« Najít podobné dokumenty

Obec Ruda - Zápis z 5. veř. zasedíní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ruda.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis z 5.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ruda,konaného dne 9.5.2019 V zasedací místnosti OU v Rudě
<br> Přítomno: 6 členů zastupitelstva - dle presenční listiny Omluveni: 1 člen zastupitelstva
<br> 1/ Zahájení:
<br> — předsedající určila zapisovatele dnešního jednání p.Mgr.V.Frýdla a ověřovatele zápisu z dnešního jednání p.J.Habrcetlovou a p.I.Kouteckou
<br> - ověření zápisu z minulého zasedání provedli: p.Ing.J.Urbanová a p.R.Skiba — bez připomínek
<br> Program jednání:
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Ruda schvaluje následující program dnešního zasedání,tak jak byl zveřejněn
<br> 1/ Zahájení
<br> 2/ Kontrola usnesení
<br> 3/ Jednání — projednání závěrečného účtu a účetní závěrky r.2018,projednání žádosti o pronájem místnosti ve společenském zařízení,smlouva o budoucím provozování části vodovodu,informace k záměrům odkoupení některých pozemků
<br> 4/ Různé - plyn,voda a kanalizace Brejl,rozp.opatření a další.<.> <.>
<br> 5/ Diskuse
<br> 6/ Usnesení
<br> 7/ Závěr
<br> Předsedající vyzvala přítomné k připomínkám a případnému dalšímu doplnění programu,žádné připomínky nebyly podány a po té dala hlasovat o návrhu programu dnešního jednání
<br> návrh byl schválen 6 hlasy Usnesení č.42 bylo schváleno
<br> 2/ Kontrola usnesení: - odkoupení části pozemku parc.č.2385 v k.ú.Ruda u N.S.— čeká se na vyj.dotčeného orgánu - smlouva s firmou ELEKTROMONT byla sepsána,stavba VO byla dokončena - odkoupení částí veřejných prostranství - prozatím se shromažďovaly odpovědi oslovených občanů
<br> 3/ Jednání: a) Projednání a schválení závěrečného účtu a účetní závěrky r.2018 Obce XXXX a účetní závěrky r.XXXX příspěvkové organizace obce MS Ruda <.>
<br> Starostka seznámila přítomné se zprávou o hospodaření MŠ XXXX v r.XXXX a se zprávou o výsledku hospodaření Obce XXXX v r.XXXX a s výsledkem zprávy o přezkoumání hospodaření obce v r.2018,provedené Kr.úřadem Středoč.kraje.Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.Doklady závěrečného účtu a účetní závěrky a zpráva o pře...

Načteno

edesky.cz/d/2992609

Meta

Stavební informace   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ruda      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz