« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - soubor pohledávek vzniklých z titulu neuhrazeného nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytu, jistina činí 1 994 104,00 a příslušenství HOM-3975/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

soubor pohledávek vzniklých z titulu neuhrazeného nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytu, jistina činí 1 994 104,00 a příslušenství HOM-3975/2019
Stránka 1 z 5
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák.č.26/2000 Sb.v platném znění
<br> Dražebník:
<br> PROKONZULTA,a.s <.>,IČ 26307367 se sídlem Křenová 299/26,602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,sp.zn.B 7673 kontaktní osoba Ing.Jaroslav Hradil: 777817853,e—mail hradil©prokonzultacz (dále jen dražebník)
<br> Navrhovatel dražby a pro účely dražby vlastník:
<br> Bytový podnik v Praze 7,státní podnik v likvidaci
<br> IČ 00063720,se sídlem Malostranské náměstí 5/28,Malá Strana,118 00 Praha 1,vedený u Městského soudu v Praze pod sp zn.ALXl 123
<br> (dále Jen navrhovatel)
<br> Místo konání dražby: https://www.prokonzu1ta.cddrazba/soubor—pohledavek—bytovy—podnik—praha—7—61 84.htm Datum dražby: 4.6.2019
<br> Zahájení dražby: 08:30:00 hod
<br> Ukončení dražby: 10:00:00 hod
<br> Označení,specifikace a stručný popis předmětu dražby:
<br> Předmětem dražby je soubor pohledávek vzniklých z titulu neuhrazeného nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytů,přičemž jistina činí 1 994.104,00 Kč a příslušenství (zahrnující poplatek z prodlení,úrok z prodlení,náklady nalézacích řízení a náklady exekučních řízení) ke dni dražby činí 8.458.464,54 Kč.Jedná se o pohledávky za sedmi dlužníky,většina pohledávek včetně příslušenství je vymáhána exekučně,několik pohledávek za jedním z dlužníků je zajištěno exekutorskými zástavními právy na nemovitosti,těmto právům však předcházejí zástavní práva zřízená ve prospěch jiných věřitelů.Předmět dražby je specifikován v tabulce,která je přílohou č.1 této vyhlášky <.>
<br> Detailní informace k dražbě jsou dostupné na webu dražebníka.Zástavní práva,věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:
<br> Dražebník upozorňuje,že údaje o předmětu dražby,zejména popis jeho stavu,práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací <.>
<br> Odhad ceny předmětu dražby: 5204400,— Kč Cena byla zjištěna znalcem dražebníkem,dne 10.4.2019 <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/2991399

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz