« Najít podobné dokumenty

Obec Provodov-Šonov - VV - OOP - Přechodná úprava provozu na MK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Provodov-Šonov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - OOP - Přechodná úprava provozu na MK - Mapa
Dopravní opatření na akci : Na Horách přejezd polní 29.5.od 7:00 do 11.6.do 17:00hod 2019
<br> „.' ;.<.> _ (FIGURA
<br> ' Provodov- „Šanov
<br> “““““ eunovm
<br> VUNGI +
<br> Krasin:
<br> PhDr.Donín Pllkavá / ml.: 731 850 587 I a—mliI: gamma
<br> EINKA
<br> Zodp.pmjaklnnl: PhDr.Danln Pama ! (ul.: 131 BSD 581Ie-mnllzpaskmnghkld1u wmv—NW“- Konmwal: Jan mam I m; sos 273 134 lo-mai: pmzbrmuuuaza „„ 35%“ Krajzkmovenmdacký ] cms: Náchod | om: Prodov- Šonnv „vším—=
<br> DATUM 18.09.2010
<br> Na Horách - P-5096 žel.přejezd - oprava CZAKÁZKY 19116
<br> STUPEN PD DIO
<br> DOPRAVNÉ INZENÝRSKA OPATŘENI MĚŘITKO FORMAT M
<br> „_ 11.„ v_J „L' / LTR,a „),-<! 5'-__ __ ÚN—Í\:/\m5
<br> POLICIE ČESKÉ PFPUBL “
<br> „\ :“,; VU ' v.<.>.'1.„ u,igma-„3.5 š'šf—"DFELSTVÍ PCŠLÍICF ;;\R;š\:_r„;vz.n' ;- „» uaciííši- co KRAJĚ gŠr—zr—m: or.— _
<br> PRAVNÍ INSPEC '
<br> 547 45 NÁCHOD „ “SMF
VV - OOP - Přechodná úprava provozu na MK
Tel.: +420 491 419 611 / Fax: +420 491 419 623 IČO: 00272876
E-mail: posta@novemestonm.cz DIČ: CZ00272876
Datová schránka: qgfbxi4 Komerční banka,a.s <.>
www.novemestonm.cz č.ú.: 19-927551/0100
<br> Městský úřad Nové Město nad Metují
Odbor správní
Oddělení dopravy a silničního hospodářství
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují
<br> Váš dopis značky/ze
dne
<br> Naše značka Vyřizuje/linka Nové Město nad
Metují
<br> NMNM18088/2019/ODSH/TriR/4 R.Tříska/676 16.05.2019
triska@novemestonm.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Nové Město nad Metují,Odbor správní,Oddělení dopravy a silničního hospodářství <,>
(dále jen „správní orgán“),jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,pro místní
a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II.a III <.>
třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu)“ <,>
na základě žádosti společnosti EUROVIA CS,a.s <.>,IČO 45274924,Odštěpný závod oblast
železniční stavby a mosty,Závod Železniční stavby,Brožíkova 564,530 09 Pardubice <,>
čj.: NMNM/18088/2019/ODSH/TriR/2,ze dne 2.5.2019,písemného vyjádření Policie ČR,Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje,územního odboru Náchod,dopravního inspektorátu <,>
čj.: KRPH-39594/ČJ-2019-050506,ze dne 13.května 2019 v souladu s ustanovením § 77 odst.1
písm.c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu
viz situace v příloze
<br> za podmínek:
<br> Dopravní značení proveďte jako: přenosné dop...

Načteno

edesky.cz/d/2992427

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Provodov-Šonov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz