« Najít podobné dokumenty

Obec Bělušice - PŘEHLED ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT, ROZVAHY ZA ROK 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Licence: D03D
<br> ROZVA HA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> XCRGURXA /RXA (01012018 /01012018)
<br> Období: 12 I 2018 IČO: 235253 Název: Obec Bělušice Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM 19 050 110,81 2 202 062,98 16 348 047,83 15 050 462,63 A.Stálá aktiva 10 180 925,12 2 201 792,98 7 979 132,14 7 962 390,14 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 20 748,00 20 748,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 20 748,00 20 748,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 9 454 319,60 2 181 044,98 7 273 274,62 7 276 442,62 1.Pozemky 031 2 691 640,00 2 691 640,00 2 691 640,00 2.Kulturní předměty 032 24 000,00 24 000,00 24 000,00 3.Stavby 021 5 008 266,60 981 036,00 4 027 230,60 2 909 538,00 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 145 230,00 644 825,98 500 404,02 535 516,02 5.Pěstitelské celky tn/alých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 585 183,00 555 183,00 30 000,00 30 000,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 035 743,50 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 lll.Dlouhodobý finanční majetek 705 857,52 705 857,52 685 947,52 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 13.04.2019 18h26m508
<br> Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.a <.>
<br> strana 1/5
<br> Licence: D03D XCRGURXA /RXA (01012018 /01012018)
<br> Období Člslo Syntetický Běžné,Minulé položky Název položky účet Bru...
3. rozvaha
Licence: D03D
<br> ROZVA HA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> XCRGURXA /RXA (01012018 /01012018)
<br> Období: 12 I 2018 IČO: 235253 Název: Obec Bělušice Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM 19 050 110,81 2 202 062,98 16 348 047,83 15 050 462,63 A.Stálá aktiva 10 180 925,12 2 201 792,98 7 979 132,14 7 962 390,14 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 20 748,00 20 748,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 20 748,00 20 748,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 9 454 319,60 2 181 044,98 7 273 274,62 7 276 442,62 1.Pozemky 031 2 691 640,00 2 691 640,00 2 691 640,00 2.Kulturní předměty 032 24 000,00 24 000,00 24 000,00 3.Stavby 021 5 008 266,60 981 036,00 4 027 230,60 2 909 538,00 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 145 230,00 644 825,98 500 404,02 535 516,02 5.Pěstitelské celky tn/alých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 585 183,00 555 183,00 30 000,00 30 000,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 035 743,50 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 lll.Dlouhodobý finanční majetek 705 857,52 705 857,52 685 947,52 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 13.04.2019 18h26m508
<br> Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.a <.>
<br> strana 1/5
<br> Licence: D03D XCRGURXA /RXA (01012018 /01012018)
<br> Období Člslo Syntetický Běžné,Minulé položky Název položky účet Bru...
Stáhnout
Licence: D03D
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> XCRGUVXA / VXA (01012018/01012018)
<br> Období: 12 l 2018 ICO: 235253 Název: Obec Bělušice Číslo Syntetický Běžné obdobi Minulé obdobi položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 A.Náklady celkem 2 114 407,02 1 734 413,53 |.Náklady z činnosti 1 947 442,82 1 755 458,32 1.Spotřeba materiálu 501 166 439,50 85 577,24 2.Spotřeba energie 502 82 909,00 85 308,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 30 604,00 18 303,00 9.Cestovné 512 692,00 10.Náklady na reprezentaci 513 275,00 11.Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516 12.Ostatní služby 518 684 567,32 512 020,28 13.Mzdové náklady 521 760 055,00 602 890,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 69 156,00 85 008,00 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitosti 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.XX.XXXX XXhXXmXXX Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1 /3
<br> Licence: DOSD
<br> XCRGUVXA /VXA (01012018/01012018)
<br> Čislo Syntetický Běžné obdobi Minulé období položky Název položky účet Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavnl činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 27.Tvorba fondů 548 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 84 152,00 84 154,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlo...
2. výkaz zisku a ztrát
Licence: D03D
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> XCRGUVXA / VXA (01012018/01012018)
<br> Období: 12 l 2018 ICO: 235253 Název: Obec Bělušice Číslo Syntetický Běžné obdobi Minulé obdobi položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 A.Náklady celkem 2 114 407,02 1 734 413,53 |.Náklady z činnosti 1 947 442,82 1 755 458,32 1.Spotřeba materiálu 501 166 439,50 85 577,24 2.Spotřeba energie 502 82 909,00 85 308,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 30 604,00 18 303,00 9.Cestovné 512 692,00 10.Náklady na reprezentaci 513 275,00 11.Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516 12.Ostatní služby 518 684 567,32 512 020,28 13.Mzdové náklady 521 760 055,00 602 890,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 69 156,00 85 008,00 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitosti 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.XX.XXXX XXhXXmXXX Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1 /3
<br> Licence: DOSD
<br> XCRGUVXA /VXA (01012018/01012018)
<br> Čislo Syntetický Běžné obdobi Minulé období položky Název položky účet Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavnl činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 27.Tvorba fondů 548 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 84 152,00 84 154,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlo...
Stáhnout
Licence: D03D strana 1 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> Obec Bělušice
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci identiňkační číslo 235253 název Obec Bělušice ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> í'ínrríaktní údaje telefon fax e-maií WVWV stránky
<br> íríoplňujicí údaje orgai'iizace
<br> (lh—;;ah závěrečného účtu I.Plnění rozpočtu příjmů II.Plnění rozpočtu výdajů ííl.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek VII.Vyúčtování tinančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xl.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r,o.09.04.2019 11h54m555
<br> Licence: D03D
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> 0
<br> strana 2 / 8
<br> XCRGBZUC / ZUC
<br> (01012018 / 01012018)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 062 500,00 2 562 500,00 3 717 828,22 Nedaňové příjmy 42 000,00 115 000,00 125 615,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 56 004,00 100 700,00 79 802,00 Přijmy celkem 2 160 504,00 2 778 200,00 3 923 245,22 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.450 000,00 650 000,00 824 617,56 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdě|.činnosti 15 000,00 15 000,00 19 572,53 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitái.výnosů 53 000,00 73 000,00 74 296,81 111 Daně z příjmů fyzických osob 518 000,00 738 000,00 918 486,90 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 550 000,00 677 103,22 112 Daně z příjmů právnických osob 350 000,00 550 000,00 677 103,22 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 868 000,00 1 288 000,00 1 595 590,12 1...
1. účetní závěrka
Licence: D03D strana 1 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> Obec Bělušice
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci identiňkační číslo 235253 název Obec Bělušice ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> í'ínrríaktní údaje telefon fax e-maií WVWV stránky
<br> íríoplňujicí údaje orgai'iizace
<br> (lh—;;ah závěrečného účtu I.Plnění rozpočtu příjmů II.Plnění rozpočtu výdajů ííl.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek VII.Vyúčtování tinančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xl.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r,o.09.04.2019 11h54m555
<br> Licence: D03D
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> 0
<br> strana 2 / 8
<br> XCRGBZUC / ZUC
<br> (01012018 / 01012018)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 062 500,00 2 562 500,00 3 717 828,22 Nedaňové příjmy 42 000,00 115 000,00 125 615,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 56 004,00 100 700,00 79 802,00 Přijmy celkem 2 160 504,00 2 778 200,00 3 923 245,22 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.450 000,00 650 000,00 824 617,56 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdě|.činnosti 15 000,00 15 000,00 19 572,53 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitái.výnosů 53 000,00 73 000,00 74 296,81 111 Daně z příjmů fyzických osob 518 000,00 738 000,00 918 486,90 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 550 000,00 677 103,22 112 Daně z příjmů právnických osob 350 000,00 550 000,00 677 103,22 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 868 000,00 1 288 000,00 1 595 590,12 1...

Načteno

edesky.cz/d/2993987

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz