll.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1 919 195,00 4 591 277,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z pře...
Přezkoumání hospodaření
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: 031003/2018/KUSK Stejnopis č.b Cj.: 001373/2019/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> OPOLANY IČ: 00239542 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření obce Opolany za rok 2018 bylo zahájeno dne 3.8.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 22.02.2019
<br> ' 2.10.2018 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a V souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 1.1.2018 - 31.12.2018 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Opolany Opolany 68
<br> 289 07 Libice nad Cidlinou
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX (XX.X.XXXX)
<br> XXXX XXXXXXX (X.XX.XXXX)
<br> Zástupci obce: XXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,čj 4 a 5 6 Zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450/2018/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územn...
MŠ - výkazy
lčó: Kapitola:
<br> 71001107 700
<br> Právní forma: Příspěvková organizace
<br> Okamžik
<br> sestavení: 07.02.201910:43:51
<br> Předmět činnosti: 8510
<br> VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MUZO Praha s.r o.ROZVAHA Sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola Opolany Opolany 40,28907 Libice nad Cidlinou
<br> 1 z 3 | 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> Položka
<br> Název položky
<br> MINULÉ
<br> syntet'c'w BRU1T0 KOREKCE NETI'O (nettO)
<br> účet
<br> AKTIVA
<br> AKTIVA CELKEM
<br> 720 983,47 0,00 720 983,47 378 662,05
<br> A <.>
<br> Stálá aktiva
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I <.>
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.1 <.>
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.2 <.>
<br> Software
<br> 013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.3 <.>
<br> Ocenitelná práva
<br> 014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.4 <.>
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.S <.>
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 018 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.6 <.>
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.7 <.>
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.B <.>
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.I.9 <.>
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II <.>
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.1 <.>
<br> Pozemky
<br> 031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.2 <.>
<br> Kulturní předměty
<br> 032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.3 <.>
<br> Stavby
<br> 021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.4 <.>
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.5 <.>
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.6 <.>
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 028 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.II.7 <.>
<br> Ost...
Finanční vypořádání
TABULKA č.2
<br> Přehled úvěrů,půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů,jiných fyzických a právnických osob v roce 2018 (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)
<br> (POUZE NO VÉ PÚJČKY A ÚVĚRY PŘIJA TÉ v ROCE 2018) Obec Opolany
<br> Okres : Nymburk
<br> výš—'e uveru _Fne o,„,„ návratné finanční,„,_ UceI uveru výpomoci Poskytovatel uveru Termln splatnostl
<br> (v tis.Kč).)
<br> Ú ro ková
<br> sazba v ty Způsob ručení 0
<br> 1 2 3 4 5 6
<br> O O O 0 0,00%
<br> ") POZNAMKA: V případě přijatého úvěru v cizí méně se uvádí údaj v cizi měně
<br> Vypracoval: XXXXXXXX XXXXX Kontroloval: XXXXXXX XXX XXX XXX XXX (příjmení,telefon,podpis) (příjmení,telefon,podpis) ! 325 637 147
<br> Datum:28.1.2019
<br> i kýblu" LÁ/
<br> TABULKA č.3
<br> Výdaje územního samosprávného celku,které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č.139/2006 Sb.o koncesních smlouvách a koncesním řízení a podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br> Obec Opolany Okres: Nymburk (v tis.Kč)
<br> Rozpočet v roce 2018
<br> Identifikace smlouvy/předmět smlouvy,Datum Datum koncesionář,celkový závazek po dobu začátku trvání smlouvy! smlouvy smlouvy schválený PO zmenách
<br> Skutečnost do 31.12.2018
<br> 1 2 3 4 5 bez závazku
<br> Sloupec 1: vyplní se předmět smlouvy (například provozování vodohospodářské infrastruktury),dále název Koncesionáře a výše celého závazku po dobu trvání smlouvy.Pokud žádný finanční závazek obcí nebo městu nevzniká,tak se uvede: „bez závazku“.Uvádí se tedy pouze předpokládané výdaje,případné předpokládané příjmy se neuvádí <.>
<br> Sloupec 2 a 3: vyplní se data začátku a ukončení koncesní smlouvy
<br> Sloupec 4 až 6: uvedou se údaje o výdajích
<br> Vypracoval: Nedobitá 325 637 147 Kontroloval: XXXXXXX XXX XXX XXX XXX Datum:XX.X.XXXX (příjmení,telefon,podpis) (přijmení,telefon,podpis)
<br> TABULKA č.4
<br> Obec Opolany Okres : Nymburk
<br> Komentář k roku 2018: (stručné zhodnoceni finančníh...
Fin 2-12
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> sestavený k XX.12.2018 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> | ' Měsíc
<br> IČO:
<br> 2018
<br> 12
<br> 00239542
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Opolany,Opolany
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text SChVálený ROZPOČet VýSIGdek Od _ _ ___ rozpočet po změnách počátku roku a b i 1 2 3 0000 0000 111 1 Den 2 příjmů fyZ- osob Placená Plátci 2 560 000,00 2 609 189,64 2 609 189,64 0000 1112 Daň Z příjmu fyz.05017 placená poplatník 70 000,00 61 165,28 61 165,28 0000 1113 Den 2 Přijmu fyZ— osob Vybíraná srážkou 210 000,00 241 617,52 241 617,52 0000 1121 Den 2 Pííjmů práv.osob 2 350 000,00 2 218 352,62 2 218 352,62 0000 1122 Den 2 Příimů PfáV- osob za Oboe 142 000,00 152 950,00 152 950,00 0000 1211 Den 2 Pňdané hodnoty 5 510 000,00 5 461 013,21 5 461 013,21 0000 1334 WWW ze odnětí Půdy ze zem- půd- fon 11 300,00 11 267,20 1 1 267,20 0000 1340 Poplatek za Provoz Svetému K0 450 000,00 444 091,00 444 091,00 0000 1341 Poplatek ze PSÚ 16 000,00 14 474,00 14 474,00 0000 1361 Správní Poplatky 23 000,00 18 430,00 18 430,00 0000 1381 Daňz hazefdníoh net 29 000,00 63 612,12 63 612,12 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 15 00000 41 _12 41,12 0000 1511 Den 2 nemOVitýCh Vě0í 800 000,00 1 230 912,59 1 230 912,59 0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.96 000,00 92 234,48 92 234.48 0000 4112 N' Př-tfanSf- ze St-f- V fám- SOUh- dOtV 199 200,00 205 300,00 205 300,00 0000 4116 Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.0100 741 763,20 741 76320 0000 4222 InV— Př- transfery od krajů 4 591 277,00 3 596 387,00 3 596 387,00 0000 **** 17 072 777,00 17 162 800,98 17 162 800,98 2310 Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000 3 782,00 3 78200 2310 2132 Příjmy Z Pronáímu ost- nem- Věoí & l'el'io 36 300,00 26 553,00 26 553,00 2310 3121 Přijaté dary na Pořízení dl.maje...
Návrh závěrečného účtu 2018
Obec Opolany Opolany 68 ' 289 07 ' Libice nad Cidlinou ' IČO: 00239542— DIČ:CZ00239542.tel.: 325 637 147 ' e—mail: obecťáÍi-ogolany.cz ID datové schránky: umybivm
<br> »“ -' 9 u
<br> Návrh závěrečného účtu Obce Opolany za rok 2018
<br> Návrh zpracovala: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Vzhledem k rozsáhlosti textu návrhu závěrečného účtu nemůže být celý zveřejněn na úřední desce OÚ v jednotlivých obcích <.>
<br> Pro zájemce o podrobné prostudování je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Opolany od 20.5.2019 do 5.6.2019 v úředních hodinách.Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně,ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.Celý závěrečný účet je vyvěšen na elektronické úřední desce OÚ Opolany na adrese: www.opolany.cz
<br> Obsah závěrečného účtu:
<br> 1.Rozbor příjmů a výdajů obce Opolany k 31.12.2018
<br> 2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Opolany za rok 2018
<br> 3.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 -12 M,Rozvaha,Výkaz zisku a
<br> ztráty,Příloha za rok 2018
<br> Finanční vypořádání obce Opolany k 31.12.2018
<br> 5.Hospodaření příspěvkové organizace — Mateřské školy Opolany — Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty,Příloha,Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2018
<br> :“
<br> Doložka o zveřejnění:
<br> Na úřední desce a elektronické úřední desce: 20.5.2019
<br> Vyvěšeno dne: 20.5.2019
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> url/.;,- '/
<br> f/RaclomilNo'll
<br> XXX XXXXXXX místostarosta starosta
<br> Návrh závěrečného účtu obce Opolany za rok 2018
<br> ( š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> (údaje jsou v Kč)
<br> Schválený Upravený Plnění
<br> rozpočet rozpočet k 31.12.2018 Třída 1 — Daňové příjmy 12 186 300,00 12 527 116,30 12 527 116,30 Třída 2 — Nedaňové příjmy 855 424,00 868 673,00 862 884,02 Třída 3 — Kapitálové p...

Načteno

edesky.cz/d/2998872

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Opolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz