« Najít podobné dokumenty

Město Dobříš - Rozhodnutí - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dobříš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - veřejná vyhláška
Městský úřad Dobříš
odbor výstavby a životního prostředí
<br> oddělení výstavby
<br> úsek dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> MDOB/3174/2019/VŽP
<br>
<br> Č.J.: MDOB 19055/2019/Ská
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Skálová Zuzana
<br> 318 533 388
<br> skalova@mestodobris.cz
<br>
<br> DATUM: 16.5.2019
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Dobříš,odbor výstavby a životního prostředí,jako speciální stavební úřad příslušný podle §
<br> 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
<br> ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního
<br> zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 8.4.2019 podala
<br> Obec Korkyně,IČO 00662861,Korkyně 30,262 06 Korkyně
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> Chodníky Korkyně - Křížov
<br> Korkyně,Křížov
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.947 (ostatní plocha) v katastrálním území Korkyně,parc.č.109/2
<br> (orná půda),parc.č.110/1 (ostatní plocha),parc.č.115/2 (orná půda),parc.č.117/2 (orná půda),parc.č <.>
<br> 118 (orná půda),parc.č.120/1 (trvalý travní porost),parc.č.120/3 (orná půda),parc.č.122/3 (orná
<br> půda),parc.č.122/5 (orná půda),parc.č.654 (ostatní plocha),parc.č.658/1 (orná půda),parc.č.659
<br> (orná půda),parc.č.663/12 (orná půda),parc.č.663/18 (orná půda),parc.č.663/19 (orná půda),parc.č <.>
<br> 679 (orná půda),parc.č.681 (orná půda),parc...

Načteno

edesky.cz/d/2991554

Meta

Dopravní informace   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dobříš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz