« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Umístění stavby "polyfunkční dům s ohradní zdí, zpevněnými plochami a přípojkami IS" na pozemcích v k.ú. Nové Město STR-4011/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Umístění stavby "polyfunkční dům s ohradní zdí, zpevněnými plochami a přípojkami IS" na pozemcích v k.ú. Nové Město STR-4011/2019
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/17 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- JUDr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 622133/2019 Počet listů/příloh: 8/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 606841/2018/STR 16.5.2019
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán,příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,které podal
<br> XXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Revoluční 1403/28,110 00 Praha 1-Nové Město,(dále jen
<br> "odvolatel")
<br> proti rozhodnutí,které vydal k žádosti KLIMENTSKÁ Residence s.r.o <.>,IČO 25744259 <,>
<br> Revoluční 1546/24,110 00 Praha 1-Nové Město,kterou zastupuje JUDr.XXXXXX XXXXXXX
<br> advokát,IČO XXXXXXXX,Pařížská XX/XX,110 00 Praha 1-Josefov Úřad městské části Praha 1 <,>
<br> obor výstavby (dále jen "stavební úřad") pod č.j.UMCP1 158676/2017,spis.zn.S
<br> UMCP1/092087/2011/VÝS-Kr/Am-2/1245 ze dne 28.12.2017 a kterým byla umístěna stavba
<br> nazvaná
<br> "polyfunkční dům s ohradní zdí,zpevněnými plochami a přípojkami inženýrských sítí
<br> (vody,kanalizace,plynu - přeložka,vedení NN kabelů a slaboproudu)
<br> na pozemcích parc.č.320/2,321,322,2355/1 v katastrálním území Nové Město <,>
<br> rozhodl dle § 90 odst.1 písm.b) správního řádu takto:
<br>
<br> Rozhodnutí č.j.UMCP1 158676/2017,spis.zn.S UMCP1/092087/2011/VÝS-Kr/Am-2/1245 ze
<br> dne 28.12.2017 se ruší a věc se vrací k novému projednání <.>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení právní
<br> *MHMPXPAVOO0T*
*MHMPXPAVOO0T*
<br>
<br> 2/ 17 Č.j.MHMP 62...

Načteno

edesky.cz/d/2994668

Meta

Volby   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz