« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - zrušení dražby 27.6.2019: byt č. 888/109, Holešovice, byt. dům, č.p. 888, na pozemku parc.č. 553 a podíl 4028/271426 na společných částech domu a pozemku, LV 10795 + příslušenství, v k.ú. Holešovice, obec Praha, z důvodu uhrazení pohledávky HOM-3977/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zrušení dražby 27.6.2019: byt č. 888/109, Holešovice, byt. dům, č.p. 888, na pozemku parc.č. 553 a podíl 4028/271426 na společných částech domu a pozemku, LV 10795 + příslušenství, v k.ú. Holešovice, obec Praha, z důvodu uhrazení pohledávky HOM-3977/2019
Digiálně podepsal: JUDr.Jšň Bulvas nnsenmuuuaewmsssz.GfVENNAME=Jiň <,>
<br> smazala/as CN=JUDn m Bulvas,OU=1.0=1udr.JWI Bulvas nc 720132011,mD2.M.97=mRCZ-7207&01,C=CZ Datum: 20194514 cam :39
<br> Č.j.: 146 EX 420/17-86
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Jablonecká XXX,190 00 Praha 9,pověřený vedením exekuce na základě pověření vydaného Obvodním soudem pro Prahu 7 č.j.148 EXE 1184/2017—9 ze dne 06.04.2017
<br> na návrh oprávněného: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,pojišťoven a stavebnictví se sídlem Roškotova 1225/1,Praha 4,IČ: 47114321
<br> proti povinnému: XXXX XXXXX bytem Ortenovo náměstí XXX/XX,Praha,IČ: XXXXXXXX,RČ:
<br> k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 36.021,— Kč a její příslušenství,tj.penále ve výši 11.639,— Kč,jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce,rozhodl
<br> takto:
<br> zrušuje se dražební jednání nemovitých věcí nařízené na den 27.06.2019 v 10:00 hod.prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz,usnesením č.j.146 EX 420/17-80 ze dne 02.05.2019,jehož předmětem měly být následující nemovité věci a jejich příslušenství:
<br> ": CZOIOG Hlavní město Praha 554782 Praha * : 730122 Kolešovice 10795 V kat.území.jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
<br> Typ _."C" 53335 TSČ? 22353503 Viď—lži *fl Spíš: 3-5: cz.—Z“.<.> riz—íy :; edn :: Sky.' mix:: 888/l09 byt památkově chráněné území byt_ :.4102812714215 vymezeno ?: End:—va Holešovice,č.p.888,byt.dům.LV 1235 na gfarceler— 553,LV 1235 Parse—lá 553 zastavěná.plocha a.nádvoří 917312
<br> se všemi součástmi a příslušenstvím <.>
<br> Příslušenství nemovitých věcí: 0 na pozemku p.č.553 jsou situovány venkovní úpravy (zpevněná plocha dlážděná a betonové schody s povrchem z keramické dlažby) <.>
<br> Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a měly být draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Ve sh...

Načteno

edesky.cz/d/2991402

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz