« Najít podobné dokumenty

Obec Čelechovice na Hané - Závěrečný účet Mikroregionu Kostelecko za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čelechovice na Hané.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o hospdaření
MIKROREGION KOSTELECKO Se sídlem: Jakubské náměstí 138 798 41 Kostelec na Hané |Č:75062461
<br> Zpráva o hospodaření k 31.12.2018 Plnění příjmů a vydání,čerpání dotací
<br> Součást závěrečného účtu za rok 2018
<br> VÝDAJE Rozpočet po změnách Skutečnost !( 31.12.2018 6409 5021 Ostatní osobní náklady 6 000,00 5 100,00 6409 5163 Poplatky bance 2 500,00 2 148,00 6409 5158 Poplatky za 6 000,00 5 838,25 programátorské služby 6409 5139 Spotřeba materiálu 400,00 400,00 Celkem Výdaje 14 900,00 13 486,25 PŘÍJMY 4121 Příspěvek od obcí (3 Kč 37 989,00 37 989,00 za obyvatele) Celkem příjmy 37 979,00 37 939,00 Saldo příjmů a výdajů k 31.12.2018 Financování tř.8 23 089,00 24 502,75 Počáteční stav na účtu k 01.01.2018 180 216,97 Konečný stav na účtu k 31.12.2018 204 719,72
<br> Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXX Kostelec na Hané XX.XX.XXXX Vyvěšeno:
<br> Zveřejněno elektronicky: Sňato:
<br> „%„f
<br> Jar
<br> XXX XXXXXXXXXXXXXX
<br> Předseda Mikroregionu Kostelecko
<br> Mikroregion Kosteiecko
<br> Jakubské náměstí 138 798 41 Kostelec na Hané iC: 750 62 461
Příloha
Licence:DAKJ ***i** !,N I 5 E 3 p r e s s — U C R ****** ( UCRGUPXA 01012018
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXX Okamžik sestavení: XX.XX.XXXX lXhXXmXXX strana: X
<br> \ PŘÍLOHA za období : 12/2018 '
<br> [v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 1 č 0 :?5062461 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Mikroregion Kostelecko n.l.Informace podle 5 ? odst.3 zákona Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip trvání účetní jednotky.A.2.Informace podle 5 ? odst.4 zákona Účetní jednotka neprovedla v průběhu běžného období žádnou změnu účetních metod,případně změnu ve způsobu vykazování v účetní závěrce oproti předcházejícímu obd
<br> Účetní jednotka účtuje v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí ně která ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů a s ČUS pro účetní jednotky,které účtují podle vyhlášky č.410/2009 Sb.Použi te účetní metody a postupy jsou v souladu s platnou úpravou.Učetní jednotka provádí odpisy,rozpouštění transferů a časové rozlišení jednou ročně,vždy k 31.12
<br>.příslušného kalendářního roku <.>
<br> Licence:DAKJ ****** !,N I S E x p r e s s — U C R ****** ( UCRGUPXA 01012018
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXX Okamžik sestavení: XX.XX.XXXX lXhXXmXls Strana: X A.4.Informace podle 5 ? odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Čís lo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transferů 1.Krátkodobé podmíněně pohledávky z předfínancováni transferu 911 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 3.Krátkodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 4.Krátkodobé podmíněně závazky ze zahraničn...
Výkaz zisku a ztráty
Licence:DAKJ ****** [ N I 5 E x p r e s s — 0 C R ****** ( UCRGUVUA 01012018 Zpracoval: XXXXX XXXXXXX Okamžik sestavení: XX.XX.XXXX XXhXXmXXs Strana: X
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2018
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionů soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) I Č 0 :?5062461 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Mikroregion Kostelecko
<br> BÉŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ ODBODÍ Číslo Syntetický Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost položky Název položky účet 1 2 3 4 A.NÁKLADY CELKEM 1.940.609,55 1.940.371,65 I.Náklady z činnosti 1.940.609,55 1.940.3Tl,65 1.Spotřeba materiálu 501 400,00 2.Spotřeba energie 502 3.Spotřeba jiných neskladovatelnych dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 ?.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 ?.986,25 8.148,35 13.Mzdové náklady 521 6.000,00 6.000,00 lá.Zákonné sociální pojištění 524 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonné sociální naklady 52? 1?.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondů XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 l.926.223,30 1.926.223,30 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 55? 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36.Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561 2.Úroky 562 3.Kurzové ztráty 563 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> Licence:DAKJ
<br> Zpracoval:
<br> Č...
Rozvaha
*w**** ! N I 8 E K P I 9 S s _ U C R ****** ( UCRGURUA 01012013
<br> Licence:DAKJ Okamžik sestavení: 11.02.2019 l4h58m49s Strana: 1
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXX
<br> \ ROZVAHA * BILANCE za období : XX/XXXX |
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionalni rady regionů soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> I'Č o,:75062461 NAZEV ÚČETNI JEDNOTKY: Mikroregion Kostelecko
<br> Číslo položky Název položky
<br> AKTIVA CELKEM
<br> A.STÁLÁ AKTIVA I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2.Software 3.Ocenitelná práva 4.Povolehky na emise & preferenční limity 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6.?.8.9 <.>
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončeny dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1.Pozemky 2.Kulturní předměty 3.Stavby 4.Samostatné hmotné movité věcí a soubory hmotných movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek ?.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji III.Dlouhodobý finanční majetek l.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4.Dlouhodobé půjčky 5.Termínované vklady dlouhodobé 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek ?.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobé pohledávky.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Ostatní dlouhodobé pohledavky
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferu
<br> H q
<br> mama-www
<br> B.OBĚŽNÁ AKTIVA
<br> Syntetický BRUTTO účet 1 2 3 4
<br> Období běžné Období běžné KOREKC...
FIN
(
<br> Licence: DAKJ ***** GINIÁIr.presa - UCR ***** UCRGL„1A (v Kč) verze 01012018 _Zpracoval: XXXXX XXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXhXXmXXX strana: 1 IČO: 75062461
<br> Ministerstvo financí FIN 2—12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2018 (V Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX X Č X XXXX lX TXXXXXGl
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Kostelecko
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku a b X X X XXXX 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 38.300,00 3?.989,00 37.989,00 99,19 100,00 * 0000 Bez ODPA 38.300,00 37.989,00 3?.989,00 99,19 100,00 ** 38.300,00 37.989,00 3?.989,00 99,19 100,00
<br> GINI! press — UCR “f***
<br> UCRG( „A (v Kč) verze 01012013
<br> Licence: DAKJ ***** Zpracoval: XXXXX XXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXhXXmXXs Strana: 2 IČO: 75062461 II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpocet Výsledek od Č/Rs % Č/RU % OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku a b X X X XXXX 5021 Ostatní osobni vydaje 6.000,00 6.000,00 5.100,00 85,00 85,00 6409 5139 Nákup materiálu j.n.400,00 400,00 ******* 100,00 6409 5163 Služby peněžních ústavů 2.500,00 2.500,00 2.148,00 85,92 85,92 6409 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.& kom X.000,00 6.000,00 5.838,25 9?,30 97,30 * 6409 Ostatní činnosti j.n.14.500,00 14.900,00 13.486,25 93,01 90,51 ** 14.500,00 14.900,00 13.486,25 93,01 90,51
<br> (
<br> Licence: DAKJ ***** GINIŠF lpress — UCR ***** UCRGt„iA (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: Iveta Botkova Datum zpracování: 26.01.2019 Čas zpracováni: 12h38m365 Strana: 3 IČO: 75062461
<br> III.FINANCOVÁNÍ — třída 8
<br> N a z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU lřádku/
<br> text r 1 2 3
<br> KRÁTKODDBÉ FINANCOVÁNÍ z TUZEMSK...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc spzn.: kúow56412r201810k/7816 Počet listů: & C.j.: KUOK 422312019 Počet stran: 6 Počet stejnopisú: 2 Počet příloh: 0 Počet listůlsvazků příloh: 0 Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kostelecko za rok 2018 <,>
<br> IČ 75062461
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 29.8.2018 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 15.5.2019 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 542 zákona č.128i'2000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hoSpodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXXiXXXX Sb.).Kontrolním úkonem,jímž došlo kzahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kostelecko za rok 2018 dne 7.8.2018.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžně informace o kontrolnich zjištěních dne 15.5.2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Účetní kancelář.Litovelská 134912b,Olomouc Přezkoumané období: 1.1.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Elc.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolor: Mgr.XXXXX XXXX
<br> Pověření k přezkoumání heSpodaření ve smyslu X X zákona č.4202004 Sb.a 5 4 zákona č.255i'2012Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXXXXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX - předsedkyně Ing.XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR
<br> Př...
Záverečný účet
!.ECB::CC': DAKJ St: Fall:? 1.1" 6 XCRGBŽI'JLÍ EUC MŠ.-' *“ '; “ '8 ! 533312318)
<br> Mikroregion Kostelecko
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 75062461 název Mikroregion Kostelecko ulice,čp.Jakubské náměstí 138 obec Kostelec na Hané PSČ,pošta 79841 Kontaktni ádaie telefon 602831869 fax e-mail WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |,Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů |||,Financování (zapojení vlastnich úspor & cizích zdrojů) N.Stavy a obraty na bankovních účtech V,Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí.DSO & vnitřní převody Vílí.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINID' Express -[-'íí'h“ (DLSS-.<.> ?) GORIII-i' Spa.-'.s r',6.75.65.3039 13:72an 5.9
<br> Licence: DAKJ
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> strana 2! 6
<br> XCRGBZUC / ZUC
<br> (01012018 / 01012018)
<br> ron
<br> Schváioný rozpočet Rozpočet po změnách Wear Daňové příjmy Nedaňove příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery 36 300,00 37 989,00 37 989,00 Příjmy celkem 38 300,00 37 989,00 37 969,00 Detailní výpo položek die druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Mos! 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 38 300,00 37 989,00 37 989,00 412 Neinvestiční přijaté transfod rozp,úz.úrovně __ 38 300,00 37 989,00 37 989,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 38 300,00 37 989,00 37 989,00 & Přijaté transfery (součet za třída 4) 38 300.00 37 989,00 P&nmeížřídywam) ' sgaaso- 302W“ Í ' ' ' ' '
<br> Zpracováno systémem GI IS Exprese DCR (34.0š.l) GORDIC spol.s r,o.33 05 23l9 th29m 5
<br> Li cen ce : DAKJ
<br> ll.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> strana 3/ 6
<br> XCRGEIZUC /' ZUC (01012013 / 01012018)
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2992403

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čelechovice na Hané      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz