« Najít podobné dokumenty

Město Šlapanice - VŘ referent speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šlapanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_referent_specialniho_SU_a_SSprU.pdf (192 kB)
Městský úřad Šlapanice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> F-KT-28
<br> Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 zákona č <.>
312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) na obsazení
pracovní pozice:
<br>
<br> referent speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Pracovní náplní je výkon státní správy silničního správního úřadu v působnosti obce
s rozšířenou působností a výkon působnosti speciálního stavebního úřadu dle zák.č <.>
183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,na
pozemních komunikacích stanovených zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů – zejména zařazování pozemních komunikací,rozhodování o
uzavírkách,zvláštním užívání,dopravním značení,úpravách provozu,výjimkách,ochraně
pozemních komunikací a výkonu státního dozoru,posuzování,ohlašování a povolování
staveb pozemních komunikací,užívání a odstraňování staveb pozemních komunikací,výkon
státního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu.Posuzování projektové a jiné
dokumentace staveb za obor pozemních komunikací v rámci územního,stavebního a
společného řízení,vyjádření ke stavbám a vydávání stanovisek a závazných stanovisek
k územně plánovací dokumentaci,ke stavebním záměrům a k územnímu a stavebnímu
řízení jako dotčený orgán státní správy <.>
<br> Místo výkonu práce: MěÚ Šlapanice,Opuštěná 9/2,656 70 Brno <.>
<br> Požadované předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> podle § 4 zákona č.312/2002 Sb.jsou:
- fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> - občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
který ovládá český jazyk
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> - bezúhonnost <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> - požadované vzdělání podle § 13a stav...

Načteno

edesky.cz/d/2991595

Meta

Nabídka zaměstnání   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šlapanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz